Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 14.05.2020.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.05.2020 17:17

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 14.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 11.06.2020., domes sēde 18.06.2020.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.    Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju. Ziņo A.Pūga
1.2.    Par darba dienas pārcelšanu 2020.gada jūnijā. Ziņo A.Pūga
1.3.   Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas  Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo A.Romanovska
1.4.   Par redakcionālajiem precizējumiem Ogres novada pašvaldības 2020.gada 19.marta lēmumā “Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu””. Ziņo J.Duboks
1.5.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā "Par SIA “MS siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā (Meņģeles siltumtrases, Ķeipenes katlu māja un Lauberes katlu māja)". Ziņo E.Asars
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.     Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas 2021. - 2023.gadam apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga
2.2.     Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai. Ziņo A.Romanovska
2.3.     Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 - 2, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo A.Misters
2.4.     Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Misters
2.5.     Par nekustamā īpašuma „Laši” Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680050068, atsavināšanu. Ziņo J.Siliņš
2.6.     Par nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 16 - 27, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo M.Volkova
2.7.     Par telpu un palīgēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Baltā dūja”. Ziņo M.Volkova
2.8.     Par nekustamā īpašuma Grīvas prospektā 11 - 14, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo M.Volkova
2.9.     Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 107, Ogre, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo I.Kažoka
2.10.   Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Medņi”, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo J.Siliņš
2.11.  Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Kalna Nīgales”, Krapes pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo I.Sandore
2.12.   Par Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo J.Siliņš
2.13.   Par nekustamā īpašuma Grīvas prospektā 29 - 2, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo M.Volkova
2.14.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada domes 2013.gada 23.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.   /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra nolikumā Nr.17/2017 “Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikums” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.        Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Suntažu pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo V.Ancāns
2.        Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
3.     Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu” 2.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks
4.       Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Brīvības iela 36, Ogre, Ogres nov. Ziņo I.Kažoka
5.    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 31.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā”. Ziņo S.Grunte
6.        Par piekrišanu infrastruktūras objekta būvniecībai un pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo R.Vītols
7.     Par deleģējumu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam parakstīt būvniecības līgumus iepirkumiem Nr. ONP 2020/6 “Birzgales ielas pārbūve”, Nr. ONP 2020/11 “Iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecība” un Nr. ONP 2020/16 “Skolas ielas pārbūve”. Ziņo A.Romanovska
8.        Par Ogres novada jaunās administratīvās struktūras projekta izstrādi un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo D.Bārbale
9.     Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.___/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu. Ziņo I.Švēde
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski