Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 11.02.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

11.02.2016 09:00


Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 11.februārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par dzīvokļa īpašuma Tīnūžu ielā 8, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.10.
1.2. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekli FORD FOCUS atklātā izsolē. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.15
1.3. Par Taurupes pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.20
1.4. Par zemes vienības Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.23
1.5. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25.
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25.
1.7. Par 2015.gada 17.decembra lēmuma “Par zemes vienības “Jaunstrazdi-1”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.30
1.8. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.30
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.30
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.30
1.11. Par zemes platību precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā. Ziņo I.Jermacāne pulksten 9.35
1.12. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2016 “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” pieņemšanu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.40
1.13. Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.45
1.14. Par nekustamā īpašuma Dārziņu Palienes iela 4, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., nojaukšanu. Ziņo P.Āboliņš pulksten 10.15
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis

Ogres novada domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 11.februārī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2016 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Ziņo L.Zīliņa pulksten 10.20
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 11.februārī pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par saistošo noteikumu Nr. /2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.30.
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu budžetu tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” tāme
3.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
3.1.5. p/a “Rosme” tāme
3.1.6. Krapes pagasta pārvaldes tāme
3.1.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.8. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.9. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.10. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
3.1.11. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
3.1.12. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.13. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.1.14. specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.1.15. p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
3.1.16. p/a „Rosme” darba plāns
3.1.17. p/a „Ogres namsaimnieks” darba plāns
3.1.18. 2016.gada budžeta paskaidrojuma raksts
3.1.19. prezentācija par 2016.gada budžetu
3.1.20. kredīti
3.1.21. Pielikumi:
3.1.21.1. sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta pieprasījums
3.1.21.2. Sporta centra sacensību tāme
3.1.21.3. sporta pasākumu plāns
3.1.21.4. Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
3.1.21.5. informācija par transferta maksājumiem
3.1.21.6. transferti no valsts budžeta
3.1.21.7. mērķdotācijas izglītības iestādēm
3.1.21.8. mērķdotācijas tautas kolektīvu vadītājiem
3.1.21.9. remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts
3.1.22. budžetā neiekļautie pieprasījumi.
3.2. Par maksas par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo M.Leja pulksten 11.30
3.3. Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 11.35
3.4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres basketbola skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 11.40
3.5. Par saistošo noteikumu Nr./2016 ”Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”” apstiprināšanu. Ziņo E.Slise pulksten 11.45.
3.6. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. /2016 ”Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 11.50
3.7. Par “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” stratēģija 2016. – 2018. gadiem” apstiprināšanu. Ziņo A.Briedis pulksten 12.00
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 11.februārī pulksten 12.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 12.10
4.2. Par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 12.15
4.3. Par K.Zelčas ievēlēšanu Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa amatā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 12.20
4.4. Par Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību pāriešanu uz Upes prospektu 16, Ogrē. Ziņo E.Pārpucis pulksten 12.25
4.5. Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu. Ziņo I.Tamane pulksten 12.30
4.6. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1. klašu un 10.klašu skaitu 2016./2017. mācību gadā. Ziņo S.Grunte pulksten 12.35
4.7. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo S.Grunte pulksten 12.40
4.8. Par Antras Purviņas iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktores amatā. Ziņo A.Pūga pulksten 12.45
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš