Ogres novada pašvaldības domes sēde 21.04.2016

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

21.04.2016 09:00

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 21.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
1.2. Par nekustamā īpašuma Pureņu ielā 1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs
1.3. Par zemes platību precizēšanu. Ziņo A.Mežale
1.4. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli. Ziņo A.Mežale
1.5. Par zemes vienības „Ranka” 132, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.6. Par zemes vienības Pulkveža Brieža iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa
1.7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Ķieģeļceplis 2”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Misters
1.8. Par zemes platību precizēšanu Ogres pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters
1.9. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I. Štāle
1.10.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo A.Mežale
2.2. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai. Ziņo I.Kažoka
2.3. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā”. Ziņo I.Kažoka
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga
3.2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
3.3. Par faksimilizdevuma “Ogre-skaistākais veseļošanās un atpūtas kūrorts” pārdošanas cenu. Ziņo E.Smiltniece
3.4. Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora mēnešalgu. Ziņo D.Bārbale
3.5. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu un iekšējo noteikumu Nr.__/2016 “Atbalstu svētkos piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale
3.6. Par finansējuma palielināšanu un projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”
(„R.A.D.I. - Ogres novadam”)”. Ziņo A.Romanovska
3.7. Par atbalstu nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo A.Mežale
3.8. Par atbalstu biedrības “Ogres basketbola klubs” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo L.Danefelde
3.9. Par atbalstu draudzes “Krapes evaņģēliski luteriskā draudze” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo L.Danefelde
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
4.2. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Ogres Mūzikas skolas nolikumā” pieņemšanu. Ziņo S.Grunte
4.3. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dalību biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”. Ziņo A.Pūga
Sēdes slēgtā daļa.
Papildus iekļaujamie jautājumi.
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis