Ogres novada pašvaldības domes sēde 22.12.2016.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2016

22.12.2016 09:00
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2016.gada 22.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē

· Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Nākamās komiteju sēdes 12.01.2017., domes sēde 19.01.2017.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par saistošo noteikumu Nr.19/2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo U.Apinis
1.2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Daugmales iela 5, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis
1.3. Par ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga pulksten 9.15
1.4. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”. Ziņo J.Ķļesoveca
1.5. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.6. Par zemes vienību “Susuri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., un “Lejas Braslas” Ķeipenes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo V.Sirsonis
1.7. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267. Ziņo O.Atslēdziņš
1.8. Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru. Ziņo O.Atslēdziņš
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.11. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš
1.12. Par nekustamā īpašuma „Eļmi”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis
1.13. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis
1.14. Par zemes vienības ,,Upespils’’, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.15. Par zemes vienības “Ēdnīca”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis
1.16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0506 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.17. Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra iekšējo noteikumu Nr.15/2016 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte
1.18. Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 3.§). Ziņo A.Mežale
1.19. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.19; 6.§). Ziņo A.Mežale
1.20. Par grozījumiem Ogres novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju” (prot.Nr.2; 7.§). Ziņo A.Mežale
1.21.Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 18.§) un Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2014.gada 20.februārī (protokols Nr.4; 18.§)). Ziņo A.Mežale
1.22. Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17; 3.§) un Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 24.oktobrī (protokols Nr.17; 3.§)). Ziņo A.Mežale
1.23. Par Ogres un Madlienas būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju likvidāciju. Ziņo A.Gapejevs
1.24. Par Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas likvidāciju. Ziņo A.Gapejevs


2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Meža prospektā 9, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Neredzīgo biedrība”. Ziņo I.Kažoka
2.2. Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
2.3. Par saistošo noteikumu Nr.20/2016 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2017.gadā cenrādis” apstiprināšanu. Ziņo G.Stangvila
2.4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2016 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" nolikums” pieņemšanu. Ziņo G.Stangvila
2.5. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (prot.Nr.4; 19.§). Ziņo A.Mežale
2.6. Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 4.§) un Ogres novada pašvaldības tarifu komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 4.§)). Ziņo A.Mežale
2.7. Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 21.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju” (prot.Nr.2; 5.§) un Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 21.februārī (protokols Nr.2; 5.§)). Ziņo A.Mežale

3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.5. p/a “Rosme” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.6. Krapes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.8. Lauberes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.9. Madlienas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.14. Ogres novada pašvaldības 2016.gada specbudžeta korekcijas
3.1.15. Kredīti 2016
3.2. Par saistošo noteikumu Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga
3.2.1. Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.2.2. Ogres novada 2017.gada iestāžu budžetu tāmes
3.2.3. p/a „Ogres namsaimnieks” tāme
3.2.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
3.2.5. p/a “Rosme” tāme
3.2.6. Krapes pagasta pārvaldes tāme
3.2.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.8. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.9. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.10. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
3.2.11. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
3.2.12. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.13. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.14. specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.2.15. p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
3.2.16. p/a „Rosme” darba plāns
3.2.17. p/a „Ogres namsaimnieks” darba plāns
3.2.18. 2017.gada budžeta paskaidrojuma raksts
3.2.18.1. Aizņēmumi
3.2.18.2. Galvojumi
3.2.19. prezentācija par 2017.gada budžetu
3.2.20. kredīti
3.2.21. Pielikumi:
3.2.21.1. transferti pagastu pārvaldēm
3.2.21.2. sporta pasākumu plāns
3.2.21.3. Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
3.2.21.4. transferti no valsts budžeta
3.2.21.5. mērķdotācijas izglītības iestādēm
3.2.21.6. remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti
3.2.21.7. ietvju remonti
3.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 22.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, izņemot Ķeipenes pamatskolas un Ogres Mūzikas skolas vadītājus, un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”. Ziņo D.Ozoliņa
3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Orientēšanās klubs Ogre” sporta inventāra iegādei Ogres novada sportistu Andra Kivlenieka un Raivo Kivlenieka dalībai 2017.gada Eiropas čempionātā ziemas orientēšanās sportā. Ziņo Dz.Žindiga
3.5. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
3.6. Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa lēmuma “Par atbalstu biedrības “Ogres basketbola klubs” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā” atcelšanu, kā arī par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala pamatskolas sporta zāles attīstību un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
3.7. Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta sietiņš”. Ziņo I.Ādmine
3.8. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Mežale
3.9. Par Ogres novada pašvaldības domes 2011.gada 16.jūnija lēmuma “Par mācību maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā” atcelšanu. Ziņo I.Ošiņa
3.10. Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo E.Smiltniece

4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ingas Elmes iecelšanu Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora amatā. Ziņo D.Ozoliņa
4.2. Par Aleksandra Horuženko iecelšanu Jaunogres vidusskolas direktora amatā. Ziņo A.Pūga
4.3. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā „Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 27.§). Ziņo A.Mežale
4.4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 82.§)). Ziņo A.Mežale
4.5. Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 18.februāra lēmumā „ Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva, nolikuma apstiprināšanu un atļauju savienot amatus” (protokols Nr.2; 32.§). Ziņo A.Mežale
4.6. Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 18.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 33.§). Ziņo A.Mežale
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
……
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis