Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 14.01.2021.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2021

14.01.2021 12:43

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE
2021. gada 14. janvāris plkst. 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
SĒDES DARBA KĀRTĪBA :
1. Par dzīvojamās mājas Bērzu alejā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
2. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 10, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
3. Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 19, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
4. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2021 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 17.aprīļa nolikumā “Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo Līga Zirnīte
5. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas sastāvā. Ziņo Antra Pūga
6. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks
7. Par paredzētās darbības – autoceļa P4 posma 33,821-42,935 km pārbūves – akceptēšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks
8. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā 2021.gadā nodošanu izsolei, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu. Ziņo Iveta Štāle
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
FINANŠU KOMITEJAS SĒDE
2021. gada 14. janvāris plkst. 09.35
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
SĒDES DARBA KĀRTĪBA :
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, papildus iekļaujot vienu jautājumu. Ziņo Egils Helmanis
2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
5. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
6. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
7. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
8. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
9. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
11. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
12. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
13. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
14. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
15. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
16. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
17. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
18. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
19. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
20. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
21. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
22. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
23. Par grozījumiem Ogres novada bāriņtiesas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
24. Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr. __/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu. Ziņo Sanda Zemīte
25. Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2021.gadā. Ziņo Evija Slise
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gada 1. un 2.ceturksni apmaksas termiņa pārcelšanu Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ziņo Ieva Kažoka
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis


OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

2021. gada 14. janvāris plkst. 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
SĒDES DARBA KĀRTĪBA :
1.Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr. __/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” pieņemšanu. Ziņo Sanda Zemīte


Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE
2021. gada 14. janvāris plkst. 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par izmaiņām Ogres novada bāriņtiesas sastāvā. Ziņo Antra Pūga
2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas. Ziņo Ilona Reinholde

Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš