Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes un domes ārkārtas sēde 18.02.2021.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 18. februāris plkst. 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
2. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 27, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
3. Par zemes vienības Strēlnieku prospekts, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 005 0966, daļas iznomāšanu. Ziņo Māra Volkova
4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0672 daļas nomas tiesību izsoli. Ziņo Māra Volkova
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                           J.Laizāns
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
FINANŠU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 18. februāris plkst. 09.20
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
:
           
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, ieklaujot divus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis
2. Par nekustamā īpašuma „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Jānis Siliņš
3. Par dzīvokļa īpašuma "Virši" - 6, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Jānis Siliņš
4. Par nekustamā īpašuma - 1/4 domājamās daļas no zemes vienības Zilokalnu prospektā 7, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Ieva Kažoka
5. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
6. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
7. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
8. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
9. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
11. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
12. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
13. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
14. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
15. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
16. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
17. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga
18. Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.. Ziņo Elīna Aupe
19. Par atbalstu biedrībai “Skaņumāja”. Ziņo Jevgēnijs Duboks
 
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1. Par nekustamo īpašumu Upes prospektā 15A, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo Ieva Kažoka
2. Par Uģa Ulmaņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amata. Ziņo Antra Pūga
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                           E.Helmanis


OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

2021. gada 18. februāris plkst. 10.25
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra nolikumā “Jaunogres vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo Kristīne Rostoka
2. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2021 "Grozījumi nolikumā "Ogres Valsts ģimnāzijas nolikums"" apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale
3. Par 1. un 10.klašu skaitu 2021./2022. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ziņo Sandra Grunte
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          A.Mangulis
                                                                                              
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

 
2021. gada 18. februāris plkst. 10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale
2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”” un paskaidrojuma raksta precizēšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa
3. Par Ogres novada sociālā dienesta struktūrvienības Specializētās darbnīcas izveidošanu un nolikuma “Grozījums Ogres novada sociālā dienesta nolikumā” pieņemšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                           M.Siliņš

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDE

2021. gada 18. februāris plkst. 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
1. Par kredītu ņemšanu. Ziņo Silvija Velberga
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo Silvija Velberga
3. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks
4. Par deleģēšanas līguma un patapinājuma līguma uzteikšanu sociālajam uzņēmumam SIA “Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM”. Ziņo Dana Bārbale
5. Par Ogres 1. vidusskolas teritoriālās struktūrvienības izveidošanu Krapes pagastā, Ogres novadā. Ziņo Dana Bārbale
6. Par Ogres novada reliģisko lietu komisijas sastāva ievēlēšanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis

 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?