Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 11.03.2021.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.03.2021 12:03


 

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 11. martā plkst. 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par darba kartības apstiprināšanu, iekļaujot vienu papildus jautājumu. Ziņo Juris laizāns
2. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Ieva Kažoka
3. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Ieva Kažoka
4. Par nedzīvojamās telpas ēkas „Suntažu sanatorijas internātskola” saimniecības korpusā ar katlu māju iznomāšanu. Ziņo Valdis Ancāns
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7401 005 1035 iznomāšanu. Ziņo Māra Volkova
6. Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 74800040674, 74800040675 un 74800040676 par labu nekustamajam īpašumam D/s Ranka Nr.18, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 74800040656. Ziņo Māra Volkova
7. Par īpašuma tiesību atjaunošanu. Ziņo Māra Volkova
8. Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks
9. Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks
10. Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem. Ziņo Jevgēnijs Duboks
 
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1. Par Ogres novada pašvaldības metu konkursa ""Ogres vārti" attīstības priekšlikumi" sarunu procedūras organizēšanu un līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības slēgšanu ar sarunu procedūras uzvarētāju. Ziņo Dana Bārbale

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          J.Laizāns
 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
FINANŠU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 11. martā plkst. 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot trīs papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis
2. Par izmaiņām Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Ziņo Antra Pūga
3. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo Līga Zirnīte
4. Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Ziņo Aija Romanovska
5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2021.gada budžeta ietvaros. Ziņo Līga Zirnīte
6. Par dalību AS “SEB banka” organizētajā grantu programmā “(ie)dvesma". Ziņo Ritvars Ozols
7. Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-1, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Valdis Ancāns
8. Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-4, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Valdis Ancāns
9. Par dzīvokļa īpašuma "Uceni 3"-2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Valdis Ancāns
10. Par nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 20-22, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
11. Par Ērika Diča atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata. Ziņo Antra Pūga
 
Papildus iekļaujamie jautājumi.
1. Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo Jānis Siliņš
2. Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā valsts atbalsta Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Ziņo Aija Romanovska
3. Par būves Upes prospektā 8A, Ogrē, piespiedu nojaukšanu. Ziņo Pēteris Āboliņš

 

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          E.Helmanis
 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU  KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 11. martā plkst. 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par atklāta konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" organizēšanu. Ziņo Evija Slise
2. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra nolikumā “Ķeipenes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo Kristīne Rostoka
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          A.Mangulis

                                                        

 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 11. martā plkst. 11.10
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)                                
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo Aiva Ormane
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          M.Siliņš
 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?