Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēde 18.03.2021

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.03.2021 08:45 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDE

2021. gada 18. marts plkst. 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)

Sēdes informatīvā daļa:
  • Nākamās komiteju sēdes 08.04.2021., domes sēde 15.04.2021.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis
2. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Juris Laizāns
3. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Juris Laizāns  
4. Par nedzīvojamās telpas ēkas „Suntažu sanatorijas internātskola” saimniecības korpusā ar katlu māju iznomāšanu. Ziņo Valdis Ancāns
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7401 005 1035 iznomāšanu. Ziņo Juris Laizāns
6. Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 74800040674, 74800040675 un 74800040676 par labu nekustamajam īpašumam D/s Ranka Nr.18, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 74800040656. Ziņo Juris Laizāns
7. Par īpašuma tiesību atjaunošanu. Ziņo Juris Laizāns
8. Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks
9. Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks
10. Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem. Ziņo Jevgēnijs Duboks
11. Par Ogres novada pašvaldības metu konkursa “”Ogres vārti” attīstības priekšlikumi” sarunu procedūras organizēšanu un līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības slēgšanu ar sarunu procedūras uzvarētāju. Ziņo Juris Laizāns
12. Par izmaiņām Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Ziņo Egils Helmanis
13. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo Gita Keistere
14. Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Ziņo Gita Keistere
15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2021.gada budžeta ietvaros. Ziņo Gita Keistere
16. Par dalību AS “SEB banka” organizētajā grantu programmā “(ie)dvesma". Ziņo Gita Keistere
17. Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-1, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Egils Helmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-4, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Egils Helmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma "Uceni 3"-2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Egils Helmanis
20. Par nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 20-22, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo Egils Helmanis
21. Par Ērika Diča atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata. Ziņo Egils Helmanis
22. Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo Jānis Siliņš
23. Par būves Upes prospektā 8A, Ogrē, piespiedu nojaukšanu. Ziņo Gita Keistere
24. Par atklāta konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" organizēšanu. Ziņo Artūrs Mangulis
25. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra nolikumā “Ķeipenes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo Gita Keistere
26. Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo Aiva Ormane
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”” precizēšanu.  Ziņo Gita Keistere
2. Par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Ziņo Antra Pūga
3. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” pieņemšanu. Ziņo Anta Andersone
4.Par SIA “Senču nami” iesnieguma “Par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu” izskatīšanu. Ziņo Anta Andersone


Domes priekšsēdētājs                                                 E.Helmanis

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?