Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes un domes ārkārtas sēde 13.05.2021

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.05.2021 08:30

 

 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2021. gada 13. maijā, plkst. 08:30
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 697 atrašanās vietas maiņu. Ziņo Nikolajs Sapožņikovs
2. Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam   Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo Jevgēnijs Duboks
3. Par saskaņojumu par Ogres novada pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības ēkas Ogres novada Ogresgala pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes pasākumi (atjaunošana)” īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru. Ziņo Aija Romanovska
4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 18.februāra lēmumā (protokols Nr.3; 1.) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo Silvija Velberga
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis

 
 

 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 13. maijā, plkst. 09:00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par dzīvojamās mājas Zinību ielā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
2. Par dzīvojamās mājas Meža prospektā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
3. Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 7, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
4. Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Aija Mežale
5. Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 22, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale
6. Par Jūlija Marsona laukuma nosaukuma piešķiršanu. Ziņo Ieva Kažoka
7. Par Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanu. Ziņo Ieva Kažoka
8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu izstrādes uzsākšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks
9. Par grozījumiem 2014.gada 11.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 4-15/5 “Līgums par detālplānojuma īstenošanu nekustamajā īpašumā „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”. Ziņo Jevgēnijs Duboks
10. Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks
11. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Dzintars Žvīgurs
12. Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7472 006 0085) nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Dzintars Žvīgurs
13. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Vilnis Sirsonis
14. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Valdis Ancāns
15. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Inese Sandore
16. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Jānis Stafeckis
17. Par 2016.gada 19.maija Zemes nomas līguma (reģ.Nr.2.3.-2/6_2016) pagarināšanu. Ziņo Jānis Stafeckis
18. Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda. Ziņo Jānis Siliņš
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          J.Laizāns
 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
FINANŠU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 13. maijā, plkst. 10:00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
           
1. Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai. Ziņo Aija Romanovska
2. Par nekustamā īpašuma “Glāznieki 101”, Glāznieki, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Valdis Ancāns
3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7568 006 0042, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli. Ziņo Jānis Siliņš
4. Par pašvaldības dzīvokļa Mālkalnes prospektā 31-59, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
5. Par pašvaldības dzīvokļa Tīnūžu ielā 9-61, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
6. Par pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 1B-17, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma D/s Lašupes Nr.S-10, Ogre, Ogres novads atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
9. Par pašvaldības dzīvokļa Smilšu ielā 1-8, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Māra Volkova
10. Par transportlīdzekļa RENAULT KANGOO atsavināšanu. Ziņo Aiva Ormane
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021. gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo Silvija Velberga
12. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2021.gada vasaras mēnešos. Ziņo Silvija Velberga
13. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 21.janvāra lēmumā “Par zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu". Ziņo Līga Zirnīte
14. Par Ogres novada 2020.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo Inta Zirnīte
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          E.Helmanis
 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 13. maijā, plkst. 10:40
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:  
 
1. Par “Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021. – 2025. gadam” apstiprināšanu. Ziņo Evija Smiltniece
2. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā. Ziņo Antra Pūga
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          A.Mangulis
 
 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIALO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE
 
2021. gada 13. maijā, plkst. 10:50
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
1. Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo Antra Pūga
2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem Skolas ielā 1B – 17, Smilšu ielā 2 – 2, Strazdu ielā 1 – 2, Upes prospektā 22 - 24, Ogrē, Ogres nov., “Vārnudzirnavas” - 10, “Vārnudzirnavas” - 13, “Vārnudzirnavas” - 15, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., “Silavas” - 4, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo Aija Mežale
3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale
4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          M.Siliņš

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?