Pieņems jaunus sabiedriskās kārtības noteikumus

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ziņas, jaunumi

17.02.2020 13:56

Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē 13. februārī tika izskatīts jautājums par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” pieņemšanu.

Pašlaik Ogres novada teritorijā sabiedrisko kārtību regulē un administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem nosaka Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saisto šie noteikumi Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”. Izvērtējot noteikumos noteikto regulējumu un faktisko situāciju sabiedriskās kārtības uzturēšanai Ogres novadā, secināts, ka šobrīd noteiktā administratīvā atbildība par sabiedriskā kārtības pārkāpšanu nav pietiekoši regulēta, lai cilvēki atturētos no aizliegtās darbības veikšanas, lai varētu nodrošināt sabiedrisko kārtību tādā līmenī, kā būtu nepieciešams. Saistošie noteikumi ir nepilnīgi (piemēram, netiek regulēti nosacījumi par ugunskuru un grillēšanu tam neparedzētās vietās, ubagošanu, sadzīves priekšmetu, dzīvnieku mazgāšanu sabiedriskās vietās u.c.), tāpēc ir būtiski jāpapildina. Tajā pašā laikā tajos ir iekļautas normas, kas noteiktas arī citos likumos vai noteikumos, tāpēc tās ir dzēšamas no saistošajiem noteikumiem. Tā kā veicamo grozījumu apjoms spēkā esošajos saistošajos noteikumos pārsniedz pusi no noteikumu normu apjoma, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts.
Jaunajā saistošo noteikumu projektā ir ietvertas prasības, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās Ogres novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu, precizējot, kādas darbības ir aizliegts veikt sabiedriskajās vietās un zaļajā zonā Ogres novadā, kā arī paredzot lielākus naudas sodus par noteikumu neievērošanu.
Jāatzīmē, ka pašvaldības dome jau pagājušajā gadā ir skatījusi jautājumu par nepieciešamību uzlabot Ogres novada teritorijas tīrību un sabiedrisko kārtību, informējusi par sagatavoto saistošo noteikumu projektu un aicinājusi iedzīvotājus par to paust savu viedokli. Tautsaimniecības komitejas sēdē izskatītais saistošo noteikumu projekts ir precizēts, ņemot vērā arī iedzīvotāju izteiktos ierosinājumus.
Pilnveidojot esošo kārtību, kā arī to papildinot ar jauniem nosacījumiem sabiedriskās kārtības uzturēšanai un palielinot sodu apmērus par noteikumu pārkāpumiem, efektīvāk tiks panākts vēlamais rezultāts sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
Izvērtējot sniegto informāciju par sagatavotajiem saistošajiem noteikumiem “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā”, tā mērķi un nepieciešamību, deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu uz domes sēdi 20. februārī, kad tiks pieņemts gala lēmums.