Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Saistošie noteikumi > Nekustamais īpašums

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
15/2019 Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ogres novadā 30.10.2019. Saistošie noteikumi
10/2019
Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem
31.07.2019. Saistošie noteikumi
7/2019 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 1.¹ punktā minētajiem objektiem 2019.gadā 19.04.2019. Spēkā esošā redakcija
11/2018 Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 27.09.2018. Spēkā esošā redakcija
4/2018 Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 01.01.2019. Saistošie noteikumi
25/2017
Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018. gadā cenrādis
07.02.2018.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums
19/2017
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā
25.10.2017. Spēkā esošā redakcija
9/2017 Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību Ogres novadā 23.08.2017. Spēkā esošā redakcija
20/2016 Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2017.gadā cenrādis 25.01.2017. Noteikumi nav spēkā
1/2016
Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis
09.03.2016.
4/2016
Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novadā
09.03.2016. Spēkā esošā redakcija
16/2015 Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 23.03.2016. Spēkā esošā redakcija
35/2014
Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam
23.12.2014. Spēkā esošā redakcija
33/2014 Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā 17.12.2014. Spēkā esošā redakcija
29/2014

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā

31.10.2014. Noteikumi nav spēkā
16/2014 Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 07.06.2014. Noteikumi nav spēkā
50/2013 Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā 01.01.2014. Spēkā esošā redakcija
49/2013 Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā 01.01.2014. Spēkā esošā redakcija
27/2012 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ogres novadā 01.10.2012. Spēkā esošā redakcija
13/2012 Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību 05.07.2012. Noteikumi nav spēkā
29/2011 Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā 08.02.2012. Spēkā esošā redakcija
8/2011 Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā 13.07.2011. Noteikumi nav spēkā
23/2010 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā 18.08.2010. Noteikumi nav spēkā

GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2021
04/2021 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

2020
22/2020 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem" 07.11.2020. Grozījums
14/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013
“Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”
21.10.2020. Grozījumi
18/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/2013 "Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 23.09.2020. Grozījumi
13/2020 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2011 "Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zimju izvietošanas kārtību Ogres novadā" 23.09.2020. Grozījumi
12/2020 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 "Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" 23.09.2020. Grozījums
5/2020
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”
20.05.2020. Grozījumi
2019
19/2019 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" 15.01.2020. Grozījumi
2018
18/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”
01.01.2019. Grozījumi
13/2018
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”
01.01.2019. Grozījumi
2015
8/2015
Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23/2010 ”Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”
Grozījumi
2014
22/2014 Grozījumi 2013. gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 "Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā" 06.08.2014. Grozījumi
10/2014 Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” 25.04.2014 Grozījumi
2013
55/2013 Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” 01.01.2014. Grozījumi
51/2013 Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā” 01.01.2014. Grozījumi
32/2013 Grozījumi 17.06.2010. Saistošajos noteikumos Nr.23/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā” 01.01.2014. Grozījumi
25/2013
Grozījumi 24.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.13/2012
„Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
01.01.2014. Grozījumi
3/2013 Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem Ogres novada pašvaldībā” 27.02.2013. Grozījumi
2012
39/2012 Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā Īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” 16.01.2013. Grozījumi
35/2012 Grozījumi 27.09.2012. saistošajos noteikumos nr.27/2012 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ogres novadā" 21.12.2012. Grozījumi
3/2012 Grozījumi 21.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā" 25.02.2012. Grozījumi