Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Saistošie noteikumi > Teritorijas plānošana


SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2020
23/2020 Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 "Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr. 7480-004-1143" atcelšanu 21.11.2020. Saistošie noteikumi
7/2020
Par Ogres novada 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.65 “Detālais plānojums zemes gabaliem Ogres novada Ogres pilsētā Brīvības ielā 3A, kadastra numurs 7401-001-0558, un Brīvības ielā 1B, kadastra numurs 7401-001-0363 un tiem pieguļošajos Brīvības ielas un Grīvas prospekta posmos” atcelšanu
Saistošie noteikumi
2019
22/2019
Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.13/2019 “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu
11.12.2019. Saistošie noteikumi
21/2019
Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
03.12.2019.
Saistošie noteikumi
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
20/2019
Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
03.12.2019.
Saistošie noteikumi
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
14/2019 Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 6.maija saistošo noteikumu Nr.15/2011 “Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 7401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu 03.10.2019. Saistošie noteikumi
13/2019
Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Noteikumi nav spēkā
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
5/2019
Grozījumi lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
01.03.2019.
Saistošie noteikumi
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
2018
27/2018
Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7401-003-0054” atcelšanu.
04.12.2018. Spēkā esošā redakcija
15/2018
Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
01.08.2018.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
12/2018 Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 30.06.2018.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr. 2
10/2018 Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 120 “Detālplānojums zemes gabalam “Rožu iela 1”, kad. Nr. 7401-004-0387, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu 20.04.2018. Spēkā esošā redakcija
2017
22/2017 Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”” 22.10.2017. Spēkā esošā redakcija
8/2017 Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 14.07.2017. (zaudējuši spēku ar 2017. gada 19.oktobra lēmumu) Spēkā esošā redakcija
2015
17/2015
Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu
Nr. 44/2010 „Detālplānojums zemes gabalam Zinību ielā 5, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu
27.01.2016. Spēkā esošā redakcija
2014
18/2014
Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
īstenojami no 05.08.2014. Spēkā esošā redakcija
2012
16/2012 Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 30.06.2012.
Spēkā esošā redakcija
Teritorijas plānojums
Ogresgala ciema daļā bij. d/s "Ogre" teritorijā piemērojami SN 18/2014
2011
15/2011 Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā 27.05.2011. Noteikumi nav spēkā
14/2011 Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes propektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā 21.04.2011. Spēkā esošā redakcija
11/2011 Detālplānojums zemes gabalam "Jaunozoliņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 21.04.2011. Spēkā esošā redakcija
10/2011 Detālplānojums zemes gabalam "Dzeņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 21.04.2011. Spēkā esošā redakcija
2/2011 Detālplānojums zemes gabalam „Salči”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 09.02.2011.
Spēkā esošā redakcija
Grafiskais pielikums
2010
43/2010 Detālplānojums zemes gabalam Fabrikas ielā 1,Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. apz. 7401-005-1101 05.01.2011.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums
40/2010 Detālplānojums 1 un 2.zemes vienībām nekustamajā īpašumā ”Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 06.11.2010. Spēkā esošā redakcija
36/2010 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā 22.09.2010. Spēkā esoša redakcija
16/2010 Detālplānojums zemes gabalam "Smēdes", Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 26.05.2010.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums
15/2010 Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā 08.04.2010. Spēkā esošā redakcija
2009
20/2009 Detalplānojums zemes gabalam "Origones", Ogresgala pagastā, Ogres nov, kad. Nr. 7480-003-0442 18.02.2010.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums
18/2009 Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres novadā 24.10.2009. Spēkā esošā redakcija
17/2009
Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres novadā
07.10.2009.

Grozījumi
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
22/2018 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 "Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" 30.10.2018 Grozījumi
21/2018 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 "Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām pieguļošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

30.10.2018.

Grozījumi
19/2016
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.36/2010 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”
08.02.2017 Grozījumi
39/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.15/2010 “Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā” 06.11.2010 Grozījumi