„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads

29.12.2009 16:08

Uzsākot ESF projekta īstenošanu, Ogres novada pašvaldība meklē atbalsta personālu darbam skolās.

16.decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par Eiropas Sociālā fonda 1.2.2.4.2. aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „ Atbalsta pasākumi sociālam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai izglītībā Ogres novada skolās” īstenošanu.
Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt skolēnus ar atbalsta personālu (sociālo pedagogu, psihologu, logopēdu, koriģējošās vingrošanas pedagogu), pagarinātās dienas grupas darbību, saturīgu laika pavadīšanu vasaras brīvlaiku nometnēs skolēniem ar mācību un uzvedības grūtībām Ogres novada skolās, kā arī īstenot atbalsta pasākumus skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu pedagogiem Jaunogres vidusskolā.
Projekta mērķa grupa ir Ogres novada skolu skolēni no sociālās atstumtības riska grupām - skolēni no nabadzīgām ģimenēm, bērni vai jaunieši, kuriem vecāki atrodas ārzemēs, kā arī skolu audzēkņi ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām vajadzībām.
Galvenās projekta aktivitātes ir atbalsta personāla piesaiste darbam Ogres novada skolās un apmācība, materiāls atbalsts nabadzīgo ģimeņu bērniem mācību materiālu iegādei, atbalsta pasākumi skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieredzes apmaiņa pedagogiem, vasaras nometnes mērķa grupas bērniem un jauniešiem.
Īstenoto pasākumu rezultātā būs iespējama profesionāla, savlaicīga psiholoģiskā un sociālā palīdzība, atbalsts, palīdzība katram skolēnam katrā Ogres novada skolā, pedagogi apgūs paņēmienus darbā ar skolēniem, kam ir mācīšanās traucējumi u.c. jautājumus.
Vasaras brīvlaika nometnes kalpos gan mērķa grupas socializācijai, integrācijai, mācību un sabiedrisko aktivitāšu motivācijai, tādējādi nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, dažādu prasmju uzlabošanu, uzvedības korekciju, personības pilnveidi.
Projekts ilgs 2 gadus, un tā kopējās izmaksas ir 262 370 LVL, no kuriem 85 % ir ESF un 4,5 % - valsts budžeta finansējums.