ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2017.gads

03.04.2017 15:53

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

*Valsts izglītības satura centru;

*pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldēm, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;

*valsts dibinātām profesionālās izglītības iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks

2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta mērķa grupa

Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Projekta aktivitātes

1.Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

2.Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

3.Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.

Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia , EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.

4.Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills .

5.Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Kontaktinformācija pašvaldībā

  • Projekta koordinators: Rinalds Rudzītis, rinalds.rudzitis@ogresnovads.lv, tālr. 65055383.

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”.

VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta - karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - īstenošanu.