Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada Sociālā dienesta 2015. gada 2. ceturkšņa atskaite

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.08.2015 09:58

Laika posmā no 2015. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Ogres novada Sociālajā dienestā sniegti šādi sociālie pabalsti un pakalpojumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālie pabalsti
 
Ogres sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
3230,10
29 pers.
Dzīvokļa pabalsts
52950,72
447 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
40666,35
133 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
7752,02
24 pers.
Apbedīšanas pabalsts
1486,00
27 pers.
Ēdināšanas pabalsts
33283,82
510 pers.
Pabalsts aprūpei
10909,23
110 pers.
Bērna piedzimšanas pabalsts
7300,00
73 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
11053,02
169 pers.
Pabalsts veselībai, rehabilitācijas pakalpojumi PA „Neptūns”, baseins
5512,47
112 pers.
Pabalsts sodu izcietušām personām
87,00
3 pers.
Braukšanas biļetes pensionāriem, politiski represētām personām, 75+
7683,12
40 jaunas pers. ar 75+ kartēm
Pakalpojumi pansionātā
12163,64
32 pensionāri
Pakalpojumi SOS ciematos
13860,00
11 bērni
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
450,00
16 pers.
Pabalsts dokumentu kārtošanai
42,69
2 pers.
Citi pabalsti
1560,06
1 pers.
KOPĀ EUR:
209 990,24
 
 
 


Suntažu sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
524,54
12 pers./ 6 mājsaimn.
Dzīvokļa pabalsts
992,23
27 pers./ 17 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
7202,00
74 pers./ 57 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
384,18
2 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
2145,00
3 pers./ 2 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
143,00
1 pers.
Ēdināšanas pabalsts
402,45
7 pers./ 7 mājsaimn.
Pabalsts aprūpei
4089,99
23 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
72,00
2 pers./ 1 mājsaimn.
Pabalsts veselībai
573,79
15 pers. / 13 mājsaimn.
Pakalpojumi pansionātā
7308,16
12 pers.
KOPĀ EUR:
23 837,34
 
 
 

 


Madlienas sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
1064,06
14 pers./ 9 māsaimn.
Dzīvokļa pabalsts
2449,20
73 pers./ 38 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
5314,00
44 pers./ 31 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem
576,27
3 pers.
Pabalsts audžuģimenēm
2510,00
4 pers./ 2 mājsaimn.
Apbedīšanas pabalsts
600,00
4 pers./ 2 mājsaimn.
Ēdināšanas pabalsts
4408,38
108 pers./
63 mājsaimn.
Pabalsts aprūpei
2664,18
16 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
107,00
3 pers.
Pabalsts veselībai
243,00
5 pers.
Pabalsts hemodialīzes pacientu transporta pak.
216,00
1 pers.
Braukšanas biļetes politiski represētām personām
8,35
1 pers.
KOPĀ EUR:
20 160,44
 

 

 
 
 
Taurupes sociālajā centrā:
EUR
Personas /
mājsaimniecības
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
3084,00
28 pers.
Dzīvokļa pabalsts
575,00
6 mājsaimn.
Pabalsts kurināmā iegādei
8766,00
78 mājsaimn.
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
2576,00
10 pers.
Ēdināšanas pabalsts
728,00
25 pers.
Pabalsts aprūpei
1710,00
23 pers.
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
1381,00
17 pers.
Pakalpojumi pansionātā
3448,00
7 pers.
Skolēnu darbs vasarā
675,00
15 pers.
KOPĀ EUR:
22 943,00
 
 

 

 
Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pagastā vasaras darbos piedalījās 15 skolēni, piešķirot pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei par kopējo summu 675,00 EUR – skolēni strādāja no 1. līdz 12. jūnijam skolā, veicot dažādus labiekārtošanas darbus. Bērni strādāja katru dienu 4 stundas skolotāju uzraudzībā.
 
Kopā 2015. gada otrajā ceturksnī sociālajos pabalstos un norēķinos par sociālajiem pakalpojumiem (pansionāti, SOS ciemati, bērnu nami) Ogres novadā izlietoti 276 931,02 EUR.
 
Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem.
 
2015. gada 1. ceturksnī Ogres novadā trūcīgas personas statuss bija:
 
Rādītājs
Mērv.
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
No jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam
personas
244
178
155
KOPĀ trūcīgas personas statuss
personas
918
825
744
No tām:
 
 
 
 
 -  bērni
personas
345
277
254
  •  t.sk. bērni ar invaliditāti
personas
10
10
10
-          pilngadīgas darbspējīgas personas, kopā
personas
355
332
287
  • no tām, strādājošas personas
personas
85
80
64
  •  nestrādājošas personas
personas
239
223
196
  • personas bērna kopšanas atvaļinājumā
personas
31
29
27
 - pilngadīgas personas ar invaliditāti
personas
118
120
120
 - pensijas vecuma personas
personas
100
96
83
 
2015. gada 1. ceturksnī Ogres novadā dzīvokļa pabalsts izsniegts:
Rādītājs
Mērv.
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušas personas
personas
234
224
621
Personas, kurām piešķirts pabalsts, kopā
personas
244
215
634
No tām:
 
 
 
 
 - trūcīgas personas
personas
119
95
209
 - maznodrošinātas personas
personas
125
116
419
  • t.sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji
personas
65
63
223
Personas, kurām izmaksāts pabalsts, kopā
personas
610
573
855
 - trūcīgas personas
personas
266
254
314
 - maznodrošinātas personas
personas
321
287
503
No tām:
 
 
 
 
 - bērni
personas
157
159
185
  •  t.sk. bērni ar invaliditāti
personas
4
2
7
 - pilngadīgas darbspējīgas personas, kopā
personas
183
182
221
  • no tām, strādājošas personas
personas
56
53
62
  •  nestrādājošas personas
personas
103
109
135
  •  personas bērna kopšanas atvaļinājumā
personas
24
20
24
 - pilngadīgas personas ar invaliditāti
personas
87
80
127
 - pensijas vecuma personas
personas
183
152
322
 
Sociālie pakalpojumi
Profilakses punkts
> 258 – injicējamo narkotiku lietotāji;
> 32 – personas ar pārmērīga alkahola lietošanas problēmām;
> 12 – jaunieši ar riska uzvedības paradumiem;
> 4 – līdzatkarīgas personas;
> 6 – pārējie (informācija apmeklētajiem, u.c.);
> 22 – telefona sarunas ar fiziskām un juridiskām personām par dažādiem jautājumiem saistībā ar Profilakses punkta darbību.
> Izsniegtas šļirces – 5029 gab.;
> Izsniegtas adatas – 710 gab.;
> Izsniegtas spirta salvetes – 5411 gab.;
> Izsniegti prezervatīvi – 557 gab.;
> Utilizētas 3403 izlietotās šļirces;
> Veikti HIV eksprestesti – 26;
> Veikti „C” hepatīta eksprestesti – 21;
> Veikti „B” hepatīta eksprestesti – 22;
> Veikti sifilisa testi – 14.
 


Profilakses punkts, Ogre, Mālkalnes pr.30
 
Ogres sociālais centrs – Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem:
 
Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem (turpmāk - ANĢB) sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem, psihologs veic psihosociālo darbu, lai palīdzētu personām, ģimenēm atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicina sociālo riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.
 
2015. gada 2. ceturksnī ANĢB pārraudzībā bija 94 ģimenes, kurām iekārtotas sociālā  gadījuma lietas (tajā skaitā sociālā gadījuma lietas ar Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu nepilngadīgajiem ar deviantu un delikventu uzvedību). Laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tika sniegtas 372 sociālā darbinieka konsultācijas (no tām 109 konsultācijas pa telefonu), veiktas 117 sadzīves apstākļu apsekošanas klientu dzīvesvietās. Psiholoģiskā palīdzība tika sniegta 33 Ogres novadā dzīvojošām personām.
 
Turpinot sadarbību ar izglītības iestādēm un institūcijām, kuras strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā, notikušas 24 tikšanās ar speciālistiem problēmsituāciju risināšanai.
 
2015. gada 7. maijā Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem sociālie darbinieki apmeklēja Balvu novada pašvaldības Sociālo dienestu, kur iepazinās ar Balvu novada Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas darbību un darba organizāciju. Šo lietišķo tikšanos organizēja Ogres sociālā centra ANĢB sociālais darbinieks D.Usins, kurš iepriekš strādāja Balvu novada Sociālajā dienestā un ir šī novada deputāts.
 
Šajā dienā klātienē bija iespējams iepazīties ar Latgales Reģionālo atbalsta centru „Rasas pērles” Rugāju novadā, kas tapis pēc Latvijas Bērnu fonda iniciatīvas, un ir veidots ar mērķi sniegt rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušajiem bērniem.
 
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests un dienas centrs

 
         
 
Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”

 
        
Krīzes centrs „Laipas”:
              
Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem „Laipas” 2015. gada 2. ceturksnī sniedza sekojošus pakalpojumus:
Kopā aprīlī pakalpojumu saņēma 12 klienti (5 zēni, 7 meitenes, 1 sieviete);
Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 6 personas (3 zēni, 3 meitenes);
Iestājās: 6 personas (2 zēni, 3 meitenes, 1 sieviete), no tiem 1 meitene pakalpojumu saņēma ambulatori;
Tika izrakstītas: 5 personas (2 zēni, 3 meitenes).
Kopā maijā pakalpojumu saņēma 14 klienti (6 zēni, 6 meitenes, 2 sievietes).
Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 6 personas (2 zēni, 3 meitenes – 1 ambulatori, 1 sieviete);
Iestājās: 8 personas (4 zēni, 3 meitenes un 1 sieviete);
Tika izrakstītas: 8 personas (4 zēni, 3 meitenes, 1 sieviete).
Kopā jūnijā pakalpojumu saņēma 11 klienti (4 zēni, 5 meitenes, 2 sievietes).
Rehabilitāciju turpināja no iepriekšējā mēneša: 6 personas (2 zēni, 3 meitenes, 1 sieviete);
Iestājās: 5 personas (2 zēni, 2 meitenes, 1 sieviete);
Tika izrakstītas: 8 personas (3 zēni, 4 meitenes, 1 sieviete).
 
Aprīlī Krīzes centrs piedalījās talkā – gan klienti, gan darbinieki. Tika sakopta Krīzes centra āras teritorija – grābtas lapas, salaboti soliņi un iestādītas puķes.

 
  
 
Krīzes centrs “Laipas” darbojas kopš 2004. gada 15. novembra un tajā palīdzību un atbalstu saņem bērni un ģimenes, kuras cietušas no visa veida vardarbības.
 
Ģimenes atbalsta dienas centrs:
Kopējais Ģimenes atbalsta dienas centra bērnu apgrozījums pa mēnešiem:
 
Meža pr.9
Grīvaspr.4a
Ciemupe
Ogresgals
Aprīlis
187
Meitenes 93
Zēni 94
245
Meitenes 127
Zēni 118
171
Meitenes 98
Zēni 73
389
Meitenes 179
Zēni 210
Maijs
217
Meitenes 148
Zēni 69
326
Meitenes 164
Zēni 162
77
Meitenes 60
Zēni 17
350
Meitenes 190
Zēni 160
Jūnijs
193
Meitenes 98
Zēni 95
345
Meitenes 166
Zēni 179
40
Meitenes 32
Zēni 8
230
Meitenes 98
Zēni 131             
Kopā
682
(vidēji 10 bērni dienā)
916
(vidēji 15 bērni dienā)
288
(vidēji 5 bērni dienā)
969
(vidēji 16 bērni dienā)
           
Kopā bērnu apgrozījums visos centros: 2855
 
Šajā laika periodā tika novadītas 18 nodarbības par drošību uz ielas, ūdens un ugunsdrošība, kā arī drošība vienam paliekot mājās. 15 nodarbības sadarbībā ar veselības centra speciālistiem. Bērni un jaunieši apmeklēja Vēstures un mākslas muzeju, piedalījās 3 konkursos sadarbībā ar bibliotēku - „Dūc kukainīši”, „Iepazīsti latviešu gadskārtas (pavasaris un vasara)”, konkursā: Es dzīvoju „Zaļā mājā”, kurā bērni ieguva divas balvas.
 
Tika konsultētas 2 ģimenes par bērnu vecumposmu īpatnībām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Kopā 6 konsultācijas.
 
Bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar svētku dienām: Lieldienas, Mātes diena, starptautiskā ģimenes diena, Līgo svētki,  un to svinēšanas tradīcijām.
 
Labdarības akcija – „Pavasara tīrīšana”
2015. gada maijā Ogres novada Sociālais dienests izsludināja labdarības akciju „Pavasara tīrīšana”. Akcijas mērķis bija aicināt Ogres iedzīvotājus, kam mājās stāv nevajadzīgas, aizmirstas galda spēles, inventārs aktīvām/sportiskām/āra spēlēm. Šīs saziedotās lietas tika nodotas Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienībām: Ģimenes atbalsta dienas centram un krīzes centram „Laipas”.

   


     
 
Ogres novada Sociālā dienesta kolektīvs
Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki 23. aprīlī piedalījās Lielajā talkā, sakopjot meža teritoriju Brīvības ielas un Norupītes ielas krustojumā:


 
 
 
19. jūnijā Sociālā dienesta kolektīvs ielīgoja Jāņus dendroloģiskajā parkā „Lazdukalns” (Špakovsku parkā)
 
 
 
Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?