Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada Sociālā dienesta 2014. gada publiskais pārskats

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.04.2015 16:33

Ogres novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ir Ogres novada domes izveidota iestāde ar juridiskas personas statusu. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamatdzīves vietu reģistrējušas Ogres novada administratīvajā teritorijā.
 
Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Ogres novada pašvaldības domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, Ogres novada Sociālā dienesta nolikums.
 
Sociālā dienesta struktūru veido sociālā dienesta vadītājs un sekojošas Sociālā dienesta struktūrvienības:
1. Administrācijas un informācijas speciālisti;
2. Saimniecības nodaļa;
3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības struktūrvienības:
3.1. Ogres sociālais centrs, kura darbību nodrošina:
3.1.1. Sociālās palīdzības nodaļa,
3.1.2. Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem,
3.1.3. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa.
3.2. Madlienas sociālais centrs;
3.3. Suntažu sociālais centrs;
3.4.  Taurupes sociālais centrs;
3.5. Krīzes centrs „Laipas” vardarbībā cietušiem bērniem;
3.6. Ģimenes atbalsta dienas centrs;
3.7. Dienas aprūpes centrs „Saime” cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām.
 
Sociālā dienesta darbības mērķis ir savas darbības teritorijā nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīves vietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

 
 
2014. gads Ogres novada Sociālajā dienestā
 
Sociālā palīdzība
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
 
2014. gadā sociālā palīdzība piešķirta 2625 ģimenēm, kopā 5993 personām ģimenēs:
Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā izlietoti 811 430,00 EUR. No tiem 39% (320 270,00 EUR) naudā, bet 61% (491 160,00 EUR) natūrā (palīdzība tiek sniegta nevis naudas izteiksmē, bet apmaksājot kādu pakalpojumu vai pārskaitot naudu uz pieprasītāja kontu).
 
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu. Ogres novadā ir arī tādi sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot personu materiālo stāvokli.
 
Pabalsti ar ienākumu izvērtēšanu
Šādiem pabalstiem 2014. gadā izlietoti 670 325,00 EUR – 186 528,00 EUR naudā, 483 797,00 EUR natūrā. Pabalstus saņēmušas 2480 ģimenes (kopā 5803 personas ģimenēs):
Pārskata gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss bija 774 ģimenēm (kopā 1897 personas ģimenēs). Pabalstiem trūcīgajām personām (ģimenēm) izlietoti 316 230,00 EUR. Par trūcīgu personu (ģimeni) atzīst, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR. 
 
Pārskata gadā maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss bija 1706 ģimenēm (kopā 3906 pesonas ģimenēs), izlietoti 354 095,00 EUR pabalstiem. Maznodrošināta ģimene/persona 2014. gadā Ogres novadā tika atzīta:

 
     
 
Maznodošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmenis:
 
Garantētais minimālais ienākums
Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir trūcīgām personām (ģimenēm). 2014. gadā GMI pabalstam izlietoti 38 672,00 EUR. Šo pabalstu saņēma 137 ģimenes (kopā 251 personas ģimenēs):
Vidējais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bija 154,07 EUR. Vidējais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai mēnesī bija 42,21 EUR. Vidējais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņemšanas ilgums vienai personai 2014. gadā bija 3,65 mēneši.
 
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai, kā arī kurināmā iegādei. 2014. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti 390 559,00 EUR – 80 493,00 EUR naudā un 310 066,00 EUR natūrā, no tiem trūcīgām ģimenēm (personām) 157 660,00 EUR (1507 personām), maznodrošinātām ģimenēm (personām) 212 342,00 EUR (1621 personai). Šo pabalstu saņēma 1656 ģimenes (kopā 3018 peronas ģimenēs):
Pārskata gadā 7 personām tika atteikts šis pabalsts sakarā ar neatbilstību kritērijiem.
 
Dzīvokļa pabalsts 2014. gadā tika izmaksāts šādiem maksājumiem:
Citi pabalsti
Šo pabalstu nodrošināšanai 2014. gadā izlietoti 241 094,00 EUR – 67 363,00 EUR naudā, 173 731,00 EUR natūrā. Šos pabalstus saņēma 1418 ģimenes (kopā 1959 personas ģimenēs):
Pārskata gadā 1 personai tika atteikts kāds no šiem pabalstiem sakarā ar neatbilstību kritērijiem.
 
Pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai:
1. Ēdināšanas pabalsts
Ēdināšanas pabalstu piešķir Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti 164 588,00 EUR un to saņēmušas 733 ģimenes (kopā 1091 persona ģimenēs).
 
2. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. To piešķir naudā (līdz 29,00 EUR) vai natūrā. 2014. gadā šim pabalstam izlietoti 17 694,00 EUR un to saņēmušas 297 ģimenes (kopā 405 personas ģimenēs).
 
3. Citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai
Šiem pabalstiem izlietots 58 812,00 EUR, un to saņēmušas 686 ģimenes (kopā 778 personas ģimenēs) veselības aprūpei gan PA „Dziednīcā”, gan izmaksājot vienreizējo pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai.
 
Pabalsti bez ienākumu izvērtēšanas
Šādiem pabalstiem 2014. gadā izlietoti 141 105,00 EUR – 133 742,00 EUR naudā un 7 363,00 EUR natūrā. Pabalstus saņēmušas 570 ģimenes (kopā 994 personas ģimenēs).
 
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. Pabalsta apmērs ir līdz 356,00 EUR gadā. 2014. gadā šis pabalsts tika piešķirts 35 ģimenēm, tam izlietojot 12 288,00 EUR.
 
Sakarā ar 2014. gada rudens plūdiem Ogrē, tika izveidoti jauni saistošie noteikumi Nr.35/2014 „Par vienreizēju pabalstu 2014. gada 14. - 17. oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam”. Pabalsts tika piešķirts Ogres novada iedzīvotāju īpašumā vai valdījumā (jaunbūvēm, kas nav nostiprinātas zemesgrāmatā) esošu dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam, ja dzīvojamā telpa, kas atradās Ogres novada pašvaldības policijas norādītajā plūdu zonā, bija bojāta plūdu rezultātā un ja plūdos cietusī dzīvojamā telpa bija ģimenes (personas) faktiskā un vienīgā iespējamā dzīvesvieta. Šāds pabalsts tika izmaksāts 15 cilvēkiem, tam izlietojot 19 281,41 EUR.
 
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām, 2014. gadā izmaksāts par 325 jaundzimušajiem, izlietojot 32 500,00 EUR.
 
Apbedīšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalsts Ogres novadā 2014. gadā izmaksāts 16 423,40 EUR apmērā par 147 personām.
 
Pabalsts sodu izcietušām personām
Pabalstu personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. 2014. gadā šim pabalstam izlietoti 513,00 EUR 18 personām.
 
Pabalsts dokumentu kārtošanai
Izlietots 869,27 EUR, 33 personām.
 
Citos iepriekš neparedzamos gadījumos/pamatvajadzību nodrošināšanai
Izlietots 9711,33 EUR.
 
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
Šiem pabalstiem 2014. gadā izlietoti 68 800,00 EUR – 61 462,00 EUR naudā un 7 338,00 EUR natūrā. Pabalstus saņēmušas 30 ģimenes (kopā 43 personas ģimenēs).
Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās kopā izlietoti 2014. gadā 18 750,00 EUR, 31 personai (13 vīrieši, 18 sievietes):
Pabalstos audžuģimenēm 2014. gadā izlietoti 50 050,00 EUR – 42 712,00 EUR naudā un 7 338,00 EUR natūrā, 16 ģimenēm (kopā 24 personas ģimenēs):
 
Citi pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem
 
Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi – ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem pakalpojumiem tiek saprasti sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 
2014. gadā no Ogres pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem kopa izlietoti 564 266,00 EUR.
 
Aprūpe mājās
Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās, Ogres novadā izlietoti 46 270,00 EUR, un šo pakalpojumu saņēma 102 klienti (27 vīrieši, 75 sievietes):
Starp šiem klientiem 24 ir personas, kurām vides nepieejamības vai cita iemesla dēļ nav pārvietošanās iespēju ārpus mājas – 14 veselības stāvokļa dēļ guļošas personas, 4 personas, kurām nav atbilstošu tehnisko palīglīdzekļu, 6 personas, kuras vides nepieejamības dēļ nevar pārvietoties, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus.
 
 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi
Šādus pakalpojumus izmanto Ogres novada iedzīvotāji, kas uzturas pansionātos vai bērnu namos. Pakalpojumi pieejami daudzos Latvijas esošajos pansionātos (Ogre, Madliena, Ērgļi, Skrīveri, Dagda, Engure, Saulkrasti, Zilupe, u.c.) un bērnu namos (Ērgļi, Koknese, Valmiera, Laubere, u.c.). Šiem pakalpojumiem Ogres pašvaldība izlietojusi 307 761,00 EUR par 124 personām.
Pilngadīgām personām sniegtie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (vispārējā tipa pansionāts „Madliena”) - 36 klienti (15 vīrieši, 21 sievietes), tam izlietojot 102 543,00 EUR.
Pilngadīgām personām sniegtie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 13 personas (7 vīrieši, 6 sievietes) ievietotas 6 institūcijās (pansionāti Ērgļos, Madonā, Skrīveros „Ziedugravas”, Dagdā „Ābeļdārzs”, Engurē „Rauda”, SAC Rīgā), tam izlietojot 17 666,00 EUR.
 
Bērniem sniegtie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 2 bērni (1 zēns, 1 meitene) ievietoti 2 institūcijās (Ērgļos „Zīļuks”, Kokneses nov. „Dzeguzīte”), tam izlietots 3589,00 EUR.
Bērniem sniegtie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 10 bērniem, izlietojot 47 810,00 EUR (Valmieras SOS bērnu ciemats).
 
Pilngadīgām personām un bērniem sniegtie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 4 personas (1 pilngadīga persona, 3 bērni), izlietoti 2467,00 EUR (Skangaļu pestīšanas armija).
Pilngadīgām personām sniegtie sociālās aprāpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 49 klienti (21 vīrietis, 28 sievietes), tam izlietojot 98 049,00 EUR (Ogres pansionāts).
Pilngadīgām personām sniegtie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 5 personas (2 vīrieši, 3 sievietes), tam izlietojot 8079,00 EUR (pansionāti Saulkrastos, Zilupē, Ērgļos).
 
Bērniem sniegtie sociālās aprupes un sociālās rehabilitacijas pakalpojumi – 5 bērniem (3 zēni, 2 meitenes), tam izlietojot 27 558,00 EUR (Bērnu Oāze).
 
Dienas centrs „Saime”
Dienas aprūpes centra „Saime” darbības mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, sekmēt klientu fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās attīstības iespējas, iesaistot viņus profesionālo iemaņu apgūšanā.
 
„Saime” 2014. gadā savus pakalpojumus sniedza 39 klientiem – 20 sievietes un 19 vīrieši. Šo pakalpojumu sniegšanai izlietoti 59 744,00 EUR. Dienas centrā „Saime” ikdienā pakalpojumus nodrošina 6 darbinieki, no kuriem sociālā darba speciālisti ir 4.
 
„Saime” darbinieki un klienti 2014. gada laikā, kā vienmēr, bija aktīvi, radoši un sportiski. Saimenieki regulāri apmeklēja bibliotēku, Ogres Vēstures un māklas muzeju, Ogres mākslas skolas izstādes, gāja pārgājienos, brauca ekskursijās un darīja vēl daudzas citas interesantas un radošas lietas.
 
2014. gada 6. martā dienas centrs „Saime” rīkoja ikgadējo labdarības koncertu „Iespēja 2014”. Pasākumā uzstājās dažādi mākslinieki, kā arī dienas centra klientu un brīvprātīgo jauniešu apvienotais ansamblis „Saime”. Ieeja pasākumā bija par ziedojumiem, par 2014. gada saziedotajiem līdzekļiem tika iegādāta video kamera.
 
2014. gada 25. aprīlī dienas centrs „Saime” organizēja Lieldienu koncertu Ogres mūzikas skolā.


 
 
 
2014. gadā 27. un 28. maijā dienas centra „Saime” futbola komanda piedalījās Seni Cup futbola turnīrā Staicelē. Latvijas Futbola Federācijas (LFF) mācību un treniņu centrā “Staicele” šogad notika jau astotās SIA “TZMO Latvija” organizētās futbola sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – “Seni Cup Latvija 2014”, kurās dienas centrs „Saime” ieguva 4. vietu.


 
 
 
2014. gada 9. un 10. jūnijā notika vasaras nometne atpūtas bāzē „Turbas” (sadarbībā ar Ikšķiles dienas centru). Ikšķiles dienas centru un centru „Saime” vieno īpaši cilvēki, kuru vajadzības neatšķiras no jebkura cilvēka vajadzībām, taču viņu atšķirība ir spējā vai nespējā šīs vajadzības apmierināt. Dienas centros šie cilvēki nodarbojas ar sportu, mūziku, mākslu, rokdarbiem un daudzām citām aizraujošām lietām. Sadarbības rezultātā starp šiem centriem radās iecere organizēt kopīgu divu dienu nometni “Iespēja”, kuras laikā notika komandu un individuālas gan sportiskas, gan radošas aktivitātes (deju, mūzikas, dekupāžas, jogas, losjē darbnīcas) un kopīgs sadraudzības vakars ar “Saimenieku” un grupas “The Sixites” uzstāšanos.


 
 
 
2014. gada 17. decembrī Ogres Saimenieki devās ciemos pie Tukuma dienas centra Saimeniekiem. Pasākumā tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas, minētas mīklas, kā arī visi gāja rotaļās. Pats svarīgākais notikums šajā dienā bija Katrīnas egles rotāšana ar pašu darinātiem rotājumiem. Pasākumā visi viens otru cienāja ar līdzpaņemtiem gardumiem, klāt dzerot uz ugunskura vārītu zāļu tēju. Jautru garu svētkos uzturēja folkloras ansamblis „Milzkalnieki”.


 
 
 
Ģimenes atbalsta dienas centrs  
Ģimenes atbalsta dienas centra (ĢADC) darbības mērķis ir organizēt sociālā riska ģimeņu bērnu un jauniešu brīvo laiku, risināt ģimeņu sociālās problēmas sadarbībā ar Sociālā dienesta speciālistiem un citām institūcijām.
 
Ģimenes atbalsta dienas centros 2014. gadā reģistrēti 573 bērni un jaunieši (no tiem 234 zēni, 339 meitenes). Ģimenes atbalsta dienas centra darbības nodrošināšanai 2014. gadā tika izlietoti 66 200,00 EUR. Centrā strādā 7 darbinieki, no kuriem 3 ir sociālā darba speciālisti.
 
Šajā gadā bērni un jaunieši piedalījās visās darbinieku/audzinātaju piedāvatajās aktivitātēs, apmeklēja bibliotēku, muzeju. 2014. gadā sadarbībā ar biedrību “Attīstības un inovāciju mācību centrs” ĢADC bērniem un jauniešiem radās iespēja apmeklēt LEGO robotikas apmācības.
 
Paldies visām atsaucīgajām ģimenēm, kuras piedalījās akcijā „Shoesbox Ogre 2014” un Ziemassvētkos sagādāja prieku ar dāvanām 36 bērniem, kuru ģimenēm šobrīd finansiāli neklājas viegli, kā arī paldies jauniešu grupai un Janīnai Pudulei, kura Ziemassvētku pasākumu padarīja jautrāku un rotaļīgāku.
 
Šis centrs ir vieta, kur bērni un jaunieši var iegūt alternatīvu (pozitīvu) dzīves skatījumu. Centrā bērni saturīgi pavada savu brīvo laiku, ir pieejami datori (ar laika limitu). Audzinātājas bērnus motivē mācībām un iesaista dažādās aktivitātēs, kas stimulē bērnos un jauniešos pozitīvas izmaiņas gan uzvedībā, gan mācībās. Bērniem ir iespēja pilnveidot savas iemaņas audzinātāju piedāvātajās radošajās darbnīcās vai vienkārši atpūsties, spēlējot dažādas spēles. Centrā bērni un jaunieši tiek mācīti, kā svinēt latviešu svētkus ar tradīcijām: Lieldienas, Līgo svētkus, Miķeļu dienu, Lāčplēša dienu, Latvijas dzimšanas dienu un Ziemassvētkus.
    
 
Krīzes centrs „Laipas”
Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem „Laipas” sniedz diennakts sociālo rehabilitāciju, psiholoģisko palīdzību, nodrošina drošu naktsmītni, ēdināšanu un tiesību aizsardzību bērniem vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Krīzes situācijās tiek sniegts patvērums sievietēm un jaunākiem bērniem, kā arī jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.
 
2014. gadā krīzes centrā „Laipas” sniegta palīdzība 76 vardarbībā cietušiem bērniem un to ģimenēm (42 zeni, 34 meitenes):
 
 
Vecums
Bērni kopā
Zēni
Meitenes
0 - 1 g. v.
7
5
2
2 - 4 g. v.
14
10
4
5 - 6 g. v.
17
10
7
7 - 12 g. v.
17
12
5
13 - 15 g. v.
5
3
2
16 - 17 g. v.
5
0
5
18 g. v. un vecāki
11
2
9
 
    
 
Šo pakalpojumu sniegšanai izlietoti 84 291,00 EUR. Krīzes centrā „Laipas” strādā 8 darbinieki, no kuriem 2 ir sociālā darba speciālisti.
 
2014. gadā ,,Laipas'' Lieldienās sveica visus Ogres novada iedzīvotājus ar krīzes centra bērnu un darbinieku izveidotu Lieldienu kompozīciju, kas vairākas dienas bija apskatāma pie Ogres kultūras centra. 
2014. gadā „Laipas” saņēma dāvinājumu no labdarības organizācijas „Giving for Latvia” (2009. gadā Londonā dzīvojošu latviešu dibināta labdarības organizācija (http://givingforlatvia.com/), kas atbalsta Latvijā dzīvojošus bērnus un vecākus, kuri nonākuši krīzes situācijās (finansiālas problēmas, vardarbība ģimenē). Organizācija regulāri atbalsta daudzus Latvijas bērnus, sūtot tiem drēbes, apavus, mantas, u.c. nepieciešamas lietas). Šoreiz krīzes centrs saņēma dāvanā zviedru vingrošanas sienu. Zviedru siena ir lielisks palīgs rehabilitācijas procesā. Tā dod iespeju caur fiziskajām aktivitātēm bērnā mazināt trauksmi, paust emocijas (dusmas, prieku, agresiju, bēdas, utt.). Kopumā tā bērnam palīdz uzlabot fizisko un garīgo veselību. Zviedru siena izgatavota Latvijā (SIA Varlek http://www.varlek.lv ), šis uzņēmums zviedru sienu uzstādīja krīzes centrā bez maksas.
 
2014. gada 13. novembrī krīzes centrā “Laipas” tika atzīmēta centra 10 gadu jubileja, kurā piedalījās visi tie, kuriem ar centra darbiniekiem ikdienas darbā ir bijusi vai joprojām ir cieša sadarbība.

 
 
           
 
Suntažu sociālais centrs
Sociālo darbu ģimenēm ar bērniem nodrošināja divi sociālie darbinieki. Kopējais klientu lietu skaits, ar kuriem strādāja darbinieki 2014. gadā, bija 36 klientu lietas.
 
2014. gadā atjaunotas aprūpes tiesības 2 ģimenēm ar kopējo bērnu skaitu 6 bērni.
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku darbu, tika izmantoti Ogres sociālā centra psihologa pakalpojumi.
 
Suntažu sociālā centra sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem organizēja maznodrošināto ģimeņu bērniem braucienu uz jūru. Par iespēju apmeklēt jūru bērni bija ļoti priecīgi, jo dažiem no bērniem šāda iespēja bija pirmo reizi.
 
Sadarbībā ar Suntažu kultūras nama darbiniekiem Suntažu pagasta senjoriem bija iespēja apmeklēt Ziemassvētku pasākumu.
 
Lielu pateicību Suntažu sociālā centra darbinieki izsaka Ogres pilsētas ģimenēm, kuras gatavoja Ziemassvētku dāvanas Suntažu pagasta bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Bērni par sagādāto pārsteigumu bija ļoti priecīgi.
 
Sociālā centra darbinieki izsaka pateicību Suntažu un Lauberes pagastu pārvaldes vadītājiem par atsaucību un sapratni, atvēlot pašvaldības transportu, lai nodrošinātu darbu.
 
Madlienas sociālais centrs
       Madlienas sociālais centrs 2014. gadā:
 
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa
2014. gadā Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa sniedza šādus pakalpojumus:
o   Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) – 93 klienti;
o   Asistenta pakalpojums - 118 asistenti uz 122 klientiem (uz 31.12.2014.). Asistents palīdz cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.);
o   Masāžas procedūras – 1749 procedūras;
o   Fizioprocedūras – 1717 procedūras.
o   Izsniegtas – 4360 šļirces, 1870 adatas, 6136 spirta salvetes, 755 prezervatīvi. Utilizētas 1824 šļirces.
o   Veikti – 61 HIV, 68 „B” hepatīta, 55 „C” hepatīta un 20 sifilisa testi. Kopa 204 testi.
o   Diskutēts ar skolu jaunatni par smēķēšanas kaitīgumu – ar 112 skolēniem skolās un ar 13 skolēniem Profilakses punktā.
o   2014. gadā Profilakses punktā tika reģistrēti 540 klientu apmeklējumi.
 
Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem
Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem (turpmāk tekstā - ANĢB) mērķis ir panākt un veicināt disfunkcionālu un/vai krīzes situācijā nonākušu ģimeņu ar bērniem sociālo problēmu risināšanu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Nodaļas pieci sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem, divi psihologi (viena pilna slodze), sociālais aprūpētājs/ģimeņu asistents palīdz ģimenēm ar bērniem rast risinājumus dažādās dzīves un sadzīves problēmās, sniedzot sociālo, psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī veicot psihosociālo darbu ar ģimenēm, kurās bērniem ir nepietiekams pamatvajadzību nodrošinājums, bērni cietuši no vardarbības, vecākiem ir problēmas ar bērnu audzināšanu, disciplinēšanu, vecākiem ir atkarību problēmas un ģimenēs ir konstatētas citas sociāla rakstura problēmas.
 
2014. gadā ANĢB redzeslokā bija 178 riska un augsta riska ģimenes (no tām 87 sociālā gadījuma lietas), sociālo problēmu risināšanai sociālie darbinieki sniedza 1280 konsultācijas, veica 352 mājsaimniecību sadzīves apstākļu apsekošanu.
 
Lai palīdzētu ģimenēm krīzes situācijās, 55 personas saņēma 264 bezmaksas psihologu konsultācijas. Sociālo prasmju, dzīvesprasmju un iemaņu pilnveidošanai 15 ģimenes saņēma aprūpētāja/ģimeņu asistenta sociālo atbalstu dzīvesvietā.
 
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta otro daļu nodaļā tika realizētas 18 sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 
 
Saistībā ar nepieciešamību veikt regulāras informācijas apmaiņu starp institūcijām, kuras tieši vai pastarpināti darbojas bērnu tiesību aizsardzībā, ANĢB 2014. gadā turpināja sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm – Ogres novada un citu novadu bāriņtiesām, Valsts policiju, Ogres novada pašvaldības policiju, Ogres novada un citu tuvāko novadu izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm un citām iestādēm, kas iesaistījās riska situāciju novēršanā ģimenēs ar bērniem.
 
2014. gada 1. februārī Ogres kultūras centra Mazajā zālē notika svētki ziemai – radošo darbnīcu diena 25 bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm vecumā no 7 līdz 10 gadiem, ko organizēja Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centrs sadarbībā ar Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļu ģimenēm ar bērniem un A/S „Fazer".
 
 
2014. gada 21. augustā Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem atzīmēja 5 darbības gadus. Svētkos nodaļas darbinieki saņēma laba vēlējumus turpmākajam darbam.
 

No kolēģiem tika saņemti ziedi, apsveikumi un laba vēlējumi!
 

 
Cita veida palīdzība
2014. gadā SIA „Fazer maiznīca” saskaņā ar līgumu no 24.08.2010. nodrošināja Ogres novada Sociālo dienestu ar 185 maizes klaipiem katru nedēļu kā maizes ziedojumiem, no kuriem: 30 - Ogres pilsētas, 30 - Madlienas pagasta, 25 - Ķeipenes pagasta, 20 – Krapes pagasta,  15 – Suntažu pagasta, 15 – Lauberes pagasta, 20 – Taurupes pagasta, 15 – Mazozolu pagasta, 15 – Meņģeles pagasta trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm). Bez šiem līgumā noteiktajiem maizes klaipiem Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālais centrs bieži papildus vēl saņēma maizīti, kas tika izdalīta visiem sociālā centra klientiem.
 
Zupas virtuves pakalpojumu 2014. gadā izmantoja vidēji 35 cilvēki dienā.
 
Ogres Vēstures un mākslas muzeju un Ogres centrālo bibliotēku 2014. gadā regulāri apmeklēja Ģimenes atbalsta dienas centra un dienas centra „Saime” lielie un mazie apmeklētaji.
 
„Shoesbox Ogre 2014” - 2014. gada decembrī Ogres novada Sociālais dienests (projektu vadītāja Liene Vaskāne) izsludināja akciju – piepildi kurpju kasti Ogres novada bērniem no trūcīgam vai maznodrošinātām ģimenēm. Atsaucība bija liela. Dāvanu kastēs lielākoties tika liktas higiēnas preces, kancelejas preces, rotaļlietas un kārumi. Kopā tika sagādātas 180 Ziemassvētku dāvaniņas.
 
 

 
 
Darbinieki
2014. gadā Ogres novada Sociālajā dienestā strādāja 75 darbinieki, no tiem:
  
Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?