Krīzes pabalstu var saņemt plašāks personu loks

Drukāt
Sākumlapa > Sociālā palīdzība > Aktualitātes

21.04.2020 08:14

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. aprīlī tika pieņemts lēmums par pabalstu palielināšanu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, attiecīgi veicot grozījumus Ogres novada pašvaldības noteikumos.

Ogres novada pašvaldības 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” 52. punkts nosaka, ka pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir, ja ģimene (persona) krīzes situācijas dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība. Saistošo noteikumu izpratnē krīzes situācija ir katastrofas, stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi vai terora akts.
Pamatojoties uz izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un valdības pieņemtajiem lēmumiem, dome ir veikusi grozījumus augstāk minētajos saistošajos noteikumos, papildinot tajos uzskaitītās krīzes situācijas ar krīzes situāciju saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 izplatību ierobežošanai. Tagad iedzīvotājiem ir plašākas iespējas saņemt pabalstus viņu pamatvajadzību nodrošināšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Saskaņā ar veiktajām izmaiņām saistošajos noteikumos pašvaldība ir tiesīga piešķirt pabalstu krīzes situācijā 80 eiro apmērā vienai personai vienā kalendārajā mēnesī , ja:
Lai varētu saņemt pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz Ogres novada Sociālajā dienestā iesniegums, tam klāt pievienojot apliecinājumu un pierādījumus, ka ārkārtējās situācijas dēļ persona (ģimene) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža ārkārtējās situācijas laikā.
Saskaņā ar domes lēmumu finanšu līdzekļi pabalsta izmaksai tiek paredzēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai.
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 21.12.2017. saistošajos noteikumos Nr. 26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” stājas spēkā šī gada 21. aprīlī.
Informācijai
Šī gada 21. martā spēkā stājās grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. 18. aprīlī stājās spēkā likuma grozījumi, nosakot iespēju palielināt pabalstu, – ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kurai ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ko valsts kompensē 100% apmērā. Ja pašvaldība līdz 2020. gada 17. aprīlim ir piešķīrusi krīzes pabalstu par 2020. gada martu, tiek nodrošināta pabalsta palielināšana par 50 eiro katram bērnam. Pašvaldība nepalielina izmaksājamo pabalstu krīzes situācijā vai samazina to par attiecīgo daļu par laikposmu, kad personai, kura saņem dīkstāves pabalstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu.
Saskaņā ar valdības pieņemtajiem lēmumiem, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, pašvaldība var piešķirt palīdzību arī mērķa grupai, kas neatbilst minētā likuma 3. panta nosacījumiem, ja personas (ģimenes) pamatvajadzības nav iespējams nodrošināt citā veidā (arī ārvalstu studentiem, kuri Covid-19 izplatības apstākļos ir palikuši Latvijā, studē attālināti un kuriem nav iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai).