Brīvības iela 24.04.2019.

Iepazīstas ar sociālās uzņēmējdarbības pieredzi Siguldā un Cēsīs

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.09.2020 12:46

Ogres novada pašvaldība ir to nedaudzo pašvaldību skaitā, kuras ir uzsākušas darbu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Radīt iespēju personām, jo īpaši jauniešiem, kas atbilst kādai no sociālajām mērķu grupām, apgūt profesiju, strādāt savā novadā, būt līdzvērtīgiem un ikdienā iekļauties sabiedrībā, ir neatsverama iespēja viņu attīstībai.

 
Ir dažādi iemesli, kāpēc līdz šim Latvijā pašvaldībās šajā jomā ir visai atturīga attieksme, tostarp vispārīgais regulējums noteikumi un nepilnīga normatīvā bāze šajā jomā, uzņēmēju savstarpējā konkurence, šaura izpratnes par sociālo atbalstu un palīdzību, kas lielākoties aprobežojas ar pabalstu piešķiršanu un neveicina katra indivīda integrēšanos sabiedrībā.
 
Kopš 2018. gada aprīļa ir spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi. Likumā arī noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu. Ogres novada pašvaldības dome 2019. gadā pieņēma lēmumu par daļu telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “Bļoda.LV” kafejnīcas ierīkošanai pašvaldībai piederošajā īpašumā Brīvības ielā 18 un šovasar ar domes lēmumu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM” vispārējās pirmsskolas un pamatizglītības programmu īstenošanai, tādējādi veicinot sociālo uzņēmējdarbību novadā.
 
Lai uzzinātu, kā sociālās uzņēmējdarbības veicināšana notiek citās pašvaldībās un kāda veida atbalsta risinājumus vēl var sniegt pašvaldība, šonedēļ Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale kopā ar vairākiem pašvaldības un sociālā darba speciālistiem 14. septembrī devās uz Siguldu un Cēsīm.
 
Biedrība “Cerību spārni” darbojas ar vērienu
 
Siguldā Ogres novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja biedrību “Cerību spārni”, kura jau kopš 2004. gada sniedz sociālos pakalpojumus.
 
Biedrības valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina, iepazīstinot ogrēniešus ar šīs organizācijas veikumu, uzsvēra, ka svarīgs priekšnosacījums darbā ir veiksmīga sadarbība ar Siguldas novada pašvaldību. Par sociālā darba koordinēšanu, sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu nodrošināšanu atbild sociālie dienesti, tā tas ir arī Siguldas novadā, taču plašu pakalpojumu klāstu pašvaldība pērk no biedrības “Cerību spārni”.      
 
Biedrība sniedz sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar fiziska rakstura traucējumiem, vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti, bez tuvinieku atbalsta palikušajām māmiņām ar maziem bērniem, ģimenēm ar maziem bērniem, kur vecākiem ir zemas prasmes bērnu audzināšanā un aprūpē.
 
Biedrība “Cerību spārni”, 2013. gadā izveidojot sociālo uzņēmumu “Visi var”, ir uzsākusi sniegt nodarbinātības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušām personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, šim nolūkam ir izveidotas vairākas specializētās darbnīcas: aušanas darbnīca; šūšanas darbnīca; ādas apstrādes darbnīca; keramikas darbnīca; ziepju darbnīca; sveču darbnīca; dažādu rokdarbu tehniku apguves darbnīca; akmens plastikas darbnīca; kulinārijas un ēst gatavošanas darbnīca; mājturības un pašaprūpes darbnīca. Šajās darbnīcās cilvēki ar īpašām vajadzībām apgūst noteiktas darba iemaņas un arī nopelna – ar katru no viņiem tiek slēgts līgums par viņa radīto darbu. Jāpiebilst, ka darbnīcās saražoto produkciju var iegadāties labdarības veikalā “Visi var”, tai skaitā internetā, un stacijas laukumā izvietotajā kioskā. Ir vairāki pasūtījumi arī no ārvalstīm.
 
Biedrība “Cerību spārni” nodrošina daudzveidīgu brīvā laika un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu jauniešiem un pieaugušām personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem – var apmeklēt mūzikas nodarbībās, deju un kustību terapiju, gaismas teātra nodarbības, fizioterapiju, sportiska un veselību veicinošas aktivitātes sporta klubā “Spārni”.
 
Ārpus pilsētas izveidots sociālais atbalsta centrs “Cerību māja”, kurā sniedz diennakts atbalstu, palīdzību un pakalpojumi jauniešiem, kuriem nav iemaņu un iespēju dzīvot patstāvīgi vai kuri ir nonākuši grūtībās, piemēram, māmiņām ar bērniem, kuras nesaņem tuvinieku atbalstu. Atbalsts tiek sniegts bērnu aprūpes, profesionālo prasmju un dzīves prasmju apguvē, izglītības iegūšanā tālmācības programmās, patstāvīgas dzīves organizēšanā, juridisko un citu lietu kārtošanā.
 
Biedrības vadītāja E. Viļķina, daloties pieredzē, uzsver, ka sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem – uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.
 
Vērtējot biedrības “Cerību spārni” pieredzi, D. Bārbale atzīst: “Mēs katrs ikdienā iegādājamies dažādas preces, bet ir liela atšķirība, vai šī prece ir rūpnieciski ražota, vai tās tapšanā ir iesaistīts cilvēks, kuram tā ir unikāla iespēja attīstīt savas prasmes un iemaņas. Varbūt sveces liešana kādam nav nekas īpašs, bet personai ar kustības traucējumiem tas ir izaicinājums. Visvairāk pārsteidza tas, ar kādu prieku, mirdzumu acīs un aizrautību personas ar kustību vai garīga rakstura traucējumiem rada savus darbus – segas, paklājus, sveces, saldējuma trauciņus, bļodiņas, svečturus, apglezno zīdu, šuj somas u.c. Iegādājoties šāda veida produkciju, tiek palīdzēts radīt darba vietas personām ar īpašām vajadzībām, tiek nodarbināti speciālisti – meistari, kas iegulda savu enerģiju darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bet šajos īpašajos, sirsnīgajos un atvērtajos cilvēkos – prieks darboties un būt vajadzīgam.”
 
Cēsu Jaunā skola iet jaunu ceļu
 
Ogres novada pašvaldības pārstāvji paviesojās arī Cēsu Jaunajā pamatskolā, kur tiek īstenotas vispārējā pirmsskolas un pamatizglītības programmas. Tā ir privāta izglītības iestāde ar noteiktu maksu par katru izglītojamo. Varētu domāt, kāds gan privātai skolai ir sakars ar sociālo uzņēmējdarbību? Taču SIA “Cēsu Jaunā pamatskola” ir sociālais uzņēmums, kura misija ir nodrošināt ne tikai kvalitatīvu mācību saturu, bet arī drošu psihosociālo vidi. Skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Šajā skolā telpu iekārtojums ir citāds, nekā izglītības iestādēs ierasts – te ir plaša koplietošanas telpā, kas ir gan skolotāju istaba, gan telpa mācību stundu norisei, gan atpūtas telpa, gan ēdnīca – viss vienā, veidojot ģimenisku sajūtu skolas kolektīvā.
 
Skolā tiek strādāts pie tā, lai audzēkņi apgūtu patstāvīgās mācīšanās prasmes un līdz skolas beigšanai iegūtu pēc iespējas daudzveidīgāku pieredzi, darot pēc iespējas dažādākas praktiskas lietas, tiek atbalstīts katrs skolēns, lai sasniegtu savu augstāko iespējamo rezultātu.
 
Tā kā pedagogs ir bērna ciešākais sadarbības partneris, šajā skolā tiek pievērsta uzmanība, lai pedagogi justos labi un varētu nepārtraukti pilnveidot savas prasmes un papildināt zināšanas.
 
Skolas direktors Ivo Rode uzsver, ka Cēsu Jaunā skola nav konkurents citām izglītības iestādēm Cēsu novadā, ka visām skolām ir vienots mērķis, tikai katra izvēlas savu pieeju, kā to sasniegt.
 
Vecais skolas nams nepaliek tukšs
 
Cēsīs ir izveidots radošo industriju centrs jeb koprades nams “SKOLA6” – tas tapis pēc novada pašvaldības iniciatīvas, lai rastu pielietojumu vēsturiskajai skolas ēkai pašā vecpilsētas centrā.
 
Šajā ēkā savulaik mācījušie tādas personības kā Eduards Veidenbaums, Eduards Treimanis-Zvārgulis, Jānis Poruks, Apsīšu Jēkabs, Kārlis Miesnieks. Kad 2015. gada vasarā Cēsu Profesionālā vidusskola pārcēlās uz jaunām telpām, nams Lielajā Skolas ielā 6 palika tukšs, bet ne uz ilgu laiku – tagad tas pilda jaunu funkciju un ir mājvieta tiem, kas vēlas strādāt kopā.

 Koprade jeb kopā strādāšana nozīmē darba vidi, ko dala nevis viena uzņēmuma darbinieki, bet gan neatkarīgi nodarbināti dažādu profesiju cilvēki. Šādas kopā strādāšanas vietas pasaulē kļuvušas ļoti pieprasītas, un starp to lietotājiem mēdz veidoties radošas un izdevīgas sadarbības. Koprades mājā pieejamas kopā strādāšanas telpas, darbnīcu telpas sanāksmju un sarunu telpas, atvērtā tipa biroja telpas, kā arī semināru zāle līdz pat 40 cilvēkiem. Ir pieejama arī atpūtas telpa, virtuve, lai radītu darba vidi pēc iespējas piemērotāku.
 
Koprades namā ogrēniešiem bija iespēja iepazīties ar šajā vietā radīto rīku – aplikāciju “Vigo”, kas palīdz insulta pacientiem ātrāk atveseļoties, piedāvājot viņiem noteiktus norādījumus un vingrinājumus rehabilitācijai, lai tie mājas apstākļos spētu tos izpildīt, kā arī sniedz vērtīgu informāciju un padomus pacientu ģimenes locekļiem. “Vigo” risinājums ir ieguvis CE sertifikācijas zīmi, un tas nozīmē, ka ir sasniegti nepieciešamie nosacījumi un produktam ir medicīniskās ierīces statuss, līdz ar to varēs legāli izplatīt Eiropas Savienības robežās.
 
Gūtās atziņas izmantos savā novadā
 
Pieredzes braucienā uz Siguldu un Cēsīm iegūtās atziņas Ogres novada pašvaldībā noderēs, turpinot iesākto sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.
 
D. Bārbale: “Šobrīd aktīvi darbojamies, lai pilnveidotu un paplašinātu pašvaldības atbalsta iespējas Ogres novada uzņēmējiem, tai skaitā sociālās uzņēmējdarbības veidošanā. Ir būtiski saprast ne tikai no likuma puses, ko varam darīt, bet svarīgi uzklausīt arī pašus uzņēmējus, kāda veida atbalstu pašvaldība tiem varētu sniegt. Tas ne vienmēr ir finansiālais atbalsts. Kā norādīja paši uzņēmēji, vispirms ir nepieciešama saruna ar pašvaldību, informācija par iespēju pieteikties projektiem un atbalsts dažādu projektu un dokumentu izstrādē, informācija par sadarbības iespējām ar citiem uzņēmumiem, u.c. Tāpēc šogad organizējot Ogres novada uzņēmēju dienu, galvenais akcents tiks vērsts uz pašiem novada uzņēmējiem, viņu darbību un radīto produktu vai pakalpojumu. Ogres novada pašvaldības vārdā izsaku pateicību Ogres novada uzņēmējiem par viņu līdzšinējo darbību un sadarbību ar pašvaldību un aicinu arī turpmāk Ogres novada uzņēmējus būt aktīviem, iesaistīties sarunās ar pašvaldību un piedalīties Ogres novada uzņēmēju dienā.”
 
Ogres novada uzņēmēju diena šogad notiks 4. decembrī. Plašāka informācija un iespēja pieteikt savu dalību tai tiks publicēta tuvākajā laikā. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali, tālrunis 65068765, e-pasts: dana.barbale@ogresnovads.lv.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?