janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada Sociālā dienesta Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.09.2019 09:33

Jau informējām, ka augusta beigās savā jaunajā mājvietā Upes prospektā 16, Ogrē, darbu sāka Ogres novada Sociālais dienests (ONSD), tā struktūrvienības un vairākas nevalstiskās organizācijas.

 

Ogres novada Sociālais dienests
ONSD ir Ogres novada domes izveidota iestāde ar juridiskas personas statusu. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. ONSD tika izveidots 2011. gadā, apvienojot Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālos dienestus. Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu personām, kuras savu pamatdzīvesvietu reģistrējušas Ogres novada administratīvajā teritorijā.
 
ONSD darbu organizē vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kuras tiešā pakļautībā darbojas sociālie centri novada pagastos (Taurupē, Madlienā, Suntažos) un sociālais centrs Ogrē, kā arī Ģimenes atbalsta dienas centrs un dienas centrs “Saime” Ogrē. Ogres sociālā centra pakļautībā darbojas Sociālās palīdzības nodaļa, Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa.
 
2018. gadā no Ogres pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem kopā tika izlietoti 544 061 euro, šos pakalpojumus saņēma 1120 Ogres novadā deklarētie iedzīvotāji (737 bērni, 383 pilngadīgas personas).
 
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā strādā 8 darbinieki – nodaļas vadītāja Anna Avena, 3 sociālie darbinieki – Aiga Farino, Solvita Mītniece, Marika Skrule, sociālā aprūpētāja Anita Bukovska, rehabilitācijas māsa Natālija Stubailo (nodrošina bērnu rehabilitācijas procedūras - masāžas, atrodas Upes pr.16), sociālā rehabilitētāja Mirdza Vaivare un medicīnas māsa Ilze Rumpe (strādā Profilakses punktā Ogrē, Mālkalnes prospektā 30).
 
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas darbinieku uzdevums ir veikt pasākumu kopumu, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālā darbinieka konsultācijas. Nodaļas darbinieki informē iedzīvotājus par sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām un saņemšanas kārtību, par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām; izvērtē iesniegumus un pieņem lēmumus par aprūpes mājās, silto pusdienu pakalpojuma piešķiršanu; organizē aprūpes mājās pakalpojuma izvērtēšanu un piešķiršanu; izvērtē iesniegumus un pieņem lēmumus par personu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās; veic personu individuālo vajadzību un resursu novērtējumu; izstrādā individuālās sociālās rehabilitācijas plānu un to īsteno sadarbībā ar citiem speciālistiem. Turpinājumā par pakalpojumiem, ko nodrošina Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas speciālisti.
 
Darbs ar pilngadīgām personām
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas darbinieki strādā ar pilngadīgām personām, kuras nonākušas grūtībās (bezdarbs, atkarības, nav kur dzīvot, nespēj sevi aprūpēt u.c.) un ir nepieciešama sociālā palīdzība. Piemēram, ja personai nav dzīvesvietas, tiek izvērtēta situācija un nepieciešamības gadījumā izsniegts norīkojums uzturēties īslaicīgās izmitināšanas telpās, kas atrodas Ogrē, Mālkalnes prospektā 30. Sociālā darba speciālisti sniedz konsultācijas, palīdz nokārtot dažādus dokumentus, izglīto par darba meklēšanas iespējām. A.Avena norāda, ka īslaicīgās izmitināšanas telpu pakalpojumu vidēji izmanto ap 20 līdz 30 cilvēku mēnesī, kuru pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Ogres novadā. Minētās personas ir gan gados jauni, ar veselības problēmām,  gan pirmspensijas un vecāka gadagājuma cilvēki,  kuri saskārušies ar grūtībām un palikuši bez mitekļa, bez darba un nereti cieš no dažāda veida atkarībām - šādos gadījumos tiek iesaistīti Profilakses punkta speciālisti.
 
Profilakses punkts Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, tika atklāts 2013. gada septembrī un tajā ir pieejami dažādi pakalpojumi ne tikai pašiem atkarīgajiem (atkarība no alkohola, narkotikām, datora, azartspēlēm), bet arī viņu ģimenēm. Profilakses punktā strādā M. Vaivare (organizē un sniedz atkarību profilakses pakalpojumus, organizē atbalsta grupas atkarīgām un līdzatkarīgām personām) un medmāsa I. Rumpe (veic ekspresdiagnostiku HIV/AIDS, vīrushepatītu B, C u.c. noteikšanu, veic šļirču un adatu maiņu, konsultē profilakses un higiēnas jautājumos). Statistika rāda, ka 2019. gada pirmajā pusgadā profilakses punktā izsniegtas 9130 šļirces, savāktas 9056 šļirces, izsniegti 834 prezervatīvi, veikti 54 eksprestesti. Profilakses punktā tiek īstenota kaitējuma mazināšanas programma (šļirču un adatu apmaiņa, eksprestesti, konsultācijas, drukas materiāli), tiek nodrošināta iespēja jebkurai personai ar atkarības problēmām, kura vēlas, saņemt atbalstu. S.Ozoliņa norāda, ka profilakses punkts Ogrē telpu un nodrošinājuma ziņā ir viens no labākajiem Latvijā, tas pateicoties arī sadarbībai ar Slimību profilakses un kontroles centru, kas nodrošina prezervatīvus, šļirces un citus materiālus, kā arī organizē pasākumus, veltītus HIV/AIDS, tuberkulozei un hepatītu slimībām.
 
 
Aprūpe mājās
A.Avena norāda, ka aprūpi mājās var saņemt personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.
 
ONSD 2018. gada martā noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, kas sniedz aprūpi cilvēka dzīvesvietā, kā arī piedāvā pusdienu piegādi uz mājām.
 
Lai saņemtu pakalpojumu, personai ONSD jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par pakalpojuma nepieciešamību. ONSD izvērtē klienta funkcionālās spējas, nosakot aprūpes līmeni un nepieciešamo pakalpojumu. Atkarībā no personas ienākumiem, pakalpojumi tiek nodrošināti par pašvaldības līdzekļiem, ar līdzmaksājumu, kā arī veicot apmaksu par pakalpojumu no personīgajiem līdzekļiem.
 
Šobrīd aprūpe mājās tiek nodrošināta 80 personām Ogrē un Ogres novadā. Silto pusdienu piegāde kā atsevišķs pakalpojums tiek nodrošināta Ogres iedzīvotājiem. 2018. gadā aprūpe mājās pakalpojums Ogres novadā tika nodrošināts 246 klientiem (šim mērķim izlietoti 78 239 euro), apmaksātas siltas pusdienas – 104 klientiem (izlietoti 12 668 euro).
 
Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija
A.Avena skaidro, ka sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē, palīdz personai atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.
 
Valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju var saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam); personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; politiski represētas personas; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušas personas. A.Avena norāda – lai saņemtu sociālo rehabilitāciju, personai ONSD jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par to, ka ir nepieciešama valsts apmaksāta rehabilitācija.
 
Asistenta pakalpojums
Asistenta pakalpojums (līdz 40 stundām nedēļā, apmaksā valsts) paredzēts, lai veicinātu personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju personām ar I vai II invaliditātes grupu un bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību) pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.
 
Asistents var būt kāds no ģimenes locekļiem, draugs, kaimiņš vai jebkurš cits, ko izraugās persona, kurai nepieciešama palīdzība, vai kāds no bērna vecākiem, ar kuru pašvaldība slēdz darba līgumu.
 
2018. gadā valsts finansēts asistenta pakalpojums Ogres novadā tika nodrošināts 135 pilngadīgām personām ar invaliditāti un 21 bērnam ar īpašajām vajadzībām. Asistenta pakalpojumu šobrīd saņem 154 personas.
 
Ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus noteiktām personu grupām (piemēram, pilngadīgām neredzīgām personām un personām (bērniem un pilngadīgiem) ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē) finansē valsts.
 
Pašvaldība finansē ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (no 2 līdz 18 gadu vecumam), ja nav iespējams nodrošināt viņu aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa; bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu; pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
 
Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis ONSD iesniedz nepieciešamos dokumentus, speciālisti izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni un iesniedz dokumentus izvērtēšanai Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.
 
Pēc Valsts darbaspēju ārstu valsts komisijas pieprasījuma Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas darbinieki veic arī klientu funkcionālo spēju izvērtējumu.
 
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas speciālisti sniedz arī citus pakalpojumus. Piemēram, pieņem un izskata iesniegumus par vienreizēja pabalsta piešķiršanu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (Ogres novadā tas ir 25 euro), kā arī par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa nodrošina arī palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām, nodrošinot 10 valsts apmaksātas psihologa konsultācijas.
 
Nozīmīgu projektu īstenošana
ONSD šobrīd īsteno divus ļoti nozīmīgus pilotprojektus, kuru īstenošanā ir iesaistīti arī  Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas speciālisti.
 
Viens no tiem ir deinstitucionalizācijas (DI) projekts, ko sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā īsteno Labklājības ministrija (LM). Projekta mērķis ir ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma atbalstu radīt sabiedrībā balstītu plašu pakalpojumu klāstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Uzsākoties projektam, 2016. gadā ONSD Ogres novadā apzināja 63 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 54 pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras ir iesaistītas projektā un kurām veikts individuālo vajadzību izvērtējums pēc LM izstrādāta plāna. Šīm personām tika izstrādāts individuālais atbalsta plāns un pakāpeniski tiek piesaistīti atbilstoši pakalpojumi. Tas ir lielākais minētās mērķgrupas izvērtēto personu skaits Rīgas plānošanas reģionā. Kopš 2018. gada nepieciešamos pakalpojumus saņem 30 pieaugušie un 29 bērni. Projekts ilgs līdz 2023. gadam, un līdz tam nepieciešamos pakalpojumus saņems pārējās projektā iesaistītās un izvērtētās personas. Līdz projekta noslēgšanās laikam plānots arī izveidot dienas centru bērniem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Suntažu ielā 2 ierīkot 10 grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura attīstības traucējumiem.
 
Otrs ir individuālā budžeta (IB) pilotprojekts, kas ir individualizēti plānots atbalsts sabiedrībā balstītu sociālo (SBS) pakalpojumu saņemšanai bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Individuālā budžeta ietvaros atbilstoši izvērtētajam bērnam un viņa likumiskajam pārstāvim tiek piešķirts nepieciešamais finansējums pakalpojuma nodrošināšanai. Bērnu funkcionālo spēju izvērtēšanu veic ekspertu komanda, kura individuāli iepazinās ar bērnu un viņu likumisko pārstāvju vajadzībām, veica ilgtermiņa un īstermiņa mērķu formulējumu, nosakot katram bērnam individuālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, veidu un apjomu. Projekta ietvaros Ogres novadā izvērtēti 10 bērni un viņu likumiskie pārstāvji, kuriem tika nodrošināti dažādi pakalpojumi, piemēram, fizioterapija baseinā un zālē, kanisterapija, reitterapija, psihologa un psihoterapeita konsultācija, ergoterapija, mūzikas terapija, audiologopēds, asistenta pakalpojums, ABA terapija. Daži no minētajiem pakalpojumiem ir pietiekami dārgi, bet, pateicoties minētajam projektam, tie bija pieejami izvērtētajai personai. Šogad oktobrī šis projekts noslēdzas, bet jau augustā tika uzsākta projekta otrā kārta pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?