Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada Sociālais dienests

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

Adrese: Upes prospekts 16, Ogre
Tālrunis: 65022922
E-pasts: ogressd@ogresnovads.lv.
Vadītāja: Sarmīte Ozoliņa CV
 
Darba laiks:
 
P. 8.00 – 18.00
O. 8.00 – 17.00
T. 8.00 – 17.00
C. 8.00 – 17.00
P. 8.00 – 14.00
 
*pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.45, piektdienās bez pusdienu pārtraukuma
 
Apmeklētāju pieņemšana pie vadītājas:
 
P. 13.00 – 17.30
 

 
Ogres novada Sociālais dienests ir Ogres novada domes izveidota iestāde ar juridiskas personas statusu. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Ogres novada iedzīvotājiem.
 
Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, LR likumi, MK noteikumi, ministriju normatīvie akti, Ogres novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi un Ogres novada sociālā dienesta nolikums.
 
Sociālā dienesta darbības mērķis ir savas darbības teritorijā nodrošināt kvalitatīvu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām, un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
 
Ogres novada sociālajā dienestā ietilpst 6 struktūrvienības: Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālie centri, Ģimenes atbalsta dienas centrs un dienas centrs „Saime”.
 
Ogres novada sociālā dienesta nolikums, spēkā ar 2015. gada 19. jūniju
 
Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi ir šādi:
  1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
  2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
  3. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
  4. noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
  5. sniegt sociālo palīdzību;
  6. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
  7. novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
  8. veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
  9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

 

 

 

 

 

Fizisko personu datu apstrāde Ogres novada Sociālajā dienestā
Informācija Ogres novada Sociālā dienesta klientiem par fizisko personu datu apstrādi Ogres novada Sociālajā dienestā.
Ogres novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests), ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas (stājas spēkā ar 25.05.2018.) un Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, veic savu klientu — fizisko personu datu apstrādi.
 
Mērķi
Personas datu apstrādes mērķi ir:
Privātuma politika un personas datu apstrāde
Kā tiek apstrādāti personas dati?
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz Jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Personas dati ir arī no publiskajiem reģistriem (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts Zemesgrāmata u.c.).
 
Sociālais dienests apstrādā savu klientu personas datus, lai veiktu sociālo darbu, noteiktu trūcīgas/maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, sniegtu sociālos pakalpojumus, piešķirtu sociālo palīdzību.
 
Lai Sociālais dienests varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Personas dati tiek iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.
 
Personas datu iegūšana
Personas dati tiek iegūti no klientiem, valsts vai pašvaldības iestādēm un to reģistriem.
 
Personas datu izpaušana
Sociālā  dienesta pienākums ir ievērot par klientu iegūtās informācijas konfidencialitāti. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām vienīgi tādos gadījumos, lai ievērotu un aizsargātu bērnu tiesības, ja datus pieprasa tiesībsargājošas institūcijas, ja tie ir nepieciešami līguma noslēgšanai par klientu ar trešo personu vai šādā līgumā noteikto saistību izpildei, vai ja klients ir devis tam attiecīgu piekrišanu, vai citos likumīgos gadījumos (piemēram, piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei).  Informāciju var sniegt trešajām personām arī pēc klienta pieprasījuma.
 
 
Personas datu uzglabāšana
Ogres novada Sociālā dienesta iegūtie personas dati tiek glabāti gan papīra formātā, gan pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informatīvajā sistēmā SOPA.
 
Jūsu tiesības
Jums ir tiesības iegūt informāciju par Ogres novada Sociālā dienesta apstrādātajiem Jūsu personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu iesniedzot rakstisku iesniegumu Ogres novada Sociālajā dienestā.
 
Svarīgi, lai Ogres novada Sociālā dienesta rīcībā esošā informācija par Jums būtu pareiza. Jūs rakstiski drīkstat pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi. Tādā gadījumā Jums jāiesniedz rakstisks pieprasījums Ogres novada Sociālajam dienestam un Jūsu iesniegtā informācija tiks pārbaudīta, kā arī veiktas visas vajadzīgās darbības informācijas korekcijai.
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
12
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?