Brīvības iela 24.04.2019.

SOCIĀLIE PABALSTI

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

Sociālā palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.
 
Sociālo palīdzību mājsaimniecībai vai atsevišķai personai sniedz, pamatojoties uz mājsaimniecības kopējo materiālo resursu (ienākumu un īpašuma) izvērtēšanu, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus.
 
Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.
 
Trūcīgas mājsaimniecības statuss
 
Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz 272.00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190.00 euro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
 
Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss
 
 Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tā dzīvesvietu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un tās vidējo ienākumu slieksnis mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz  380,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 266,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
 
Mājsaimniecību var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” un  Latvijas Republikas Ministru kabineta  2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 
 

Ogres novada pašvaldībā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.27/2017 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” tiek izmaksāti šādi sociālās palīdzības pabalsti:
- dzīvojamās telpas īres (apsaimniekošanas) maksas un maksas par pakalpojumiem (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai:
  1. trūcīgam ģimenēm (personām) 50% apmērā no pēdējo rēķinu kopsummas mēnesī, kamēr ir spēkā trūcīgas personas (ģimenes) statuss, nepārsniedzot saistošajos noteikumos minētās summas;
  2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) 40% apmēra no pēdējo rēķinu kopsummas mēnesī, kamēr ir spēkā maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, nepārsniedzot saistošajos noteikumos minētās summas.
- kurināmā iegādei (200 euro gadā vienai ģimenei (personai)).
  1. trūcīgam ģimenēm (personām) 100 euro viena kalendārā gada laikā;
  2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) 100 euro viena kalendārā gada laikā maznodrošinātām ģimenēm un 70 euro - atsevišķi dzīvojošām maznodrošinātām personām.


Šo pabalstu var pieprasīt līdz 3 reizēm gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms 4 mēnešiem.
 

Ogres novada pašvaldībā tiek izmaksāti šādi citi sociālās palīdzības pabalsti:
  1. pirmskolas izglītības iestāžu (PII) un vispārizglītojošo skolu (skolas) izglītojamiem ar invaliditāti, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli (piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas);
  2. PII un skolu izglītojamiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas);
  3. Pabalstu 50 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās, tai skaitā tiesības ir audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam izglītojamajam, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodotam izglītojamam, ja visi ģimenes locekļi ir deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo vienā mājsaimniecībā.
*Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem Ogres novada Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē, Taurupes pamatskolā, Taurupes pamatskolas Mazozolu un Meņģeles filiālēs un Ķeipenes pamatskolā, jo izglītojamo ēdināšanai minētajās izglītības iestādēs piemēro pašvaldības domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu” (protokola izraksts Nr.17, 36.§).
 
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2016 „Par ēdināšanas pabalstu”.
 
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstus persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālā dienesta Ogres, Suntažu, Madlienas vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu un iesniedz saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?