Brīvības iela 24.04.2019.

Pēc sadarbības izbeigšanas - jauns konkurss ēkai “Pie Zelta liepas”

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.04.2021 15:14

8. aprīļa Ogres novada pašvaldības komiteju sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja par sadarbības pārtraukšanu ar SIA “Bļoda.lv” un pašvaldības turpmāko rīcību.


Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām, Ogres novada pašvaldības dome 2019. gadā konkursa ietvaros noslēdza Patapinājuma līgumu ar SIA “Bļoda.lv” par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ēkā “Pie zelta liepas” kafejnīcas darbībai.
 
Sakarā ar to, ka uzņēmums nav attaisnojis pašvaldības ieceri par sociālo uzņēmējdarbību pašvaldības piešķirtajās telpās, ir pārkāpis līguma nosacījumus un nav veicis maksājumus, kā arī, ņemot vērā papildu saņemtās sūdzības gan par pakalpojuma kvalitāti, gan personu ar invaliditāti nodarbinātību, pašvaldība ir lēmusi par Patapinājuma līguma izbeigšanu ar 2021. gada 2. maiju.
 
Pašvaldība centās atbalstīt uzņēmuma darbību
Pēc līguma noslēgšanas pašvaldība vairākkārt organizēja tikšanās ar SIA “Bļoda.lv”, pārrunājot jautājumus par sociālās uzņēmējdarbības attīstību un darbības pamatprincipiem pašvaldības telpās atbilstoši noteiktajiem mērķiem, tāpat tika pārrunāti jautājumi par konkursa nosacījumu izpildes pienākumu, tai skaitā gan par personu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, gan iekārtu un moderno IKT tehnoloģiju aprīkojumu – tai skaitā, noteiktā laikā ieviest planšetdatorus, kas pielāgoti ēdienkartes vajadzībām, nodrošinot apmeklētājam iespēju gan pasūtīt ēdienu, gan veikt norēķinu, gan iegūt informāciju par sociālo uzņēmējdarbību un atbalstu caur šo projektu, tādējādi nodrošinātu komunikāciju starp kafejnīcas apmeklētāju un oficiantu, kā arī popularizētu Ogri, Ogres novadu, tūrisma objektus un infrastruktūru. Tika organizēta arī pieredzes apmaiņa ar līdzīgi darbojošos sociālo uzņēmumu SIA “RB Cafe” ar mērķi uzlabot SIA “Bļoda.lv” pakalpojuma kvalitāti. Arī dienas centra “Saime” darbinieki bija gatavi sniegt atbalstu uzņēmējām, personu ar īpašām vajadzībām (invaliditāti) nodarbinātībā (tai skaitā, gan pašu personu apmācībā, gan uzņēmēja kā darba devēja apmācībā un atbalstā darbam ar šīm personām).
 
Uzņēmums nav pildījis saistības
Tomēr uzņēmums ar savu darbu nav sasniedzis mērķi, kādam telpas tika nodotas bezatlīdzības lietošanā. Vērtējot uzņēmēja darbu kā sociālo uzņēmējdarbību šajās telpās, jomas speciālisti ir norādījuši, ka, “apmeklējot kafejnīcu 2019. gada rudenī, nemaz nezinātu, ka tas ir sociālais uzņēmums, ja par to īpaši nebūtu informēti pirms apmeklējuma, tas īsti nenolasījās nedz tēlā, nedz komunikācijā. Tāpat uzņēmējs nav bijis aktīvs sociālās uzņemējdarbības jomā, savā komunikācijā pat drīzāk negatīvi noskaņots, ļoti zemi novērtējot arī LSUA darbību, lai gan īsti neiesaistoties, neizmantojot iespējas, un nesniedzot rekomendācijas, kā darbs būtu uzlabojams.”
 
Saņemot telpas bezatlīdzības lietošanā, uzņēmumam arī saglabājas pienākums šo telpu uzturēšanā un pienākumā segt ar to saistītos izdevumus. Saskaņā ar līguma uzņēmējam bija pienākums veikt samaksu par izlietoto elektroenerģiju, apkuri, ūdens apgādi un kanalizācijas izdevumiem, atkritumu izvešanu, proporcionāli aizņemtajai platībai atbilstoši Ogres novada pašvaldības grāmatvedības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” un Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” izrakstītiem rēķiniem. Uzņēmējs nav veicis maksājumus kopš 2019. gada decembra, nav veicis arī daļēju šo rēķinu apmaksu. Līdz ar to parādsaistības uz 2021. gada 1. aprīli ir 20 233,41 eiro.
 
Uzņēmējs vairākkārt centās norādīt, ka rēķinos ir norādītas pārlieku lielas izmaksas, izteica aizdomas par nelikumīgu pieslēgšanos elektrībai un tās nesamērīgo patēriņu. Pašvaldība, piesaistot speciālistus, veica pārbaudi un nekonstatēja nepamatotu elektroenerģijas noplūdi vai patēriņu. Pārbaudēs piedalījās arī pats uzņēmējs, tomēr arī pēc šīm pārbaudēm uzņēmējs neapmaksāja rēķinus, tādējādi pārkāpjot līguma nosacījumus.

Papildus minētajam, laikā, kad visā Latvijas teritorijā bija izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi mazināt Covid-19 izplatību, Ogres uzņēmēji, tai skaitā tie, kuri darbojas ēdināšanas jomā, turpināja darboties, pielāgojot savu darbību valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Ārkārtējās situācijas laikā uzņēmējiem izdevās veiksmīga sadarbība ar pašvaldību un tās īstenotajiem projektiem, tai skaitā pastāvīgi piesaistot klientus ar pilsētas centrā un ap to izvietotajām dekorācijām. Turpretī SIA “Bļoda.lv” pilnībā pārtrauca kafejnīcas darbību pašvaldības telpās uz visu ārkārtējās situācijas laiku, tai skaitā nemeklējot atbalsta un sadarbības risinājumus ar pašvaldību. Telpu atrašanās pašā pilsētas centrā bija vispiemērotākā vide uzņēmējdarbības saglabāšanai visu ārkārtējās situācijas laiku, pielāgojot kafejnīcas darbību valstī noteiktajiem ierobežojumiem.
 
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka, lai saglabātu godīgu konkurenci un izrādītu atbildību pret visiem Ogres uzņēmējiem, vienīgais, uz ko var pretendēt uzņēmums, kas sāks strādāt ēkā “Pie zelta liepas”, ir atbrīvošana no nomas maksas. Pārējie rēķini ir jāmaksā; visiem ir jāievēro vieni pamatprincipi. “Tā kā uzņēmums SIA “Bļoda.lv” jau ilgstoši nav maksājis rēķinus, mums ir jārīkojas, un šis ir pareizs solis,” komentēja E. Helmanis.
 
Tiks izsludināts ārkārtas konkurss
Lai nodrošinātu pēctecību telpu izmantošanai atbilstoši iepriekš noteiktajam mērķim, šonedēļ tiks publicēts paziņojums par atkārtotu konkursu, ievērojot esošā konkursa mērķi un nosacījumus, kas apstiprināti ar domes 2019. gada 11. jūlija lēmumu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 3 nedēļas no sludinājuma publicēšanas dienas.
 
Pašvaldības ieskatā, ir būtiski saglabāt esošos nosacījumus, jo, izprotot sociālās uzņēmējdarbības būtību un tās lomi sabiedrībā, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībā, pašvaldība gan aktīvi iesaistījās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un Britu padomes projektā, izstrādājot vadlīnijas un rīkus sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, gan bija viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kura organizēja konkursu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam ar mērķi izveidot kafejnīcu, kurā nodarbinātas personas ar invaliditāti.
 
Ogres novada Sociālā dienesta dienas centrā “Saime” darbojas vairākas personas, kurām ir I vai II grupas invaliditāte un kuri ir spējīgi apgūt arodu un tikt nodarbināti, integrējoties sabiedrībā kā nozīmīga un līdzvērtīga tās daļa.  Konkursa mērķis ir sniegt iespēju un radīt vidi šo personu nodarbinātībai, veidot cilvēcīgu un cieņpilnu attieksmi viņu uzdrīkstēšanās iznākt no sabiedrības ēnas puses un veikt darbu.

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?