Uzsāks jaunveidojamā Ogres novada attīstības stratēģijas izstrādi

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

24.11.2020 10:17

Šodien, 24. novembrī, Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu.


Šī gada 23. jūnijā spēkā stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (ATAVL), atbilstoši tā pielikuma 28. punktam jaunveidojamā Ogres novada administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas. Likumā noteikts, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, šajā gadījumā tā ir Ogres novada pašvaldība.

Pēc ATAVL stāšanās spēkā Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo nodaļu vadītāji vienojās par jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, īpaši akcentējot nepieciešamību veikt visu novadu iedzīvotāju aktīvu iesaisti (t.sk. organizējot darba grupas), kā arī pievēršot uzmanību investīciju plāna sasaistei ar jaunveidojamā novada budžetu. Šī gada 18. augusta sanāksmē tika panākta visu iesaistīto pašvaldību vienošanās par sadarbības ietvaru, attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu, izstrādes plānu un provizorisko laika grafiku. Balstoties uz sanāksmes rezultātiem, tika sagatavots lēmumprojekts par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu jaunveidojamajam novadam, ko apstiprinājušas visu iesaistīto novadu pašvaldību domes.
Šī gada 23. oktobrī Ogres novada pašvaldība nosūtīja Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldībām vēstuli ar priekšlikumu uzsākt jaunizveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. 27. oktobrī tika saņemta Ķeguma novada pašvaldības un 28. oktobrī Lielvārdes novada pašvaldības vēstule ar apliecinājumu par sadarbību jaunziveidojamā Ogres novada stratēģijas izstrādē. Savukārt šī gada 28. oktobrī Ikšķiles novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, kas paredz piedalīties jaunizveidojamā Ogres novada stratēģijas izstrādē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots lēmumprojekts par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās izstrādes uzsākšanu, nodrošinot visu pašvaldību sadarbību.
Lēmumprojekts paredz par stratēģijas izstrādes un vadības grupas vadītāju apstiprināt Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali, kā arī izveidot vadības grupu šādā sastāvā – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji vai viņu prombūtnes gadījumā to vietnieki, minēto novadu pašvaldību izpilddirektori vai viņu prombūtnes gadījumā to vietnieki vai cits domes priekšsēdētaja nozīmēts pašvaldības speciālists, kā arī ne vairāk kā divi citi pārstāvji no katras pašvaldības. Tāpat lēmumprojektā tiek noteikts jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darba uzdevums, kas ietver stratēģijas izstrādes mērķi, uzdevumus, prasības sabiedrības iesaistei un stratēģijas saturu.
Sagatavotais lēmumprojekts tiek virzīts uz Ogres novada pašvaldības domes sēdi 30. novembrī, kad tiks pieņemts gala lēmums.