Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes tiešraides video

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi > Ziņu arhīvs > 2016

15.12.2016 09:00
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· G.Stangvilas ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
· Domes sēde 22.12.2016. pulksten 9.00
· Nākamās komiteju sēdes 12.01.2017. domes sēde 19.01.2017.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par saistošo noteikumu Nr. /2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo U.Apinis pulksten 9.10
1.2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Daugmales iela 5, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis pulksten 9.10
1.3. Par ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga pulksten 9.15
1.4. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”. Ziņo J.Ķļesoveca pulksten 9.20
1.5. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.25
1.6. Par zemes vienību “Susuri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., un “Lejas Braslas” Ķeipenes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.30
1.7. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.8. Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.9.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.10.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.11.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.35
1.12.Par nekustamā īpašuma „Eļmi”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.13.Par dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.14.Par zemes vienības ,,Upespils’’, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.15.Par zemes vienības “Ēdnīca”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0506 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.40
1.17.Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada ____iekšējo noteikumu Nr. __/2016“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte pulksten 9.45
1.18. Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 3.§). Ziņo A.Mežale pulksten 9.50
1.19. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.19; 6.§). Ziņo A.Mežale pulksten 9.50
1.20. Par grozījumiem Ogres novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju” (prot.Nr.2; 7.§). Ziņo A.Mežale pulksten 9.50
1.21. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 18.§) un Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2014.gada 20.februārī (protokols Nr.4; 18.§)). Ziņo A.Mežale pulksten 9.50
1.22. Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17; 3.§) un Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 24.oktobrī (protokols Nr.17; 3.§)). Ziņo A.Mežale pulksten 9.50
1.23.Par Ogres un Madlienas būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju likvidāciju. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.55
1.24.Par Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas likvidāciju. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.55
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.decembrī pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Informatīvā daļa
Ziņojums par situāciju par pie Jaunogres vidusskolas piekrītošajiem zemesgabaliem. Ziņo J.Laizāns
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Meža prospektā 9, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Neredzīgo biedrība”. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.00
2.2. Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo O Atslēdziņš pulksten 10.05
2.3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2016 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2017.gadā cenrādis” apstiprināšanu. Ziņo G.Stangvila pulksten 10.10
2.4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2016 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" nolikums” pieņemšanu. Ziņo G.Stangvila
2.5. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (prot.Nr.4; 19.§). Ziņo A.Mežale pulksten 10.15
2.6. Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 4.§) un Ogres novada pašvaldības tarifu komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 4.§)). Ziņo A.Mežale pulksten 10.15
2.7. Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 21.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju” (prot.Nr.2; 5.§) un Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 21.februārī (protokols Nr.2; 5.§)). Ziņo A.Mežale pulksten 10.15
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.decembrī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Informatīvā daļa
Prezentācija par budžetu Ziņo E.Helmanis
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.20
3.1.1. Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2. Ogres novada 2016.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.5. p/a “Rosme” 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.6. Krapes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.8. Lauberes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.9. Madlienas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta korekcijas
3.1.14. Ogres novada pašvaldības 2016.gada specbudžeta korekcijas
3.1.15. Kredīti 2016
3.2. Par saistošo noteikumu Nr. /2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.40.
3.2.1. Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.2.2. Ogres novada 2017.gada iestāžu budžetu tāmes
3.2.3. p/a „Ogres namsaimnieks” tāme
3.2.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
3.2.5. p/a “Rosme” tāme
3.2.6. Krapes pagasta pārvaldes tāme
3.2.7. Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.8. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.9. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.10. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
3.2.11. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
3.2.12. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.13. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.2.14. specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.2.15. p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
3.2.16. p/a „Rosme” darba plāns
3.2.17. p/a „Ogres namsaimnieks” darba plāns
3.2.18. 2017.gada budžeta paskaidrojuma raksts
3.2.18.1. aizņēmumi
3.2.18.2. galvojumi
3.2.19. prezentācija par 2017.gada budžetu
3.2.20. kredīti
3.2.21. Pielikumi:
3.2.21.1. finansējums pagastu pārvaldēm
3.2.21.2. sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta pieprasījums
3.2.21.3. Sporta centra sacensību tāme
3.2.21.4. sporta pasākumu plāns
3.2.21.5. Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
3.2.21.6. informācija par transferta maksājumiem
3.2.21.7. transferti no valsts budžeta
3.2.21.8. mērķdotācijas izglītības iestādēm
3.2.21.9. remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti
3.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 22.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, izņemot Ķeipenes pamatskolas un Ogres Mūzikas skolas vadītājus, un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”. Ziņo S.Grunte pulksten 11.40
3.4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Orientēšanās klubs Ogre” sporta inventāra iegādei Ogres novada sportistu Andra Kivlenieka un Raivo Kivlenieka dalībai 2017.gada Eiropas čempionātā ziemas orientēšanās sportā. Ziņo Dz.Žindiga pulksten 11.45
3.5. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 11.50
3.6. Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa lēmuma “Par atbalstu biedrības “Ogres basketbola klubs” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā” atcelšanu, kā arī par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala pamatskolas sporta zāles attīstību un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 11.55
3.7. Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta sietiņš”. Ziņo I.Ādmine pulksten 12.00
3.8. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Mežale pulksten 12.05
3.9. Par Ogres novada pašvaldības domes 2011.gada 16.jūnija lēmuma “Par mācību maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā” atcelšanu. Ziņo I.Ošiņa pulksten 12.10
3.10.Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo E.Smiltniece pulksten 12.20
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2016.gada 15.decembrī pulksten 12.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ingas Elmes iecelšanu Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora amatā. Ziņo S.Grunte pulksten 12.25
4.2. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā „Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 27.§). Ziņo A.Mežale pulksten 12.35
4.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 82.§)). Ziņo A.Mežale pulksten 12.40
4.4. Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 18.februāra lēmumā „ Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva, nolikuma apstiprināšanu un atļauju savienot amatus” (protokols Nr.2; 32.§). Ziņo A.Mežale pulksten 12.45
4.5. Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 18.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 33.§). Ziņo A.Mežale pulksten 12.50
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
4.6. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-522, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa pulksten 12.55
4.7. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim “Ozoli 12”-13, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters pulksten 13.00
4.8. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim “Ozoli 10” dz.4, ,Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters pulksten 13.05
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš