Datums 21. marts, 2013
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par izmaiņām Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrā „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes sastāvā.

2.§

Par zemes vienības Pureņu ielā 75, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par nekustamā īpašuma „Dzirkaļi-14”, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 009 0223 Suntažu pagastā, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

5.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0019 Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu valdījumā valstij Satiksmes ministrijas personā.

6.§

Par zemesgabala „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Vecā pārvaldes ēka”, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

8.§

Par grozījumiem domes 18.03.2010. lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Madlienas pagasta, Madlienas ciema teritorijā”.

9.§

Par līguma noslēgšanu par novadgrāvja rekonstrukciju zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 74680090062 un 74680090064 Madlienas pagastā, Ogres novadā.

10.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

11.§

Par SIA “Business Park Ogre” ražošanas ēkas rekonstrukcijas Akmeņu ielā 66A, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu.

12.§

Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazkārkliņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

13.§

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” dibināšanu.

14.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

15.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” pieņemšanu.

16.§

Par izmaiņām Ogresgala vispārējas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” un Ogresgala pamatskolas amatu un amatalgu likmju sarakstos.

17.§

Par Ogres 1.vidusskolas amatu un amatalgu likmju sarakstu jaunā redakcijā.

18.§

Par bankrotējušās SIA “CEPTUVE VĀRPA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

19.§

Par bankrotējušās SIA “BALTIJAS KOKS” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

20.§

Par bankrotējušās SIA “ELEKTROMONTĀŽA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

21.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

22.§

Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VPII „Saulīte” jaunu grupu izveidei” īstenošanu un līdzfinansējumu.

24.§

Par mantas nodošanu Ogres novada pašvaldības aģentūrai „Dziednīca”.

25.§

Par pamatlīdzekļa (autobuss SETRA) izslēgšanu no bilances.

26.§

Par projektu konkursa „”Jauniešu mājas” izveide pašvaldības bērnu aprūpes iestādes bērniem” īstenošanu un līdzfinansējumu.

27.§

Par bērnu ēdināšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs „Cīrulītis”, „Dzīpariņš”, „Saulīte”, „Sprīdītis”, „Strautiņš” un „Zelta sietiņš”.

28.§

Par 24.01.2013. saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” un 24.01.2013. saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizējumu.

29.§

Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads.

31.§

Par dzīvokļa īpašuma Tīnūžu ielā 13-4, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

32.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

33.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

34.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

35.§

Par Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumu.

36.§

Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu.

37.§

Par grozījumiem 17.02.2011. lēmumā „Par maksas par Ogres novada sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem apstiprināšanu”.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Dārziņi”-1, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.

39.§

Par dzīvojamās mājas Ausekļa prosp.1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “A1 Nams”.

40.§

Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “RIA 16”.

41.§

Par nosacītas cenas samazināšanu, atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo cirsmu Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, “Smiltāji”, atklātā izsolē.

42.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Ogres Attīstības Biedrība” sagatavotajam projekta pieteikumam „Ogres Zilo Kalnu kserofīto priežu mežaudžu rekonstrukcija”.