Paskaidrojums par Ogres novada pašvaldības budžetu 2010. gadam

Ogres novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Ogres pilsētas, Krapes pagasta, Ķeipenes pagasta, Lauberes pagasta, Madlienas pagasta, Mazozolu pagasta, Meņģeles pagasta, Ogresgala pagasta, Suntažu pagasta un Taurupes pagasta.

Ar kopējo platību 993,4 km2 un 39 105 novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Ogres novads ir lielākā pašvaldība bijušā Ogres rajona teritorijā gan pēc iedzīvotāju skaita, gan teritorijas lieluma.

Iedzīvotāju struktūra pēc vecuma: līdz 6 gadiem – 2 476; no 7 līdz 18 gadiem – 4 745; darbspējas vecumā – 24 419; virs darbspējas vecuma – 7 465.

Pašvaldības darbības pamatnosacījumus un kompetenci reglamentē LR likums “Par pašvaldībām”, savukārt pašvaldības budžets tiek veidots, lai prognozētu ieņēmumus un to pamatotu sadali, nosakot nepieciešamo līdzekļu apjomu likumdošanā paredzēto pašvaldības funkciju, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

2009. gada 1. jūlijā stājās spēkā LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un līdz 2009. gada 31. decembrim tika pabeigts rajona pašvaldību reorganizācijas process. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pirmā līmeņa jeb novadu pašvaldības ir pārņēmušas funkcijas, kuras līdz šim bija rajona pašvaldības kompetencē. Šīs izmaiņas atspoguļojas arī novada pašvaldības šā gada budžeta struktūrā.

Pašvaldības budžetu vistiešākā veidā ietekmē ekonomiskā krīze valstī, jo, pieaugot bezdarbam, turpina samazināties ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Laikā, kad ir samazinājusies un turpina samazināties iedzīvotāju maksātspēja, pastāv risks nekustamā īpašuma nodokļu, komunālo, īres un apsaimniekošanas maksājumu iekasēšanā. Pasliktinoties ekonomiskajam stāvoklim valstī, pašvaldībās pastiprinās sociālā spriedze, savukārt pašvaldību budžetos palielinās izdevumi iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai.

Novada pašvaldības konsolidētais budžets ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un, pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, kā arī LR Finanšu ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

Konsolidētajā budžetā ir iekļauti visu pašvaldības aģentūru budžeti.

Tā kā līdzšinējā Ogres novada (Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts) budžets kopš 2003. gada ir vienots un visas pašvaldības iestādes turpina apkalpot centralizētā grāmatvedība, budžeta plānā atsevišķi netiek izdalīti Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta budžeti.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu plānotais apjoms 2010. gadā ir Ls 27 659 126, kas ir par 16.3 % mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā.

Kopā ar kredītresursiem Ls 2 486 696 un iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls 7 716 743 pieejamie finanšu resursi plānoti Ls 37 930 683 apmērā.

Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi (maksas pakalpojumi, telpu noma u.c

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010. gadā (Ls)

Teritorija

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

Valsts budžeta transferti

Pašvaldību budžetu transferti

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Kopā ieņēmumi

Finansējums no vispārējiem ieņēmumiem

Ogres novads (Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)

13 013 909

98 278

4 486 963

299 373

8 541 492

26 440 015

- 3 462 075

Suntažu pagasts

37 930

5 850

16 727

 

150 517

211 024

+893 520

Lauberes pagasts

15 454

400

 

 

138 138

153 992

+345 513

Ķeipenes pagasts

21 234

150

 

2 712

95 290

119 386

+378 227

Madlienas pagasts

32 875

16 550

38 408

3 100

493 298

584 231

+776 288

Krapes pagasts

15 000

1 850

 

 

 

16 850

+311 321

Mazozolu pagasts

14 500

400

 

 

23 600

38 500

+191 849

Meņģeles pagasts

16 000

13 700

14 200

 

5 800

49 700

+250 986

Taurupes pagasts

20 229

405

 

 

24 794

45 428

+314 371

Kopā

13 187 131

137 583

4 556 298

305 185

9 472 929

27 659 126

0

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Ogres novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. 2010. gadā šajā ieņēmumu sadaļā plānotais apjoms ir Ls 13 187 131 un ir 47.7% kopējo plānoto ieņēmumu.

Konsolidētā budžetā otra lielākā ieņēmumu sadaļa ir budžeta iestāžu ieņēmumi, kas veido 34.2%, savukārt 16.5 % ieņēmumu veido valsts budžeta transferti.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars budžetā ir 0.5 %.

Nodokļu ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi novada pašvaldības budžetā ir nozīmīgākais nodokļu ieņēmumu veids, to īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 95.3%. Iedzīvotāju ienākuma nodokli administrē Valsts kase, ieskaitot pašvaldību budžetos likumā noteikto daļu atbilstoši attiecīgajā pašvaldībā deklarēto nodokļu maksātāju skaitam. Ogres novada pašvaldībai prognozētais ieņēmumu apjoms no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir Ls 12 399 839, kas ir pa Ls 1 338 924 vairāk nekā pagājušajā gadā.

Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likumu administrē pašvaldība. Plānotais ieņēmumu apjoms ir Ls 578 027 (par Ls 270 168 mazāk nekā 2009. gadā), t.sk. Ls 385 123 – nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un Ls 187 104 – nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, kā arī zemes nodokļa parādi Ls 5 800 apmērā. Novada pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumos nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars ir 4.4 %.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti Ls 40 000, kas ir 0.3% nodokļu ieņēmumu kopējā apjoma.

Nenodokļu ieņēmumi novada pašvaldības budžetā plānoti Ls 137 583 apmērā. Šos ieņēmumu prognoze 2010. gadā: procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem – Ls 71 499, pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts nodevas – Ls 3 520, pašvaldības nodevas – Ls 11 724, naudas sodi – Ls 18 150, soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem – Ls 1 400, pārējie nenodokļu ieņēmumi – Ls 20 290, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un realizācijas – Ls 11 000.

Valsts budžeta transferti ir ieņēmumi no valsts budžeta. 2010. gadā prognozētais ieņēmumu apjoms novada pašvaldības budžetā ir Ls 4 556 298, t.sk. Ls 402 795 - valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes un, 1. klašu skolēnu ēdināšanai, Lauberes bērnunamam un Madlienas pansionātam, Ls 2 513 774 – valsts budžeta mērķdotācija vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu pedagogu algām, Ls 68 118 – dotācija no Pašvaldību finašu izlīdzināšanas fonda, Ls 1 639 729 – Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējuma daļa projektu realizācijai Ogres novadā.

Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām. Šie ieņēmumi prognozēti Ls 305 185 apmērā un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumu prognoze ir Ls 9 472 929. Lielāko šo ieņēmumu daļu – Ls 7 944 710 jeb 83.87% - veido maksājumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem pašvaldības aģentūras „Mālkalne”. Pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” ieņēmumi plānoti Ls 71 650 apmērā, savukārt pašvaldības aģentūras „Dziednīca” – Ls 157 924 un pašvaldības aģentūras „Ogres Vēstures un mākslas muzejs” – Ls 650 apmērā.

Izdevumi

Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Ogres novada pašvaldības budžetā izdevumi plānoti Ls 35 805 301 apmērā – par 13.2% vairāk nekā pagājušajā gadā .

Plānotie Ogres novada pašvaldības 2010. gada pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (Ls)

Teritorija

Izdevumu veids

Ogre un Ogresgala pagasts

Suntažu pagasts

Lauberes pagasts

Ķeipenes pagasts

Madlienas pagasts

Krapes pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Taurupes pagasts

Kopā

 

Vispārējie valdības dienesti

2 857 018

72 133

87 484

48 194

101 109

72 743

35 563

38 815

70 248

3 383 307

Sabiedriskā kārtība un drošība

420 188

22 357

 

330

25 313

 

220

3 346

17 860

489 614

Ekonomiskā darbība

1 756 174

86 806

18 574

104 763

51 620

582

15 044

 

 

2 033 563

Vides aizsardzība

4 340 768

30 406

 

 

36 503

 

12 094

 

 

4 419 771

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

11 177 936

96 939

103 788

99 407

228 085

5 970

94 837

28 693

51 412

11 887 067

Veselība

351 557

2 252

 

 

 

 

7 186

1 070

1 000

363 065

Atpūta, kultūra un reliģija

1 179 823

94 455

24 129

27 376

62 531

31 332

21 505

42 193

25 493

1 508 837

Izglītība

7 262 976

834 572

105 371

195 694

484 572

198 512

89 929

143 395

126 092

9 441 113

Sociālā aizsardzība

1 219 120

55 091

254 558

26 448

605 155

20 739

27 164

21 265

49 424

2 278 964

Kopā izdevumi

30 565 560

1 295 011

593 904

502 212

1 594 888

329 878

303 542

278 777

341 529

35 805 301

Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – Ls 11 887 067 jeb 33.2%. Otrā lielākā izdevumu daļa plānota izglītībai – Ls 9 441 113 jeb 26.4%. Trešais lielākais izdevumu sadaļa ir Vides aizsardzība – Ls 4 419 771 jeb 12.3%, tad seko izdevumi vispārējiem valdības dienestiem – Ls 3 383 307 jeb 9.4%. Sociālajai aizsardzībai izdevumi plānoti Ls 2 278 964 apmērā jeb 6.4% kopējo izdevumu apjoma.

Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts finansējums Ls 3 383 307 apmērā, t.sk. izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām (pārvaldei) Ls 1 807 495 – 18.7% mazāk nekā pagājušajā gadā; pašvaldību budžetu parāda darījumiem (kredīta procentu atmaksa) Ls 464 004; vispārēja rakstura transfertiem no pašvaldību budžeta citu pašvaldību budžetam Ls 395 021 (finanšu izlīdzināšanas fondam Ls 24 451, norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm Ls 370 570). Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā novada pašvaldībai paredzētais maksājums ievērojami samazinājies - no Ls 1 419 128 pagājušajā gadā uz Ls 24 451 šogad.

Vispārējo vadības dienestu izdevumu sadaļā ietilpst arī izdevumi neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fonds, kas šogad plānots Ls 716 787 apmērā. Rezerves fondā līdzekļi paredzēti pašvaldības funkciju nodrošināšanai gadījumā, ja no valsts budžeta paredzētais finansējums pašvaldības budžetā netiks saņemts garantētajā apjomā.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai budžeta izdevumos paredzēts finansējums Ls 489 614 – par 18.8% vairāk nekā pagājušajā gadā, t.sk. pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai visā novada teritorijā - Ls 389 475, bāriņtiesu darba un tām noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai atbilstīgi to darbības teritorijai - Ls 84 822 (saskaņā ar novada pašvaldības nolikumu novadā darbojas 5 bāriņtiesas – Ogrē, Madlienas, Ogresgala, Suntažu, Taurupes pagastā), video novērošanas sistēmas pilnveidošanai Ogrē - Ls 7 000, apsardzes nodrošināšanai Madlienā, Meņģelē un Taurupē - Ls 8 317.

Ekonomiskā darbības izdevumu daļā plānotais finansējuma apjoms ir Ls 2 033 563. Šajos izdevumos ietilpst Ls 28 608 vispārējās ekonomiskās darbības vadībai (Ogres mazo un vidējo uzņēmēju apvienības atbalstam, Ogres biznesa inkubatora uzturēšanai) Ls 57 570 – finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrādei valsts privātās un publiskās partnerības projektam Ogres biznesa un inovācijas inkubatora rekonstrukcija, Ls 169 155 - Ogres un Madlienas būvvaldes darbības nodrošināšanai; Ls 10 000 Ogres novada attīstības programmas izsrādei, Ls 1 787 - vispārējai nodarbinātībai (Madlienas pagastā - subsidētās darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), Ls 1 910 - izdevumi lauksaimniecības speciālistu algošanai un pakalpojumiem Mazozolu pagastā. Ceļu uzturēšanai un remontiem novadā ieplānoti Ls 999 717, satiksmes optimizācijas projekta realizēšanai Ogrē - Ls 30 615, līdzfinansējumam Akas ielas rekonstrukcijai Ķeipenē - Ls 74 385, līdzfinansējums Liepu ielas rekonstrukcijai Ogresgalā - Ls 9 358, projektu pieteikumu izstrādei Ls 3000, līdzfinansējumam Mednieku ielas rekonstrukcijai Ogrē Ls 332 308, Tīnūžu – Brīvības ielas posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei - Ls 43 560. Ekonomiskās darbības izdevumos Ls 8 340 paredzēti projekta „E – pakalpojumi” realizēšanai, savukārt tūrismam ieplānots finansējums Ls 75 610 apmērā, t.sk. Ls 34 298 pašvaldības aģentūras „Ogres novada Tūrisma informācijas centrs” darbības nodrošināšanai un Ls 41 312 velotūrisma projekta īstenošanai..

Vides aizsardzības sadaļā plānotais izdevumu apjoms ir Ls 4 419 771, t.sk. ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai, teritoriju labiekārtošanai Ls 396 510, notekūdeņu apsaimniekošanai Ls 4 023 261 (šajos izdevumos iekļauts arī finansējums ūdenssaimniecības atttīstības projekta realizēšanai). Ogres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei paredzēts finansējums Ls 18 000 apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums Ls 11 887 067 apmērā (t.sk. pašvaldības aģentūras „Mālkalne” izdevumi Ls 9 006 949). Šajos izdevumos ietilpst Ls 112 124 - maksājumiem par pagājušajā gadā iegādātajiem dienesta dzīvokļiem pedagogiem Ogrē, Ls 1 602 218 - finansējums Ogres ģimnāzijas, Ogres kultūras centra un Ogresgala tautas nama ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizēšanai, Ls 9 000 - „Dziednīcas”, Ogres basketbola skolas, Jaunogres vidusskolas, Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskā projekta izstrādei, Ls 2 000 – energoauditu veikšanai. Ls 114 815 paredzēti teritoriju attīstībai, t.sk. novada teritorijas plāna izstrādei, jaunas Ogres kapu teritorijas projektēšanai, pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” interjera izstrādei, veloceliņa Ogre – Ikšķile projektēšanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai Ogrē.

Komunālajā saimniecībā izdevumi saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem paredzēti: ūdensapgādei - Ls 3 090 995, mājokļu apsaimniekošanai – Ls 2 860 960, siltumapgādei – Ls 3 692 966. Ielu apgaismošanai paredzētais budžeta finansējums ir Ls 223 211, savukārt kapu saimniecībai – Ls 34053.

Arī šogad pašvaldības budžeta izdevumos paredzēts finansējums projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums” norises nodrošināšanai gan pilsētā, gan pagastos. Šim nolūkam plānots izlietot Ls 22 440. Līdztekus šim konkursam piecos pagastos šādi projekti tiks realizēti sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM – budžetā paredzēti Ls 7 028.

Turpinās pašvaldības īpašumtiesību sakārtošana, šim nolūkam katru gadu atvēlot finansējumu budžetā. Šā gada budžetā pašvaldības īpašumu uzmērīšanai un īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā paredzēti Ls 25 000.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu sadaļā ir ieplānots arī finansējums pārējiem izdevumiem Ls 27 944 apmērā (zemes nomai zem ceļiem, PVN atmaksai), nevalstisko organizāciju projektu atbalstam ieplānoti Ls 2 000 un saimnieciskajiem darbiem Madlienas un Mazozolu pagastā - Ls 60 313.

Pašvaldības aģentūrai „Mālkalne” deleģēto funkciju izpildei novada pašvaldības budžeta izdevumos ieplānots finansējums Ls 1 443 750, kas ir par 40.8% lielāks nekā pagājušajā gadā (pieaugums saistīts ar ES Kohēzijas fonda projekta „Ogres ūdenssaimniecības attīstība” 2. kārtas realizēšanu): pilsētas teritorijas sanitārajai apkopei - Ls 277 012; autobusu pieturu un soliņu remontam - Ls 3 144; koku izzāģēšanai - Ls 6 000; līdzfinansējums dzīvojamo māju siltināšanai - Ls 23 165; pilsētas apzaļumošanai - Ls 32 500; Kohēzijas projekta vadībai un attīrīšanas iekārtu tehniskajai ekspertīzei - Ls 15 955; līdzfinansējumam ERAF fonda projekta realizācijai - Ls 17 570; Kohēzijas projekta 2. etapa realizācijas līdzfinansējumam - Ls 935 693; lietus ūdens kanalizācijas ekspluatācijai un remontam - Ls 25 300; dzīvnieku patversmes uzturēšanai - Ls 31 262; iedzīvotāju reģistra funkciju nodrošināšanai - Ls 17 945; komunālo pakalpojumu izdevumiem tukšajos pašvaldības dzīvokļos - Ls 3 500; pārvietojamo tualešu uzturēšanai - Ls 3 003; lapu novietnes ierīkošanai - Ls 3 500; pašvaldības dzīvokļu remontam - Ls 11 000; sociālo māju pārņemto funkciju realizācijai - Ls 18 620; televīzijas tīklu ierīkošanai sociālās mājās Ogrē, Indrānu iela 9, 14,17, 24 – Ls 5 262; īslaicīgas uzturēšanās telpu (patversmes) remontam Ogrē, Mālkalnes pr. 30 patversmes telpu remontiem - Ls 2 000; sociālo māju Ogrē, Indrānu ielā 9, 14,17 remontam - Ls 11 319.

Veselības aprūpei budžetā paredzētais finansējums ir Ls 363 065, t.sk. Ls 9 256 ambulatorās ārstniecības iestādēm Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastā, Ls 3 052 ģimenes ārsta praksei Ogresgala un Suntažu pagastā, pašvaldības budžeta dotācija aģentūrai “Dziednīca” Ls 112 844 un Ls 800 atbalsts Latvijas Sarkanā krusta Ogres komitejas darbībai.

Atpūtas, kultūra un reliģijas sadaļā paredzēts finansējums Ls 1 508 837 apmērā.

Sporta pasākumu rīkošanai ieplānoti Ls 38 719, savukārt komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam - Ls 54 020.

Kultūrai paredzētais finansējums ir Ls 1 362 098, t.sk. Ogres centrālās bibliotēkas un visu pagastu bibliotēku darbības nodrošināšanai Ls 303 361, Latvijas Gaidu un skautu muzejam – Ls 3 649, Ogres Vēstures un mākslas muzejam – Ls 87 121, novada kultūras un tautas namiem – Ls 301 590, finansējums pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” – Ls 542 569 (šajā summā ietilpst finansējums dalības nodrošināšanai Skolēnu dziesmu svētkos), kultūras pasākumiem – Ls 82 195, pilsētas dekorēšanai svētkos – Ls 6 969, pensionēto pedagogu pasākumam Ls 200, pašvaldības informatīvajiem izdevumiem - Ls 31 000, finansējums SIA „Ogres Televīzija” – Ls 23 000, projekta „Igaunijas – Latvijas dziesmu svētki” realizācijai – Ls 34 444.

Izglītībai šā gada budžetā paredzēts finansējums Ls 9 441 113 apmērā – par 1 629 476 mazāk nekā pagājušajā gadā. Samazinājums saistīts ar to, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai gada budžetā plānotas tikai 8 mēnešiem, nevis visam gadam.

Ogres novada pašvaldības budžets finansē 9 pirmsskolas izglītības iestādes, 7 pamatskolas, 1 sanatorijas internātpamatskolu, 7 vidusskolas, 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 1 interešu izglītības iestādi. Ogrē pašlaik tiek būvēta jauna pirmskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, kuras darbību paredzēts uzsākt rudenī, budžetā attiecīgi rezervējot finansējumu.

Pirmsskolas izglītībai (ieskaitot Ls 12 113 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību skolās) ieplānoti Ls 1 958 146, par Ls 469 306 mazāk nekā 2009. gadā. Vispārējās pamata un vidējās izglītības nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls 4 270 501 apmērā. Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai atvēlētais finansējums ir Ls 1 019 817, par Ls 385 mazāks nekā pagājušajā gadā.

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanai paredzētie izdevumi saistīti ar Eiropas Savienības fondu iedalīto finansējumu divos projektos, kopējais finansējums – Ls 158 839.

Sakarā ar rajonu likvidēšanu izglītības vadības funkcijas ir jāveic novadu pašvaldībām. Ogres novadā šim nolūkam ir izveidota izglītības un sporta pārvalde. Tās darbības nodrošināšanai, kā arī metodiskā darba, izglītības un sporta pasākumu (semināri, konkursi, mācību priekšmetu olimpiādes u.c.) organizēšanai budžetā paredzēts Ls 100 247 apmērā.

Arī 2010. gadā vairākas novada izglītības iestādes ir iesaistījušās dažādos ES programmu projektos. Projekta „Kvalitatīvas materiālās bāzes nodrošināšanai dabas zinību apguvei vidusskolās” realizācijai piešķirtais finansējums ir Ls 210 975, izglītības iestāžu informatizācijas projektam – Ls 81 155. Ogres ģimnāzija turpina dalību „Comenius” projektā sadarbībā ar citu Eiropas valstu skolām, finansējums Ls 2 952, šīs programmas projektā iesaistījusies arī Suntažu vidusskola, finansējums Ls 7 210, Ogres 1. vidusskola, finansējums Ls 5 730. Ogres 1. vidusskola piedalās arī programmas „Gruntvig” projektā, finansējums Ls 6 500. Projekta „Skolu atbalsta personāls” realizēšanai piešķirts finansējums Ls 164 685 apmērā, projektam „Jaunogres vidusskolas pielāgošana skolēniem invalīdiem” – Ls 93 311, projektam „Publiskās informatīvās sistēmas tīkla izveide un skolu informatizācija” – Ls 2 640.

Ar Lauku atbalsta dienesta finansējumu Ls 200 333 apmērā paredzēta Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcija.

Šā gada budžetā finansējums Ls 1 000 000 apmērā paredzēts PII „Riekstiņš” būvniecībai Nogāzes ielā Ogrē (ERAF atbalstītais projekts).

Pašvaldības budžeta izdevumos ir iekļauts arī finansējums Ls 1 400 Ogres Amatniecības vidusskolai, lai nodrošinātu audzēkņiem nodarbības peldbaseinā.

Šogad, kad budžetā finansējuma kopapjoms ir mazāks nekā iepriekš, izdevumi galvenokārt plānoti tikai iestāžu ikdienas uzturēšanai, kā arī līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai ES fondu projektu realizēšanai.

Sociālajai aizsardzībai novadā paredzētais finansējums ir Ls 2 278 964, par Ls 239 318 jeb 11.7% vairāk nekā pagājušajā gadā.

Atbalstam bezdarba gadījumā plānots izlietot Ls 210 273, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) nodrošinot darbu cilvēkiem, kuri kā bezdarbnieki reģistrējušies NVA un ilgstoši ir bez darba un ienākumiem.

Mājokļu atbalstam atvēlēti Ls 18 000, lai nodrošinātu kaut nelielu iespēju kompensēt dzīvojamās platības iegādi personām, kuras īrē dzīvokļus denacionalizētajos namos un reģistrēti dzīvokļu palīdzības reģistrā palīdzības nodrošināšanai pirmām kārtām. No valsts budžeta šīs kompensācijas pašlaik netiek maksātas.

Sociālos pakalpojumus visā novadā nodrošina 4 sociālie dienesti. Ogres sociālais dienests apkalpo Ogres pilsētu un Ogresgala pagasta iedzīvotājus, Madlienas sociālais dienests - Madlienas, Ķeipenes un Krapes pagastu, Suntažu sociālais dienests – Suntažu un Lauberes pagastu un Taurupes sociālais dienests – Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pagastu. Sociālo dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 377 336.

Pabalstiem maznodrošinātajām personām finansējums ieplānots Ls 865 458, kas ir par Ls 215 551 jeb 33.16% vairāk nekā pagājušajā gadā.

Sociālās aizsardzības izdevumos ietilpst arī finansējums Lauberes bērnunama darbības nodrošināšanai - Ls 220 242, Madlienas pansionāta darbības nodrošināšana – Ls 530 770, kā arī vairāku sabiedrisko organizāciju atbalstam: pensionāru biedrībai - Ls 750, invalīdu biedrībai – Ls 5 005, neredzīgo biedrībai – Ls 350, politiski represēto klubam – Ls 7 600, Latvijas nacionālo karavīru biedrībai – Ls 350.

Aprūpētāju darba samaksai piešķirts finansējums Ls 10 002 apmērā.

Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes projekta realizēšanai budžetā ieplānoti Ls 3000, telpu uzturēšanai sociālā dienas centra „Saime” vajadzībām paredzēts izlietot Ls 4 000.

Kredītresursi

Novada pašvaldības infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi. Šā gada budžetā noteikts Valsts kases kredīts Ls 2 486 696 apmērā, galvenokārt finansējuma nodrošināšanai investīciju projektu realizācijai.

2010. gada budžetā paredzēts Ls 1 078 032 liels finansējums šādu kredītu dzēšanai:

 1. Eiropas investīciju bankas kredīts Ls 112 940 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
 2. Finanšu līzings Ls 2 273 – automašīnas Opel Astra iegādei Taurupes pagastam;
 3. Valsts Kases kredīti:
 • Ls 48 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
 • Ls 40 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
 • Ls 50 000 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām;
 • Ls 32 180 - Brīvības ielas rekonstrukcijai no Pļavas līdz Tīnūžu ielai;
 • Ls 16 620 - Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai;
 • Ls 35 024 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • Ls 39 732 - Meža prospekta rekonstrukcijai;
 • Ls 40 104 – Sporta centra stadiona rekonstrukcijai;
 • Ls 2 359 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • Ls 105 676 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • Ls 5227 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Dziesmu svētki Rīgas reģionā” realizācijai;
 • Ls 9168 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta „Vides koncepcijas izstrāde Ogres novadā” realizācijai;
 • Ls 5855 - līdzfinansējuma nodrošināšanai “Tautas namu rekonstrukcijas projekts” realizācijai;
 • Ls 9363 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Protolab network” realizācijai;
 • Ls 44654 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Jaunas PII ”Riekstiņš” būvniecība Ogres novadā” realizācijai;
 • Ls 3 084 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi Ogresgalā, rekonstruējot ietvju un veloceliņa posmu” realizācijai;
 • Ls 2 228 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam “ Ogres novada satiksmes optimizācijas objektu – autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga – Daugavpils būvniecība” realizācijai;
 • Ls 25 453 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Go cycling through Vidzeme and Southern Estonia” realizācijai;
 • Ls 1 617 - līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Sociālās dzīvojamās mājas Ogrē, Indrānu ielā 14 renovācija” realizācijai;
 • Ls 3 000 – Mazozolu pagastam finanšu stabilitātes aizdevums;
 • Ls 4 828 – Mazozolu pagasta ūdenssaimniecības attīstības investīciju programmas līdzfinansējums;
 • Ls 4 000 – Taurupes siltumapgādes rekonstrukcijas 1. kārta;
 • Ls 2 844 - Taurupes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija;
 • Ls 9 505 – projektam Taurupes energoapgādes sistēmas būvniecība;
 • Ls 1 958 – Meņģeles Tautas nama vienkāršotās renovācijas tehniskajam projektam;
 • Ls 78 420– Meņģeles Tautas nama vienkāršotai renovācijai;
 • Ls 21 200– līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta „Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā” realizācijai;
 • Ls 8 240 – Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • Ls 5 600 – Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • Ls 13 200 – Madlienas centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • Ls 5 840 – autobusa iegādei Madlienas pagastam;
 • Ls 5 720 – ūdens kvalitātes uzlabošanai Madlienas pagastā;
 • Ls 3 216 –Madlienas vidusskolas renovācijai;
 • Ls 1 500 – ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtu iegāde un uzstādīšana Ķeipenes pagastā;
 • Ls 1 892 – Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas apkures katla iegāde un uzstādīšana;
 • Ls 3 652 - Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas apkures katla iegāde;
 • Ls 2 052 – Ķeipenes centrālās katlu mājas modernizācija;
 • Ls 3 000 – projekta līdzfinansējums „Akas ielas rekonstrukcija Ķeipenes pagastā”.

SIA “Ogres slimnīca” kapitāldaļu palielināšanai 2010.gada budžetā paredzēti Ls 25 000.

Speciālais budžets

Speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis, kā arī citi ieņēmumi.

Ieņēmumi speciālajā budžetāšogad plānoti Ls 405 173 apmērā, t.sk. valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) fondam Ls 369 693 un dabas resursu nodoklis Ls 26 880. Kopā ar Ls 215 666 lielu budžeta atlikumu uz 2010. gada 1. janvāri finanšu apjoms speciālajā budžetā ir Ls 620 839. Autoceļu (ielu) fonda līdzekļu apjoms ir apmēram 2005. gada finansējuma līmenī.

Izdevumi plānoti Ls 576 717 apmērā:

Teritoriālā vienība

Autoceļu (ielu) fonds

Dabas resursu nodoklis

Pārējie izdevumi

Kopā izdevumi

Ogres novads (Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)

296 495

46557

 

343 052

Suntažu pagasts

53 804

4500

5677

63 981

Lauberes pagasts

20 593

1047

 

21 640

Ķeipenes pagasts

14 103

1010

481

15 594

Madlienas pagasts

31 194

1836

 

33 030

Krapes pagasts

24 623

 

7000

31 623

Mazozolu pagasts

17 094

300

 

17 394

Meņģeles pagasts

29 205

 

 

29 205

Taurupes pagasts

20 718

480

 

21 198

Kopā

507 829

55 730

13 158

576 717

Lielāko īpatsvaru speciālā budžeta izdevumu struktūrā veido autoceļu (ielu) fonda izdevumi - 88.1%, kas plānoti galvenokārt ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai. Ls 6 000 paredzēts izlietot kredīta atmaksai par autogreidera iegādi Ķeipenes pagastam.

Dabas resursu nodokli plānots izlietot dendroloģiskā parka „Lazdukalni” labiekārtošanai, zivju resursu aizsardzībai, grāvju un caurteku tīrīšanai, apsaimniekošanas pasākumu realizācijai Ogres Zilo kalnu dabas parkā.

*****

Budžeta veidošana ik gadus ir sarežģīts process, taču pašreizējā ekonomiskajā situācijā tas ir īpaši sarežģīts. Tieši pašvaldības ir tās, kuras pirmās izjūt ekonomiskās krīzes sekas, jo pašvaldības klients ir ikviens tās iedzīvotājs, un nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji pēc palīdzības vēršas savā pašvaldībā. Šā gada budžeta plāns veidots, ievērojot piesardzības principu un rēķinoties ar iespējamajiem riskiem prognozēto ieņēmumu izpildē.

Pašvaldībai noteikto funkciju skaits nav mazinājies, tieši otrādi – administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tas ir pieaudzis, līdz ar to ir palielinājies arī veicamo darbu apjoms.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā budžeta izdevumu lielākā daļa ir paredzēta ikdienas izdevumiem, nodrošinot pašvaldības iestāžu darbību, taču pietiekami veiksmīgi ir izdevies arī nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu attīstības projektu realizēšanai. Esmu pārliecināts, ka pašvaldībai ir jāturpina Eiropas Savienības fondu investīciju un kredītresursu piesaiste novada infrastruktūras sakārtošanai, pilnveidošanai un attīstībai, kapacitātes paaugstināšanai visās pašvaldības darbības jomās. Projektu realizēšanai un citiem mērķiem ņemtos kredītus Ogres novada pašvaldība līdz šim ir apzinīgi un godprātīgi maksājusi un turpina maksāt, izpildījusi visas kredītsaistības - tas liecina par rūpīgu un mērķtiecīgu finanšu plānošanu un izlietošanu.

Pagājušajā gadā, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, izveidojās tagadējais Ogres novads. Turpinot kopīgo darbu un dzīvi jaunajā pašvaldībā, šī gada plānos ir ietverta novada attīstības programmas un novada teritorijas plānojuma izstrāde. Šo pašvaldībai svarīgo plānošanas dokumentu izstrādes process palīdzēs dziļāk izzināt iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, precizēt attīstības iespējas tuvākā un tālākā perspektīvā, racionālāk plānot pašvaldības budžeta ieņēmumus un izdevums.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs