Nr.p.k. 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

1.

Ogres novada vēlēšanu komisija

 

Nikolajs Sapožņikovs – komisijas priekšsēdētājs

 • Dace Līva
 • Ieva Čakša
 • Vita Krauja 
 • Guntis Graudiņš-Pētersons
 • Māra Niedra 
 • Juris Kokins
 • Dace Ķirķe
 • Arta Ozoliņa
 • Santa Zvirbule
 • Dace Skrīvele

Atsevišķa nolikuma nav (darbību reglamentē Vēlēšanu likums)

2.

Ogres novada pašvaldības administratīvā komisija

Vita Volonte – komisijas priekšsēdētāja

 • Līga Miķelsone

 • Dzintars Žvīgurs

 • Ilze Kozule

 • Dzintra Dzene – Mortukāne

 • Vita Pole

 • Valda Kurša

 • Žanna Stajevska

 • Aiva Ormane

 • Māris Rožāns

 • Linda Rābe -sekretāre

 

3.

 

Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija

 

Dzirkstīte Žindiga – komisijas priekšsēdētājs

 • Ilga Neimane
 • Andris Molotanovs
 • Jānis Gailis
 • Intars Sniedze
 • Ogres novada pašvaldības koordinators Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
 • Agris Stukāns
 • Ieva Švēde –  komisijas sekretāre

 

4.

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Sandra Siliņšmite - (komisijas priekšsēdētāja)

5.

Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija

Izpilddirektora vietnieks (komisijas priekšsēdētājs)

Domes priekšs.vietn.tauts., sporta un tūrisma jaut. (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

izpilddirektors;

Komunālo un transporta komitejas priekšsēdētajs;

Attīstības dep.dir.;

Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis;

Attīst.departamenta Nekustamo īpašumu nod.vadīt.;

“Ogres namsaimnieks” pārstāvis;

Pašv.policijas pārstāvis

 

6.

Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvā komisija

Ar 14.05.2020. komisijas darbība izbeigta (14.05.2020. domes lēmums (12.prot.; 20.§)), nododot tās funkcijas pildīt Ogres novada sporta attīstības konsultatīvajai komisijai.

   

  7.

  Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

  Jānis Iklāvs
  (komisijas priekšsēdētājs)

  Agnese Slišāne
  Aivis Jānis Plotiņš
  Toms Blumbergs
  Gerda Vilciņa
  Anete Ozola
  Agneses Jankuna
  Daiga Dalmatova
  Renārs Raubišķis
  Monika Magdalēna ZiemeleDace Nikolaisone

  8

  Ogres novada apbalvojumu konsultatīvā komisija

  Artūrs Mangulis (komisijas priekšsēdētājs)

  Dzintra Mozule
  Egils Helmanis
  Ilga Vecziediņa
  Sandra Grunte
  Ivars Kaļķis
  Nikolajs Sapožņikovs

  9.

  Attīstības komisija

  Egils Helmanis - komisijas

  priekšsēdētājs

  Gints Sīviņš
  Juris Laizāns
  Artūrs Mangulis
  Antra Purviņa
  Edīte Strazdiņa
  Dainis Širovs
  Pēteris Špakovskis
  Dana Bārbale
  Aija Romanovska
  Senija Smiltniece
  Elīna Baltiņa
  Uldis Priedītis
  Ogres novada uzņēmēju biedrības (ONUB) pārstāvis (deleģēts);
  Lauku atbalsta dienesta (LAD) Lielrīgas reģionālās pārvaldes pārstāvis (deleģēts);
  Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrības pārstāvis (deleģēts);
  Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” pārstāvis.

  (Vita Avotiņa  - sekretāre)

  10.

  Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgā komisija

  Inta Zirnīte
  (komisijas vadītāja)

  Inese Darge
  Alberts Naglis
  Inita Vilnīte
   

   

   

  Nolikuma nav, komisija darbojas pamatojoties uz Rīkojumu Nr. S1/30

  (22.02.2021.)

  11. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija  
  12.

  Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija pašvaldības iepirkumu veikšanai būvniecības iepirkumos

  Būvniecības iepirkumu komisija

  Pēteris Špakovskis
  (komisijas priekšsēdētājs)

  Silvija Velberga
  Aija Romanovska
  Lelde Pencele
  Laura Kriviša - Budnika

  Komisijas nolikums
  13.

  Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija pašvaldības iepirkumu veikšanai preču un  pakalpojumu iepirkumos

  Preču un pakalpojumu iepirkumu komisija

  Pēteris Špakovskis
  (komisijas priekšsēdētājs)

  Inese Lūse
  Aija Romanovska
  Gita Keistere
  Sandra Āboliņa

  14.

  Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

  Juris Laizāns
  (komisijas priekšsēdētājs)

  Inese Leimane 

  (priekšsēdētāja vietn.)

  15.

  Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

  Antra Lastiņa (komisijas priekšsēdētajā)

  Inguna Nollendorfa (priekšsēdētāja vietniece)
  Anita Bērziņa
  Sarmīte Kirhnere

  Marina Birzule

  Nolikuma nav, komisija darbojas pamatojoties uz likumu
  16.

  Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija

   

  17.

  Ogres novada pašvaldības kultūras konsultatīvā komisija

  Antra Purviņa (komisijas priekšsēdētāja)

  Elīna Aupe;
  Elīna Baltiņa;
  Jānis Kaijaks;
  Atvars Lakstīgala;
  Ieva Lāce;
  Jautrīte Mežjāne;
  Gunārs Platpīrs;
  Māris Ruskulis;
  Evija Smiltniece;
  Ieva Švēde (sekretāre)

  18.

  Komisija iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu

  Pēteris Špakovskis
  (komisijas priekšsēdētājs)

  Edgars Pārpucis
  Silvija Velberga

   

   

  19. Koncesijas procedūras komisija

  Egils Helmanis
  (komisijas priekšsēdētājs)

  Dana Bārbale
  Edgars Pārpucis

   
  20.

  Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija

  Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

  Gints Sīviņš
  Baiba Liepiņa
  Didzis Mizis
  Juris Vaskāns
  Artūrs Mangulis
  Aija Romanovska

  Komisijas uzdevumi iekļauti lēmumā par komisijas izveidošanu
  21.

  Ogres novada Dzīvokļu komisija

  Juris Saratovs (komisijas priekšsēdētājs)

  Aija Mežale (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
  Indulis Kalniņš
  Ziedonis Vilde
  Ņina Asare
  Evija Sniedze
  Ilona Reinholde
  Anita Vanaga (sekretāre)

  22.

  Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija

  Tatjana Deņisova (komisijas priekšsēdētāja)

  Agnese Pivore-Bokta
  Laura Kriviša-Budnika
  Līga Lisovska
  Līga Miķelsone
  Sinta Vempere  (sekretāre)

  23.

  Ogres novada izglītības konsultatīvā komisija

  Igors Grigorjevs (komisijas priekšsēdētājs)

  Dzirkstīte Žindiga
  Māra Banka
  Mārtiņš Leja
  Aleksandrs Horuženko
  Ilze Zvirgzdiņa
  Uģis Grīnbergs (Ogres sākumskolas padomes pārstāvis)

  Līva Vollenberga (Ogres 1.vidusskolas padomes pārstāvis)

  Anita Stukāne (Ogres Valsts ģimnāzijas padomes pārstāve)

  Oksana Stepanova (Jaunogres vidusskolas padomes pārstāve)

  Gunārs Šliseris
  Liena Rone
  Jānis Iklāvs
  Monika Magdalēna Ziemele
  Sandra Grunte
  Baiba Liepiņa
  Jānis Sams
  Inna Zeņkeviča
  Evija Slise (sekretāre)

  24.

  Ogres novada sabiedriskā transporta komisija

  Juris Laizāns  (komisijas priekšsēdētājs)

  Pēteris Špakovskis
  SIA “CATA” pārstāvis
  Pēteris Bužers
  Sandra Grunte
  Nikolajs Sapožņikovs
  Baiba Pabērza (sekretāre)

  25.

  Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisija

  Ar 09.09.2021. komisija likvidēta (09.09.2021. domes lēmums (8.prot.; 9.

   
  26.

  Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

  Ieva Švēde (komisijas priekšsēdētāja)

  Anita Sārna (komisijas priekšsēdētāja vietniece)

  Sandra Grunte
  Inga Škapare
  Evija Slise

   27.

  Iepirkuma komisija SIA "MS Siltums" un SIA "Ogres Namsaimnieks" realizējamiem projektiem

  Juris Laizāns (komisijas priekšsēdētājs)

  Normunds Šēvels

   
   28. Mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisija

  Pēteris Āboliņš (komisijas priekšsēdētājs)

  Zanda Vītola
  Kaspars Grīnbergs

  29.

  Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisija

  Aiva Ormane (komisijas priekšsēdētājs)

  Daira Siliņa (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
  Sarmīte Kirhnere
  Lelde Pencele
  Vita Avotiņa  (sekretāre)

  30.

  Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija

  Dana Bārbale (komisijas priekšsēdētājs)

  Aiva Ormane
  Laura Kriviša-Budnika
  Māris Siliņš
  Dainis Širovs
  Sarmīte Kirhnere
  Ritvars Ozols (sekretārs)

  31.

  Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

  Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

  Pēteris Špakovskis,  (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

  Artūrs Umulis, VUGD Rīgas reģiona Ogres daļas komandieris,

  Mirdza Streļča, PP p.i., 

  Santa Ločmele

  Dina Varslavāne, Ikšķiles SIA “Ikšķiles māja valdes locekle,

  Raivis Ūzuls

  Liene Ābele, VVD LRVP direktora vietniece

  Regnārs Baumanis, VAS “Latvijas valsts ceļi” Ogres nodaļas vadītājs,

  Kaspars Grīnbergs, SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis,

  Ralfs Kalnenieks, AS “Gaso” Ogres iecirkņa vadītājs,

  Viesturs Matulis, NBS Gaisa spēku komandieris pulkvedis,

  Juris Nicišs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa priekšnieks,

  Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada sociālā dienesta vadītāja,

  Marija Puišo, VAS “Latvijas dzelzceļš” Ogres dzelzceļa stacijas līnijas dzelzceļa stacijas priekšniece,

  Ainārs Rauza, Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants,

  Aigars Rozentāls, AS “Latvenergo” Ķeguma HES ražotnes vadītājs,

  Artūrs Robežnieks, PA “Ogres komunikācijas” direktora pienākumu izpildītājs,

  Valdis Rubažs, Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres nodaļas vecākais mežzinis,

  Mareks Samohvalovs, PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs,

  Nikolajs Sapožņikovs, Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs,

  Kārlis Sproģis, AS “Sadales tīkls” Siguldas tīklu nodaļas vadītājs,

  Dainis Širovs, SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

  Dace Līva (sekretāre)

  32.

  Ogres novada reliģisko lietu komisija

  Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs (komisijas priekšsēdētājs);

  Ogres Trīsvienības baptistu draudzes vecākais pārstāvis Dainis Pandars (komisijas priekšsēdētāja vietnieks);

  Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš;

  Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs;

   Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Jānis Rubins;

  Ogres Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzes vecākais pārstāvis Valērijas Taratinovs;

  Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis;

  Ogres apustuliskās draudzes “Vārda Spēks” pārstāvis Agris Ginko;

  Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša;

  Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzes pārstāvis Andrejs Bessonovs;

  Vita Avotiņa  (sekretāre)

  33.

  Ogres novada pašvaldības Derīgo izrakteņu ieguves ieceres publiskās apspriešanas komisija

  Ogres novada  Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs;

  Ogres novada  būvvaldes vides speciālists;

  attiecīgās administratīvi teritoriālās vienības pārvaldes vadītājs (atkarībā no konkrētajā sanāksmē izvērtējamās derīgo izrakteņu ieguves ieceres atrašanās vietas)

  34. Ogres novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisija

  Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktora vietnieci tūrisma jautājumos Ieva Kraukle (komisijas priekšsēdētāja);

  Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldes vides speciāliste Iveta Štāle (priekšsēdētāja vietniece)

   

   
  35. Ogres novada pašvaldības pedagogu darba samaksai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija
  • Igors Grigorjevs (komisijas priekšsēdētājs)
  • Silvija Velberga
  • Anita Sārna
  • Evija Slise
  • Inga Škapare