Avizes

Ikšķiles novada pašvaldības informatīvais izdevums "Ikšķiles Vēstis" iznāca līdz 2021. gada decembrim. 

Reģ.apl. M001371.

Izdevuma redaktori: Antra Boitmane, Jānis Putniņš.

Makets, ofsetiespiedums - SIA " Poligrāfijas grupa Mūkusala".

Tirāža 3400 eks. 

Informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" arhīvs