Kontakti

ogressd [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Upes prospekts 16, Ogre
Ogres novada Sociālais dienests

Klientu pieņemšanas laiks Ogrē, Upes pr. 16

P. 13.00-17.30

O. 9.00-12.00

T. 13.00-16.00

C. 9.00-12.00

Apmeklētāju pieņemšana pie vadītājas: Otrdienās 13.00 – 17.30

Ogres novada Sociālais dienests ir Ogres novada domes izveidota iestāde ar juridiskas personas statusu. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Ogres novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, LR likumi, MK noteikumi, ministriju normatīvie akti, Ogres novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi un Ogres novada sociālā dienesta nolikums.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir savas darbības teritorijā nodrošināt kvalitatīvu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām, un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Ogres novada sociālajā dienestā ietilpst:

Sociālo pakalpojumu nodaļa, Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, Sociālās palīdzības nodaļa, Ģimenes atbalsta dienas centrs, Dienas centrs “Saime”, attālinātās klientu apkalpošanas vietas - Madliena, Ogresgals, Krape, Ķeipene, Laubere, Mazozoli, Meņģele, Taurupe, Suntaži, Lielvārde, Jumprava, Lēdmane, Ķegums, Birzgale, Rembate, Iksķile.

Klientu apkalpošanas vietas:

 • Madliena (“Pagastmāja”) – 65055154, 28652707;
 • Suntaži (Suntaži, “Tautas nams”) – 65037187, 26586088;
 • Taurupe (Bērzu iela 6)  – 65031954, 65055264;
 • Meņģele (“Pagastmāja”) – 65029172, 65055264;
 • Krape (Pagasta pārvalde) – 65035648, 20376330;
 • Ķeipene (Pagasta pārvalde) – 65020819;
 • Laubere (Ozolu iela 3) – 65059022, 29142450;
 • Mazozoli (Līčupe, Rīgas iela 5) – 65031954;
 • Lielvārde (Raiņa iela 11a) - 65020837, 28681269;
 • Jumprava (Daugavas 6) - 65057414, 26324467;
 • Lēdmane (“Pagastmāja”)  - 65058632, 20217629;
 • Ķegums (Komunālā iela 3) - 65038896, 26604961;
 • Birzgale (Lindes iela 2) - 65035985, 26100564;
 • Rembate (Lielvārdes iela 3) - 65055995, 26689631;
 • Ikšķile (Daugavas prospekts 34) -  65055459, 68625938;
 • Ogresgals (Bumbieru iela 9) – 65035128, 65044899, 28807936.

Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi ir šādi:

 1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 3. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 4. noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
 5. sniegt sociālo palīdzību;
 6. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 7. novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 8. veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

 

Ogres novada Sociālā dienesta uzbūves shēma 12.2023.

Noderīgas saites

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 – 12.00, 12.45 - 17.00
 • Otrdiena 8.00 – 12.00, 12.45 - 18.00
 • Trešdiena 8.00 – 12.00, 12.45 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 12.45 - 17.00
 • Piektdiena 8.00 - 14.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI (Ogre, Upes pr. 16)

 • Pirmdiena 13.00-17.00
 • Otrdiena 9.00-12.00
 • Trešdiena 13.00-16.00
 • Ceturtdiena 9.00-12.00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Vita Kalniņa

Sociālā dienesta vadītāja vietniece - 321. kab.
vita.kalnina [at] ogresnovads.lv

Lana Feigina

Sociālā dienesta vadītāja vietniece - 294.kab.
lana.feigina [at] ogresnovads.lv

Evita Gaile

Sociālo pakalpojumu metodiskā vadītāja - Kabinets: 315
evita.gaile [at] ogresnovads.lv

Raita Zemberga

Personāla speciāliste - Kabinets: 324
raita.zemberga [at] ogresnovads.lv

Ņina Asare

Lietvede - 317.kab.
nina.asare [at] ogresnovads.lv

Linda Gulbe

Informācijas ievadīšanas operatore - 317.kab.
linda.gulbe [at] ogresnovads.lv

Armands Skarbulis

Saimniecības pārzinis - 151. kab., saimniecības nodaļa
armands.skarbulis [at] ogresnovads.lv

Katrīne Kondratjuka

Juriste - 318. kab.
katrine.kondratjuka [at] ogresnovads.lv

Lolita Ločmele

Juriste - Kabinets: 318
lolita.locmele [at] ogresnovads.lv

Informācija Ogres novada Sociālā dienesta klientiem par fizisko personu datu apstrādi Ogres novada Sociālajā dienestā.

Ogres novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests), ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas (stājas spēkā ar 25.05.2018.) un Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, veic savu klientu — fizisko personu datu apstrādi.

Mērķi

Personas datu apstrādes mērķi ir:

 • izvērtēt klienta materiāli stāvokli lēmuma par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu pieņemšanai;
 • lēmumu pieņemšana par normatīvajos aktos paredzēto sociālās palīdzības un/vai sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu atbilstoši normatīvajiem aktiem sociālā dienesta kompetences ietvaros;
 • veikt sociālo darbu.

Privātuma politika un personas datu apstrāde

Kā tiek apstrādāti personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz Jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Personas dati ir arī no publiskajiem reģistriem (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts Zemesgrāmata u.c.).

Sociālais dienests apstrādā savu klientu personas datus, lai veiktu sociālo darbu, noteiktu trūcīgas/maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, sniegtu sociālos pakalpojumus, piešķirtu sociālo palīdzību.

Lai Sociālais dienests varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Personas dati tiek iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.

Personas datu iegūšana

Personas dati tiek iegūti no klientiem, valsts vai pašvaldības iestādēm un to reģistriem.

Personas datu izpaušana

Sociālā  dienesta pienākums ir ievērot par klientu iegūtās informācijas konfidencialitāti. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām vienīgi tādos gadījumos, lai ievērotu un aizsargātu bērnu tiesības, ja datus pieprasa tiesībsargājošas institūcijas, ja tie ir nepieciešami līguma noslēgšanai par klientu ar trešo personu vai šādā līgumā noteikto saistību izpildei, vai ja klients ir devis tam attiecīgu piekrišanu, vai citos likumīgos gadījumos (piemēram, piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei).  Informāciju var sniegt trešajām personām arī pēc klienta pieprasījuma.

Personas datu uzglabāšana

Ogres novada Sociālā dienesta iegūtie personas dati tiek glabāti gan papīra formātā, gan pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informatīvajā sistēmā SOPA.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības iegūt informāciju par Ogres novada Sociālā dienesta apstrādātajiem Jūsu personas datiem, to izcelsmi un apstrādes veidu, kā arī šādas apstrādes likumīgo pamatojumu iesniedzot rakstisku iesniegumu Ogres novada Sociālajā dienestā.

Svarīgi, lai Ogres novada Sociālā dienesta rīcībā esošā informācija par Jums būtu pareiza. Jūs rakstiski drīkstat pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu laboti vai pārtraukta to apstrāde, ja personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi. Tādā gadījumā Jums jāiesniedz rakstisks pieprasījums Ogres novada Sociālajam dienestam un Jūsu iesniegtā informācija tiks pārbaudīta, kā arī veiktas visas vajadzīgās darbības informācijas korekcijai.