2011-2013: „RECO Baltic 21 Tech”, Baltijas jūras reģiona programma 2007 – 2013. Projekts īstenots sadarbībā ar citiem Baltijas jūras reģiona partneriem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Polijas un Vācijas un projekta vadošo partneri IVL Zviedrijas vides pētniecības institūtu. Tā ietvaros realizēti pilotprojekti atkritumu apsaimniekošanas jomā. Pilotprojekta aktivitātes ietvēra vides un finanšu izvērtējumu izstrādi atkritumu apsaimniekošanas sistēmai (finanšu ekonomiskais analīze) Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novada pašvaldībām ar mērķi izvēlēties sev piemērotāko atkritumu apsaimniekošanas modeli. Otrā aktivitāte bija koncesijas procedūras dokumentācijas izstrāde, lai nodotu atkritumu apsaimniekošanas tiesības pašvaldības teritorijās atkritumu apsaimniekotāju organizācijai. Izstrādāts arī datu bāzes modelis par atkritumu radītājiem pašvaldību teritorijās un komunikācijas plāns ar sabiedrību, kā arī sarīkoti informatīvie pasākumi Ogres novada iedzīvotājiem. Īstenojot projektu, bija pieejams plašs ekspertu loks gan no projektu partneru puses, gan ārpus tā.

2012-2013: Vital Communities by Promotion of Youth Skills and Involvement” („Young Active Creative”), Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekta iesniedzējs bija Polvas pilsētas pašvaldība (Igaunija), projekta partneri – Ogres novada pašvaldība, Ogres jauniešu klubs „Projektu darbnīca”, Ogres Rotarkakta klubs, kā arī NVO „Munalinn” no Igaunijas. Projekts bija vērsts uz jauniešu kapacitātes paaugstināšanu jauniešu pasākumu un starptautisku festivālu organizēšanā, īstenojot apmācības un noorganizējot divus starptautiskus jauniešu mākslas un mūzikas festivālus (Ogrē un Polvā).

2013-2015: Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” („Riverways”), Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekts īstenots sadarbībā ar 39 citiem reģiona partneriem no Latvijas (Kurzemes, Rīgas un Vidzemes reģionu pašvaldībām un organizācijām) un Igaunijas (Dienvidigaunijas reģiona un Rietumigaunijas reģionu pašvaldībām un organizācijām), un projekta vadošo partneri – Kurzemes plānošanas reģionu. Projekta ietvaros Ogres novadā ir ierīkotas divas atpūtas un pieejas vietas Ogres upes krastā (labiekārtotas atpūtas vietas pie Rankas upes iztekas Ogresgalā un Krasta ielas lejas promenādes teritorija Ogres upes labajā krastā Ogres pilsētā), tādejādi veicinot ūdens tūrisma attīstību.

2013-2015: Outdoor Learning 4 All” („O-L-A”) / Āra apmācības visiem, Eiropas Savienības Mūžizglītības programma (Comenius reģionālās partnerības apakšprogramma). Projekta mērķis bija iedrošināt skolotājus un skolas vairāk pievērsties skolēnu apmācībai ārpus klašu telpām, brīvā dabā, uztverot to kā nozīmīgu apmācības dimensiju. Projekts tika īstenots sadarbībā ar vadošo partneri – Soutendas pašvaldību (Lielbritānija).

2015: ““Daba dziedē” – starpvalstu vides nometne Ogres novadā”, Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta ietvaros 2015.gada oktobrī Ogres novada pašvaldība organizēja vides nometni Čerņigovas bērniem, kuru ģimenes cietušas Austrumukrainas militārajā konfliktā.

2015-2016: “Innovative Bridge of Music” / Inovatīvais mūzikas tilts, Nordplus Jauniešu programma (Sagatavošanas vizīte). Projekta ietvaros 2016.gada februārī Ogrē tika organizēta Keravas Mūzikas institūta (Somija), Jehvi Mūzikas skolas (Igaunija), Kelmes Mākslas skolas (Lietuva) un Ogres Mūzikas skolas pārstāvju kopīga darba tikšanās, kuras ietvaros noritēja partnerskolu savstarpējā iepazīšanās, diskusijas par nākotnes projekta tēmu un saturu, kā arī praktiskais darbs pie plašāka projekta pieteikuma izstrādes Nordplus Jauniešu programmas konkursam.

2016: “Eiropas nākotne mūsu rokās”, Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”. Kelmes pašvaldības (Lietuva) īstenotā projekta ietvaros Suntažu Kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi un amatnieki piedalījās Kelmes Tautas mākslas un amatniecības festivālā.

2017: Jehvi (Igaunija), Kelmes (Lietuva), Sloņimas (Baltkrievija), Čerņigovas (Ukraina) un Bolnēsas (Zviedrija) pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas un informatīvajā seminārā par sadarbību ar NVO un vides aizsardzības aspektiem būvniecības projektu ietvaros Latvijas vides aizsardzības fonda finansiāli atbalstītā projekta “LAIPAS – Ogres upes un tās krastos augošo aizsargājamo biotopu un peldu kūrorta cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ietvaros.

2017: “Culture as a Tool for Municipal Development – Exchange of Nordic and Baltic Experience” /  Kultūra kā instruments pašvaldības attīstībai  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzes apmaiņa, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija”. Projekta mērķis bija paaugstināt pašvaldības kompetenci, kā arī apmainīties ar pieredzi un labo praksi starp Ogres novada pašvaldību un Ziemeļvalstu pašvaldībām par tādiem jautājumiem kā kultūras menedžments pašvaldībās, dažāda līmeņa kultūras pasākumu plānošana un organizēšana, kā arī kultūras loma pašvaldības ilgtspējīgā attīstībā. Projekta ietvaros tika organizētas Ogres novada pašvaldības pārstāvju studiju vizītes Keravā (Somija) un Lillehammerā (Norvēģija).

2017-2019: “Innovative Bridge of Music” / “Inovatīvais mūzikas tilts, Nordplus Jauniešu programma. Keravas Mūzikas institūta (Somija), Jehvi Mūzikas skolas (Igaunija), Kelmes Mākslas skolas (Lietuva) un Ogres Mūzikas skolas kopīgs projekts, kura ietvaros norisinājās audzēkņu un pedagogu apmaiņas vizītes partnerskolās, kā arī tika izveidots kopīgs “Nordplus orķestris” un organizēti koncerti plašākai auditorijai.

2017-2019: “Digital competences for new jobs: young people (with fewer opportunities) fight unemployment – DC4JOBS” / Digitālās kompetences darba tirgū: bezdarba samazināšanai jauniešu vidū (jauniešiem ar ierobežotām iespējām), Erasmus+. Projekta mērķis bija sniegt apmācības jauniešiem ar ierobežotām iespējām par digitālajām prasmēm, tādā veidā piedāvājot jaunas zināšanas, ar kuru palīdzību meklēt nodarbinātības iespējas un cīnīties pret bezdarbu jauniešu vidū. Projektu īstenoja “Culture Goes Europe – CGE” (Vācija) sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un citiem projekta partneriem no Kipras, Rumānijas, Spānijas, Nīderlandes un Vācijas.

2019: “Eiropa, kurā mēs gribam dzīvot”, Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”. Kelmes rajona pašvaldība (Lietuva) īstenoja projektu, kura ietvaros Kelmes Tautas mākslas festivālā piedalījās Ogres skolotāju kamerkoris, deju studija “Teixma” un Ogres Mākslas skolas pasniedzēji – profesionāli mākslinieki.

2019-2021: „NOAH”, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma. Projekts tiek realizēts kopā ar 17 citiem Baltijas jūras reģiona partneriem (no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Somijas) un projekta vadošo partneri Tallinas Tehnoloģiju universitāti. Projekta ietvaros pašvaldības un universitātes Baltijas jūras apkārtnē izstrādā plūdu kontroles plānošanas risinājumu pilsētvides attīstītājiem. “NOAH” koncepcija palīdzēs pilsētām novērst plūdus un samazināt Baltijas jūras piesārņojumu.  

2019-2022: “Development of the green tourism routes uniting the border regions of Latvia and Russia for common sustainable development of small cities and rural areas” (“Greenways Riga – Viļaka”) / “Zaļo tūrisma maršrutu attīstība, vienojot Latvijas un Krievijas robežreģionus mazo pilsētu un lauku teritoriju kopējai ilgtspējīgai attīstībai”, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma. Projekta ietvaros izstrādāts velomaršruts Ērgļi – Ķeipene – Kangari – Ogre – Rīga, uzstādīts marķējums, tūristu skaitītāji Ķeipenes stacijā un Ogres Zilajos kalnos, iegādāti sliežu velosipēdi (rail bike) un izdotas kartes tūristiem.

2020-2022: “Military Heritage” / “Latvijas – Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts”, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku Ceļotājs” īstenotā projekta mērķis ir attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem. Līdz ar citiem projekta partneriem tajā piedalījās arī Ikšķiles novada pašvaldība (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Ogres novada pašvaldība) un tās sadraudzības pašvaldību pārstāvošais “Hāpsalu un Lēnes muzeju fonds” (Igaunija).

2023-2024: “TRUST2INTEGRATE” / “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, Igaunijas – Latvijas sadarbības programma. Projektu īsteno Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Hāpsalu pašvaldību (Igaunija); tā mērķis ir paaugstināt abu pašvaldību personāla kapacitāti, radīt vienlīdzīgas iespējas ienākumu gūšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veicināt viņu integrāciju, īstenojot apmācību programmas un izstrādājot plānu cilvēku ar īpašām vajadzībām radītu produktu un pakalpojumu komercializēšanai.

Ogres novada pašvaldības izglītības iestādes regulāri piedalās dažādu starptautisku projektu realizācijā sadarbībā ar Igauniju, Lietuvu, Franciju, Itāliju, Poliju, Rumāniju, Spāniju, Turciju u.c. valstīm, piesaistot finansējumu no Erasmus+ un citām Eiropas Savienības programmām.