Kontakti

birzg.skola [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 1, Birzgale, LV-5033

Darbinieki

Valentīns Pastars

Valentīns Pastars

Birzgales pamatskolas direktors
valentins.pastars [at] ogresnovads.lv

Baiba Liepiņlauska

Birzgales pamatskolas direktora vietniece mācību darbā
baiba.liepinlauska [at] ogresnovads.lv
Birzgales pamatskola

Birzgales pamatskola atrodas Ogres novada lauku teritorijā, apmēram 30 kilometru attālumā no Ogres novada centra – Ogres pilsētas. Ciematiņu iekļauj meži un lauki, tādēļ visapkārt ir ekoloģiska, estētiski sakārtota un sporta aktivitātēm piemērota vide - moderna sporta zāle, renovēts āra sporta laukums, kā arī āra klase "Radošais namiņš".

Skolā tiek īstenotas trīs dažādas izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām. Skolēniem ir iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli. Darbojas Skolēnu padome un dažādi interešu izglītības pulciņi. Līdztekus ikdienas izzinošajam mācību procesam, Birzgales pamatskolas skolēni ļoti aktīvi piedalās dažādos konkursos, skatēs, interaktīvajās mācību stundās, radošajās darbnīcās, tematiskajās pēcpusdienās, meistarklasēs u.c. pasākumos. 

Skolēniem tiek piedāvātas un nodrošinātas individuālās nodarbības un konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Aktīvi darbojas arī atbalsta personāls - sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, bibliotekāre un pagarinātās dienas grupas skolotājas.

2022./2023.mācību gadā Birzgales pamatskolā mācās 133 skolēni un strādā 17 zinoši, smaidīgi, atbalstoši un kompetenti vispārējas izglītības, interešu izglītības pedagogi un atbalsta personāls, kā arī 10 tehniskie darbinieki.

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods: 21015811);
  • Pamatizglītības programma (programmas kods: 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods: 21015611).

Skolas vēsture

Par Birzgales skolas dibināšanas gadu uzskatāms 1849. gads.

Kopš 1849. gada, kad Lindes – Birzgales muižas īpašnieks Pauls Karls Jorgensfan Hāns atvēlēja šo celtni zemnieku bērnu apmācībai, ēkā vienmēr ir bijusi SKOLA.

Pirmais patstāvīgais skolotājs bija dzejnieks Fricis Mālberģis, 1849. gadā skolā mācījās 25 – 30 bērni. Pirmā skola bija vienstāvu mūra ēka bez pagraba un bēniņu dzīvokļiem. Ēkas vienā galā bija ierīkota muižas moderniecība, otrā galā atradusies skolas istaba un skolotāja dzīvoklis. Skolas gads bija no 15.oktobra līdz 15.aprīlim, kas norāda, ka bērni mācījās tad, kad darbi mājās tika apdarīti un iestājās vēsais ziemas periods. Ap 1875. gadu obligāta bija trīs klašu izglītība, 4.klasē turpināt mācīties varēja tikai teicamnieki.

No 1910 – 1911.g.  skolas bēniņos iekārtoja skolēnu internātu, kas līdz tam bija vēsajās pagrabtelpās. Ar 1971./72.m.g. skola uzsāka darbu pēc kabinetu sistēmas.

Skolas nosaukumi  gadu gaitā ir mainījušies un bijuši dažādi: sākumā Lindes – Birzgales skola, vēlāk - Lindes 1. pakāpes skola. Sākot ar 1925./26.m.g. atver 6.klasi, un skola iegūst jaunu nosaukumu- Birzgales  sešklasīgā pamatskola.  Ar 1961./62.m.g. skola jau tiek pārdēvēta par Birzgales astoņgadīgo skolu. Pavisam skolas nosaukums ir mainījies 6 reizes, un  kopš 1993.gada ir dots tagadējais nosaukums – BIRZGALES PAMATSKOLA.

2004. gada 28. maijā pie skolas tika uzcelta sporta zāle.