Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta (1) punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.

Lielvārdes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi un prioritātes.

Lielvārdes novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Teritorijas plānojums

Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Detālplānojumi

Detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Lielvārdes novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2013.–2020.gadam

Lielvārdes novada izglītības attīstības programma 2015. - 2020.gadam

Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2015.-2020.gadam

Lielvārdes novada jaunatnes politikas attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem pieciem gadiem, kuras mērķis ir noteikt novada jauniešu attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai

Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizētais rīcības plāns un investīciju plāns (2021.-2023.gads)

PAZIŅOJUMS

par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu

Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka 29.05.2019. domes sēdē ar lēmumu Nr.156 tika apstiprināta Lielvārdes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam (turpmāk – Attīstības programma).

Attīstības programma sastāv no šādām sadaļām:

Pašvaldība rezumē, ka Attīstības programmas izstrāde sākta 2017.gada martā un ar domes lēmumu attiecīgi noslēgusies 2019. gada maijā. Izstrādes laikā tika veikta sabiedrības aptauja, organizētas fokusgrupu tikšanās un publiskā apspriešana visu aprīļa mēnesi, elektroniski saņemot 19 priekšlikumus. Attīstības programmu izstrādāja Pašvaldība, sadarbībā ar SIA “JB Consulting”.

13.maijā tika saņemts pozitīvs Rīgas plānošanas reģiona atzinums par Attīstības programmu, norādot, ka “Rīgas plānošanas reģions atbalsta izstrādātā Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apstiprināšanu”.

Ar Attīstības programmu var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti” – “Lielvārdes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam”, valsts vienotajā Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī Lielvārdes novada domē, Raiņa ielā 11A domes darba laikā 326.kabinetā.

Ar augstākminētā lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Lielvārdes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

Domes lēmumi par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādi:

____________________________________________________________________________________________________________

„Lokālplānojums, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016. – 2027.gadam nekustamajos īpašumos „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā” 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Parka iela 8B:

Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka 30.12.2019. domes sēdē ar lēmumu Nr.432 tika apstiprināts Lielvārdes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns.