Kontakti

sniedzes [at] apollo.lv

Atrašanās vieta

“Sniedzes”, Tomes pagasts, Ogres novads LV 5020

Biedrības mērķis:

Celt lauku sievietes pašapziņu, atbalstīt un stiprināt sievietes sabiedrisko aktivitāti, sekmēt Tomes attīstību un uzlabot iedzīvotāju labklājību.

 Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai:

• veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību politikā, saimnieciskajā, sociālajā un sabiedriskā dzīvē, atbalstīt sabiedrības integrācijas procesus un iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sabiedrības mazaizsargāto jeb riska grupu stāvokli;

• veicināt sievietes interesi izglītoties;

• piesaistīt papildus finansējumu dažādu projektu realizēšanā atbilstoši biedrības  darbības mērķim;

• veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes;

• piedalīties vides sakopšanā un tās aizsardzībā;

• atbalstīt labdarību, organizējot labdarības akcijas un pasākumus;

• izveidot sadarbību ar Ķeguma novada pašvaldību un dažādām valsts pārvaldes  institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām.

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga, fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Šobrīd biedrībā aktīvi darbojas 12 dalībnieces.

Biedrību vada valde triju locekļu sastāvā: Nelda Sniedze, Inita Zārberga un Dace Cinīte.

Biedrības sadarbības partneri:

-       Citas Ķeguma NVO,

-       Tomes iedzīvotāji.

 

Īss atskats uz biedrības līdz šim paveikto novada attīstības veicināšanai

2009. gadā biedrība sagatavoja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumentu NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FONDA grantu shēmas “NVO projektu programma” (Nr. 2009. NVOF3.4.) apakšprojektu “Dienas centra izveide Tomes iedzīvotājiem”, kurš diemžēl neguva atbalstu.

2010. gada sākumā sieviešu klubs veica Tomes iedzīvotāju aptauju, lai izzinātu iedzīvotāju vajadzības un vēlmes un iegūtu faktoloģisko materiālu turpmāko projektu izstrādei un nepieciešamības pamatošanai. Aptaujas rezultātu apkopojums un projektā izveidotās skices kalpoja par pamatu vēlāk Ķeguma novada pašvaldības īstenotajam Tomes dienas centra izveides projektam.

2010./2011. gadā tika īstenoti divi ES struktūrfondu projekti – “Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Tomes bērniem un jauniešiem” un “Aprīkojuma un tehnikas iegāde biedrībai”.

2012. gadā tika īstenots ES struktūrfondu projekts “Aktīvās atpūtas laukuma aprīkojums” (āra trenažieru iegāde).

Tādējādi, pateicoties biedrības iniciatīvai un aktīvai darbībai, Tomes pagasts ieguva aprīkojumu 25547,76 EUR vērtībā, kas kalpo vēl šodien.

Arī turpmākajos gados biedrība ar dažādiem panākumiem ir piedalījusies dažādos projektu konkursos, tai skaitā pašvaldības organizētajos iedzīvotāju iniciatīvu konkursos.

Biedrība katru gadu rīko gan pieredzes apmaiņas braucienus, gan seminārus par daudzveidīgām tēmām, piemēram, sievietes veselība, dabas veltes, kulinārija, galda klāšana, dabas kosmētika, dārzkopība un daudzus citus, ko bez maksas var apmeklēt ikviens Tomes vai Ķeguma iedzīvotājs.

Biedrība īpaši lepojas ar tās iedibināto tradīciju – rīkot Ziemassvētkus Tomes bērniem ar viņu ģimenēm. Šis pasākums katru gadu pulcē vislielāko apmeklētāju skaitu (140 – 160 cilvēkiem). Ziemassvētku pasākumu Tomes bērniem biedrība rīko kopš 2009. gada, šajā pasākumā piedaloties ar pašu gatavotiem personalizētiem ielūgumiem katram bērnam vecumā līdz 7 gadiem ieskaitot, dāvaniņas (pašu rokām gatavotu maisiņu, adītas zeķītes, papildinot ar no ziedojumiem iegādātām vecumam piemērotām grāmatiņām, saldumiem, krāsainiem zīmuļiem, mantiņu u.tml.

Biedrība katru gadu organizē arī rūķu radošās darbnīcas, kā arī sarūpē svētku mielastu un klāj galdu visiem svētku dalībniekiem. Kopš 2018. gada biedrība Ziemassvētkiem sagatavo dāvaniņas (pašu adītas vilnas zeķes un kādu cienastu) Tomes vientuļajiem pensionāriem.

Biedrība 2020. gada 11. janvārī rīkoja semināru potenciālajiem uzņēmējiem un mājražotājiem “Uzzini, uzdrīksties, sāc!”. Semināru apmeklēja necerēti liels dalībnieku skaits – 48, kas apliecina izvēlētās tēmas aktualitāti. Seminārā iekļautie jautājumi bija gana plaši, katrs no tiem būtu atsevišķa semināra vērts, tāpēc ļoti detalizēti tajos iedziļināties nebija iespējams. To ierobežoja gan atvēlētais laiks, gan arī ļoti lielās un daudzveidīgās izvēles iespējas, tāpēc tēmu galvenais uzdevums bija sniegt vispārīgu ieskatu un apkopotus avotus, kur var iegūt detalizētu informāciju par katru konkrēto jautājumu. Seminārā piedalījās arī uzaicinātie kompetentie pārstāvji no organizācijām, kas sniedz dažāda veida atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, – Attīstības finanšu institūcijas ALTUM,  PPP biedrības “Zied Zeme”,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

Īpašs gads biedrībai kļuva 2021. gads, kad valstī noteikto nebeidzamo ierobežojumu saistībā ar Covid-19 dēļ nācās atcelt vienu pasākumu pēc otra,  biedrības valde nolēma visus pasākumus pārcelt uz 2022. gadu.

Šogad biedrība ir atjaunojusi tās aktīvo darbību Tomes iedzīvotāju labā. Kā PPPB “Zied zeme” biedrs iesaistījās Aizkraukles novada vietējās rīcības grupas īstenotajā projektā un augustā uzņēma pie sevis šī novada biedrus, kas vēlējās izzināt biedrības “Ābele” darbības pieredzi. 16. septembrī Erasmus + projekta ietvaros Tomē ar ļoti plašu programmu tika uzņemti Slovākijas eksperti nabadzības novēršanas jautājumos, kas viesojās pie mums, ko rīkoja EPAN Latvia biedrība.

 

Valdes priekšsēdētāja – Nelda Sniedze Tālr.: 29196534, e-pasts: sniedzes@apollo.lv

Valdes locekle – Inita Zārberga Tālr.: 29106969, 

Valdes locekle – Dace Cinīte, Tālr.: 26277986

Biedrība reģistrēta Biedrību un nodibinājuma reģistrā 2009. gada 15. jūlijā.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas piešķirts kopš 2010.gada 28.septembra.

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008143244

Banka: AS Citadele banka, PARXLV2X, konts: LV001291377000

Biedrības juridiskā adrese: "Vasariņas", Tomes pagasts, Ogres novads, LV 5020

Adrese sarakstei: “Sniedzes”, Tomes pagasts, Ogres novads LV 5020