Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija 

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.253 „Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes" un Ogres novada domes 18.02.2010. apstiprināto Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisijas kompetence

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošā izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:

 • pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
 • vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei.

Atzinumu par ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas.

Komisija izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai.

Komisija konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos. 

Piesakot izglītojamo izvērtēšanai pedagoģiski medicīniskajā komisijā, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus

Izglītības programmas noteikšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Vecāka vai aizbildņa iesniegums;
 2. Ģimenes ārsta izziņa (forma 27/u) par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādītas ziņas par redzi un dzirdi, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 3. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi;
 4. Psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā gadu komisijas sēdes; 
 5. Izglītojamā logopēdiskās izpētes atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes (obligāts pirmskolas vecuma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, vēlams izglītojamajiem no 1.- 4. klasei);
 6. Psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;  
 7. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā (izglītojamajiem no 1.- 4. klasei).

Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai dzīvesvietā nepieciešamie dokumenti:

 1. Vecāka vai aizbildņa iesniegums;
 2. Izglītības iestādes iesniegums;
 3. Ģimenes ārsta izziņa (forma 27/u) vai ārstu komisijas atzinums.

Pielikumi:

Dokumentu iesniegšana

Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldē:

Ogrē, Brīvības ielā 11, 2.stāvā (ieeja caur Swedbank Ogres filiāli).

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties arī pa tālruni.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sekretāre

tālr. +371 65055391

mob.+371 29104936

Komisijas vadītāja 

tālr. +371 65055382