Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 253 “Kārtība, kādā organizējam ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” un  Ogres novada pašvaldības domes 27.01.2022. apstiprināto Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk Komisija), pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošā izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:

 • pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
 • vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei.

Pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniegt atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei

Komisija izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai.

Komisija konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos. 

Izglītojamo izvērtēšanai Komisijā, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  1. Vecāku vai aizbildņu iesniegums (2.pielikums) par izglītojamā veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa izvērtēšanu Komisijā;
  2. Uzrādīta izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments;
  3. Ārsta speciālista (atbilstoši izglītojamā traucējuma veidam) atzinums par izglītojamā veselības stāvokli. Ārsta speciālista atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
  4. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms Komisijas sēdes.
  5. Psihologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
  6. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo (3.pielikums), vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms Komisijas sēdes;  kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
  7. Sekmju izraksts vai liecība,  darba burtnīcas un  pārbaudes darbus matemātikā un dzimtajā valodā.

Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai dzīvesvietā nepieciešamie dokumenti:

 1. Vecāka vai aizbildņa iesniegums (2.pielikums);
 2. Izglītības iestādes iesniegums;
 3. Ģimenes ārsta, ārsta speciālista izziņa  vai ārstu komisijas atzinums.

Pielikumi:

Pielikumi:

Vecāka vai aizbildņa iesniegums

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisijas

Dokumentu iesniegšana:
Ogres novada Izglītības pārvaldē: Brīvības iela 11 (2. stāvā), Ogre

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar:
Komisijas sekretāri: sandra.civca@ogresnovads.lv; tālr. 20223212
Komisijas vadītāja: sandra.silinsmite@ogresnovads.lv