Paskaidrojums par Ogres novada pašvaldības 2015. gada budžetu

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments veiksmīgai autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ikdienas izdevumu sabalansēšanai un pašvaldības ilgtermiņa attīstībai.

Kā katru gadu, arī šogad Ogres novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likumā “Par pašvaldību budžetiem” noteiktajā termiņā pēc valsts budžeta pieņemšanas kārtējam gadam. Likums “Par Valsts budžetu 2015. gadam” Valsts prezidents izsludināja 2014. gada 31. decembrī.

Ogres novada pašvaldības konsolidētais budžets ir plānots saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju. Novada pašvaldības konsolidētajā budžetā ir iekļauti arī visu pašvaldības aģentūru budžeti.

Ogres novada attīstības programmā noteikta attīstības vīzija līdz 2020. gadam:

Ogres novads – Pierīgas uzņēmējdarbības, inovāciju, izglītības un sporta attīstības centrs. Konkurētspējīga, radoša un kvalitatīva pārvalde Latvijas centrā. Harmoniska, sociāli stabila un videi draudzīga dzīves vide cilvēkam laukos un pilsētā. Moderna un attīstīta novada satiksmes un komunikāciju infrastruktūra. Aktīva un pasākumiem bagāta novada kultūras un tūrisma dzīve. Unikālās dabas vērtības – Daugavas, Ogres, Ogres upes, Zilie kalni un meži – cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Ogres novada stratēģiskie mērķi: veicināt Ogres novada ekonomisko izaugsmi un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos; attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu; nodrošināt vidi saudzējošu, augstu dzīves kvalitāti.

Novada ilgtermiņa attīstības prioritātes: veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība; daudzveidīga un inovatīva ekonomika; vidi saudzējoša infrastruktūra; konkurētspējīga izglītība un sports; kvalitatīva un pieejama kultūrvide; atbildīga dabas apsaimniekošana un augsta vides kvalitāte; laba teritorijas pārvaldība.

Atbilstoši izvirzītajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, Ogres novada pašvaldības 2015. gada budžeta prioritātes kopumā nemainās salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un tās ir šādas:

 • saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;
 • saglabāt sociālos pabalstus maznodrošinātajai sabiedrības daļai;
 • novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana, turpinot iesākto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu.
 • Ogres novada teritorija ir 993,4 km2 , iedzīvotāju skaits uz 2015. gada 1.janvāri 36888, t.sk. līdz darbspējas vecumam 5671; darbspējas vecumā 23346; pēc darbspējas vecuma 7871. Salīdzinot ar 2014. gadu, iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 1063.

Ogres novadā uz 2015. gada 1. janvāris reģistrēti 1 172 bezdarbnieki, bezdarba līmenis – 5,4 % no iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā.

Jebkuras pašvaldības finanšu stabilitāte Latvijā ir atkarīga no valsts īstenotās nodokļu politikas, jo pašvaldības kontrolē ir apmēram 10% no tās ieņēmumu bāzes.

Izmaiņas, kas ir ietekmējušas Ogres novada pašvaldības 2015. gada budžetu: ar 2015. gada 1. janvāri ir mainījusies minimālā alga no EUR 320 uz EUR 360. Algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā; ir reorganizētas pašvaldības aģentūras “Dziednīca” un “Mālkalne”, izveidojot jaunu aģentūru “Ogres namsaimnieks”; ir mainīta izpildvaras struktūra un līdz ar to arī pārdalītas funkcijas – komunālās nodaļas jautājumi deleģēti PA “Ogres namsaimnieks”; ar 2015. gada 1. janvāri ir mainījušies atsevišķi budžetu izdevumu klasifikāciju kodi.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms 2015. gada budžetā plānots EUR 41 888 392 apjomā, kas salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2014. gadā kopumā ir par 9,7 % mazāki. Pamatā samazinājumu veido Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas no valsts budžeta 2015.gadā plānotas tikai 8 mēnešiem.

Kopā ar Valsts kases kredītu EUR 2 276 962 un budžeta atlikumu uz 2015. gada 1. janvāri pieejamais finanšu resursu apjoms pašvaldības budžetā 2015. gadā ir EUR 51 526 770.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas u.c.), transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un citu pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Lielākais ieņēmumu īpatsvars 2015.gada budžetā ir nodokļu ieņēmumiem – 52%, šie ieņēmumi plānoti EUR 21 796 767 apjomā. Nenodokļu ieņēmumos plānoti EUR 120 987, kas ir 0,3% no kopējo ieņēmumu apjoma; valsts transfertu ieņēmumu prognoze ir EUR 7 236 842 jeb 17,3% no plānotā ieņēmumu apjoma; pašvaldību budžeta transferti – EUR 603 569 jeb 1,4%; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi budžeta plānā veido 29%, kas ir EUR 12 130 227 – to lielākā daļa ir PA “Ogres namsaimnieks” ieņēmumi – EUR 10 344 117.

Nodokļu ieņēmumi

2015. gadā plānoti EUR 21 796 767 apjomā – par 0,7% mazāk salīdzinājumā ar 2014. gada izpildi, bet pret 2014. gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 6,3 % lielāki.

Lielāko īpatsvaru šajos ieņēmumos veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 90,3% jeb EUR 19 680 233. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos plānoti EUR 2 056 534, kas ir 9,4% nodokļu ieņēmumos, savukārt azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 60 000 apjomā un veido 0,3% kopējo nodokļu ieņēmumu plānā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumos šā gada budžetā plānoti EUR 19 680 233, kas par 0,6% mazāks pret iepriekšējā gada izpildi, savukārt pret 2014.gada sākotnēji plānoto palielinās par 4,7%.

IIN ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. 2015. gadā IIN ietekmē minimālās algas palielināšanās par 12,5% – no EUR 320 uz EUR 360, Šogad IIN likme valstī ir samazināta uz 23%, IIN nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums saglabājas līdzšinējā apjomā – EUR 75, nemainās arī IIN atvieglojuma apmērs par apgādājamo – EUR 165 mēnesī.

Arī 2015. gadā saglabājas IIN ieņēmumu sadalījuma proporcijas starp valsti un pašvaldībām – valsts budžets saņems 20% un pašvaldības – 80%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumos saskaņā ar aprēķināto NĪN ieņēmumu prognozi 2015. gadam plānoti EUR 2 056 534, kas ir 1,6% mazāk pret 2014. gada plāna faktisko izpildi. 2014.gadā ir iekasēti iepriekšējo gadu NĪN parādi EUR 314 077 apmērā.

NĪN plānotos ieņēmums veido: par zemi – EUR 1 148 057; par ēkām – EUR 542 620; par mājokļiem – EUR 365 857.

Novada pašvaldība nav paaugstinājusi NĪN likmes – tās saglabājas līdzšinējā apmērā. NĪN ieņēmu apjomu ietekmēs domes pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 33/2014 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”, kas stājušies spēkā no 2014. gada 17.decembra.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi katru gadu ir līdzīgā apmērā, to īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir neliels – 0,3%, plānotā ieņēmumu summa – EUR 60 000. Saskaņā ar likumu “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā ieskaita 25% no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi no valsts un citu pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un vērtspapīriem. 2015. gada budžetā šie ieņēmumi plānoti EUR 120 987 apjomā – par 58,3% mazāk salīdzinājumā ar 2014. gada izpildi, jo NĪN kavējuma naudas ar 2015.gadu uzskaita pie NĪN.

Valsts budžeta transferti novada pašvaldības ieņēmumos 2015. gada plānoti EUR 7 236 842, kas pret 2014. gada izpildi ir 34,9 %. Šis ir finansējums no valsts budžeta mērķdotācijām pamata un vispārizglītojošo skolu (EUR 3 049 950), profesionālās ievirzes (EUR 547 278), un interešu izglītības iestāžu pedagogu (EUR 130 335), obligātās 5 – 6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu (EUR 399 232), pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju (EUR 20 672), darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, 1., 2. un 3. klašu skolēnu brīvpusdienām izglītības iestādēs (EUR 282 032), mācību literatūras iegādei (EUR 85 713), Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra (EUR 342 144), asistentu pakalpojuma nodrošināšanai (EUR 215 846) , pansionāta “Madliena” darbības nodrošināšanai (EUR 12 810) u.c. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šā gada budžetā finansējums pedagogu darba samaksai un sociālajam nodoklim valsts budžeta transfertos gada sākumā ieplānots tikai astoņiem mēnešiem. Valsts transfertos Ogres novada pašvaldība saņems arī EUR 6 200 peldbaseina remontam Madlienas pagasta PII “Taurenītis” un EUR 23 060 politiski represēto piemiņas vietas labiekārtošaai Meža pr. 2b, Ogrē.

Pašvaldības budžeta transfertu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 1,44%, kas ir EUR 603 569. Šos ieņēmumus veido citu pašvaldību maksājumi par tajās deklarēto bērnu izglītošanu Ogres novada izglītības iestādēs, kā arī bērnunama “Laubere” un vispārējā tipa pansionāta “Madliena” sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajām personām.

Budžeta iestāžu ieņēmumi novada pašvaldības 2015. gada budžetā plānoti EUR 12 130 227, un šo ieņēmumu īpatsvars kopējā ieņēmumu apjoma ir 29 %. Salīdzinājumā ar 2014. gada izpildi šo ieņēmumu apjoms plānots par 1,7 % mazāks saistībā ar PA „Dziednīca” reorganizāciju. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, to lielāka daļa – EUR 10 344 117 – ir pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ieņēmumi no maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un mājokļu apsaimniekošanu.

Kredītresursi

2015. gadā plānots ņemt kredītus EUR 2 267 962 apjomā: Kohēzijas fonda projekta 3. kārtas realizācijai EUR 97 617; Kohēzijas fonda projekta 4. kārtas realizācijai EUR 647 065; KPFI “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūra 2. kārta” EUR 800 000; tilta (caurtekas) rekonstrukcija pār Rankas upi EUR 73 280; divu īpašumu iegādei, pašvaldības funkciju nodrošināšanai EUR 400 000; pašvaldības prioritārajam projektam – 1. vidusskolas teritorijas labiekārtošanai EUR 250 000.

Pamatbudžeta izdevumi

Kopējais plānoto izdevumu apjoms Ogres novada pašvaldības konsolidētajā 2015. gada budžetā ir EUR 48 246 802, kas ir par 9.1% mazāk pret izdevumu daļas faktisko izpildi 2014. gadā.

Pēc funkcionālajām kategorijām pamatbudžeta lielākais izdevumu īpatsvars paredzēts izglītībai 31,2% – EUR 15 056 997, tad seko finansējums pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 29,5% jeb EUR 14 238 217. Trešais lielākais izdevumu apjoms 9,2% ir kategorijā “Vispārējie valdības dienesti” – EUR 4 447 519, tai skaitā izpildvarai EUR 3 276 845, tiem seko izdevumi vides aizsardzībai – 9.1% jeb EUR 4 407 251. Piektais lielākais izdevumu apjoms ir kultūrai paredzētais finansējums – 7,7% jeb EUR 3 709 871. Sociālajai aizsardzībai budžetā paredzēti 6,9% jeb EUR 3 305 231 no kopējiem izdevumiem, ekonomiskajai darbībai 3% jeb EUR 1 464 343, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 2,7% jeb EUR 1 314 175 un veselībai – 0,6% jeb EUR 303 198 no izdevumu kopējā apjoma.

Algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā, jo ir mainījusies minimālā alga no EUR 320 uz EUR 360. Arī 2015.gada budžetā saglabāts pedagogu darba algas pieaugums interešu izglītības pedagogiem (EUR 28,46), lai tuvinātos atalgojumam pārējās izglītības iestādēs. Visu iestāžu darbiniekiem tāpat kā iepriekšējā gadā tiek plānota piemaksa līdz 50% ejot atvaļinājumā un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei.

Vispārējie valdības dienesti

Šajā kategorijā izdevumiem plānoti EUR 4 447 519, kas ir par 17,5% vairāk pret 2014. gada izpildi. Izdevumi izpildvaras un likumdošanas varas, tas ir, pašvaldības pārvaldes un domes (deputātu) funkcijām budžetā paredzēti EUR 3 276 845 – par 7,7% vairāk nekā 2014. gadā. Palielinājums saistīts ar plānoto vienas pieturas aģentūras izveidošanu un vienotas lietvedības un plānošanas programmas ieviešanu, licenču iegādi un uzlabojumiem datu apstrādes un uzglabāšanas jomā. Darba algas pašvaldības centrālās administrācijas un pagastu pārvalžu darbiniekiem netiek palielinātas.

Izdevumu funkcijā „Pašvaldību budžetu parāda darījumi” - EUR 166 338, kas ir par 29% mazāk nekā 2014. gadā, paredzēti izdevumi pašvaldības budžeta parāda maksājumiem, lai nodrošinātu procentu un kredītu apkalpošanas maksājumus par saņemtajiem kredītiem.

Norēķiniem ar citām pašvaldībām plānoti EUR 618 200, kas ir 13,9% šajā izdevumu kategorijā.

Tāpat kā iepriekšējos gados budžetā ieplānots finansējums savstarpējiem norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības un sociālo pakalpojumu iestādēm par Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām personām sniegtajiem pakalpojumiem, šāgada budžetā tie ir EUR 468 200.

Budžeta izdevumu plānā EUR 150 000 paredzēti Ogres un Ikšķiles pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” darbības nodrošināšanai.

Arī šogad budžetā ieplānoti līdzekļi izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – EUR 383 438, lai nodrošinātu finansējumu iepriekš neplānotiem izdevumiem pašvaldības kompetencē esošajās darbības jomās.

Sabiedriskā kārtība un drošība

2015. gada budžetā ieplānoti EUR 1 314 175 – par 64,8% jeb EUR 2 420 558 mazāk salīdzinājumā ar pagājušā gada izpildi.

Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai pilsētā un pagastos finansējums ir EUR 592 342, kas ir par 2,7% lielāks nekā 2014, savukārt ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestiem paredzētais finansējums EUR 692 992 apmērā salīdzinājumā ar izpildi 2014. gadā ir samazinājies par EUR 2 442 634, jo pagājušajā gadā civilās aizsardzības pasākumiem plūdu seku novēršanai, ieskaitot Ogres aizsargdambja rekonstrukcijas darbus tika izlietoti EUR 3 135 626.

Video novērošanas sistēmas uzturēšanai un pilnveidei, kā arī drošības uzturēšanai pagastu pārvaldēs 2015. gada budžetā paredzēti EUR 28 841.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai 2015. gada budžeta izdevumos plānoti EUR 1 464 343, kas kopējos izdevumos veido 3% un ir par 21% mazāks finansējums, salīdzinot ar izpildi 2014. gadā, jo tika pabeigts Tīnūžu un Brīvības ielas rekonstrukcijas projekts un Brīvības ielas rekonstrukcijas projekta 2.kārta.

Šajā izdevumu kategorijā vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 4 % jeb EUR 58 189, kas paredzēti skolēnu nodarbināšanai vasarā uzņēmos un iestādēs ar Nodarbinātības Valsts aģentūras līdzfinansējumu, projektu pieteikumu un Ogres novada attīstības stratēģijas izstrādei, Norvēģijas finanšu projekta “Lietprātīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizēšanai, novada zīmola grafiskajai izstrādei un informatīviem pasākumiem uzņēmējiem. Finansējums lauksaimniecībai – 0,2% jeb EUR 3 046, mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 1,2% jeb EUR 17 520, Ogres un Madlienas būvvalžu darbības nodrošināšanai paredzētais finansējums ir 29,9% jeb EUR 437 481. Vislielākais izdevumu īpatsvars – 63,3% jeb EUR 926 351 (samazinājums pret 2014. gada izpildi ir 39,8%) paredzēts kategorijai “Autotransports” – šajā summā ietilpst izdevumi ceļu, stāvlaukumu un trotuāru remontam, tilta (caurtekas) rekonstrukcijai Ogresgala pagastā, ietves izbūvei uz Ogres slimnīcu, cinkota metāla barjeras uzstādīšanai Čakstes prospektā, īpašumu atsavināšanai plūdu riska teritorijā DS „Ogre”, dotācijām SIA „Ogres autobuss” eksperimentālā maršruta Ogre – Glāžšķūnis – Ogresgals – Ogre nodrošināšanai.

Sadaļā “Sakari” izdevumos plānoti EUR 21 756 publisko interneta pieejas punktu attīstībai novadā.

Vides aizsardzība

Šajā izdevumu kategorijā 2015. gadā izdevumiem plānots finansējums EUR 4 407 251 apjomā, kas ir par 53,9% mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējā gada izpildi, jo 2014.gadā tika realizēti energoefektivitātes paaugstināšana projekti sešās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atkritumu apsaimniekošanas (ielu tīrīšana, atkritumu savākšana un teritoriju labiekārtošana) izdevumu īpatsvars ir 13,5% jeb EUR 594 339, kas ir tikai nedaudz lielāks pret 2014. gada faktisko izpildi.

Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētā finansējuma īpatsvars ir vislielākais – 86,4% jeb EUR 3 808 012 un ietver finansējumu Kohēzija fonda projekta 3. un 4.kārtas realizācijai, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, kā arī notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. Suntažu pagasta Upespils ciemā paredzēta notekūdeņu iekārtu un kanalizācijas trases rekonstrukcija.

Vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai izdevumu īpatsvars ir tikai 0,1% jeb EUR 4 900, kas paredzēti sešu pirmsskolas izglītības iestāžu energoauditiem un Norvēģu finanšu instrumenta projekta “Sacensības “Klimata maratons”” realizēšanai.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Novada pašvaldības budžetā šajā izdevumu kategorijā 2015. gadā plānots finansējums EUR 14 238 217 apjomā, kas ir par 15,1% lielāks nekā pagājušajā gadā.

Šo izdevumu lielākā daļa – 92,7% jeb EUR 13 198 531 – ir saistīta ar mājokļu apsaimniekošanu un siltumapgādes nodrošināšanu, no tiem pašvaldības aģentūras “Ogres “Ogres namsaimnieks” izdevumi ir EUR 11 173 200.

Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 2,6% jeb EUR 365 357, no tiem ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanai Lauberes pagastā paredzētais finansējums EUR 92 274 apjomā.

Ielu apgaismošanai plānoto izdevumu apjoms ir EUR 402 684, kas ir 2,8% pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas budžeta struktūrā. 2015.gadā ir paredzēts veikt Kaļķu, Uzvaras un Strautu ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus.

Kapu saimniecībai budžetā plānoti EUR 73 742.

Turpinot iepriekšējo gadu veiksmīgo pieredzi un atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, arī 2015. gadā pašvaldība rīkos projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, šim nolūkam budžetā paredzēti EUR 44 100.

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstītā projekta Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas projekta 2. kārtas realizēšanai plānots finansējums EUR 800 00 apmērā.

Politiski represēto piemiņas vietas labiekārtošanai Ogrē budžetā plānoti EUR 46 120, kas 50% apmērā ir valsts mērķdotācija šī pasākuma veikšanai.

Projektēšanai plānotais finansējums ir EUR 179 371. Finansējums paredzēts tehnisko projektu izstrādei: Mālkalnes prospekta un Parka ielas rekonstrukcijai, Amatnieku ielas asfaltēšanas tehniskais projekts, Ciemupes meliorācijas sistēmas atjaunošanai, Ogres kultūras centra kāpņu rekonstrukcijai, ceļa uz Smiltāju kapiem izbūvei, kā arī citiem darbiem.

Arī šogad turpināsies pašvaldības īpašumu uzmērīšana un īpašuma tiesību reģistrēšana zemesgrāmatā, šo darbu veikšanai budžetā ieplānoti EUR 32 423.

Veselība

Veselības iestāžu uzturēšanai šā gada budžetā plānoti EUR 303 198 – par 46,8% mazāk nekā 2014. gadā.

EUR 262 270 paredzēti pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” struktūrvienības “Neptūns” – peldbaseina apsaimniekošanai, izmantošanai skolām, peldbaseina atlaidēm, veselības veicināšanas pasākumiem, pašvaldības iestāžu uzturēšanai ēkā Meža pr. 9., Ogrē, un kapitālajam remontam. Ģimenes ārstu prakšu atbalstam Ogresgala, Suntažu, Ķeipenes, Krapes, Mazozolu, Taurupes un Meņģeles pagastos plānoti EUR 40 928, tai skaitā EUR 11 507 paredzēti doktorāta telpu remontam Krapē.

Atpūta, kultūra un reliģija

Šajā izdevumu kategorijā 2015.gada budžetā paredzētais finansējums ir EUR 3 709 871 – par 24,7% lielāks salīdzinājumā ar izpildi 2014. gadā.

Sportam budžetā paredzētais finansējums ir EUR 378 618, pieaugums pret pagājušā gada izpildi – 54,6%. Pasākumu rīkošanai plānoti EUR 65 467, komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam EUR 213 151. Ogrē paredzēts ierīkot skeitparku, šī projekta 1. kārtai budžetā plānoti EUR 100 000.

Kultūrai plānots finansējums EUR 3 187 307 apmērā un ir par 22,9% lielāks nekā iepriekšējā periodā. Bibliotēkām šajos izdevumos plānoti EUR 506 961, Suntažu un Madlienas bibliotēkās paredzēti remonti; muzejiem un izstādēm EUR 578 455, t.sk. Gaidu un skautu muzejam Ogrē EUR 660, Sudrabu Edžus memoriālās istabas uzturēšanai Meņģelē EUR 3 152, Ogres Vēstures un mākslas muzejam EUR 574 643 (Ogres Vēstures un mākslas muzejam paredzētais finansējums ir par 158,5% lielāks nekā 2014. gadā, jo šogad plānots muzeju no pagaidu telpām Ogres kultūras centrā pārvietot uz pastāvīgām telpām, muzeja ierīkošanai iegādājoties bijušās komercbankas ēku Brīvības 36, Ogrē).

Kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai plānotais finansējums ir EUR 1 854 055, kas ir par 9,7% lielāks nekā pagājušajā gadā. Pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” finansējums pašvaldības konsolidētajā budžetā ir EUR 1 048 244 – pret 2014.gada izpildi par 4,7% mazāks. Pašvaldības aģentūrā “Ogres novada kultūras centrs” paredzēts pabeigt 2014.gadā uzsāktos rekonstrukcijas darbus un aprīkot ar mēbelēm 2.stāva vestibilu pie Lielās zāles. Lauberes kultūras namam šogad plānots jumta remonts.

Kultūras pasākumu organizēšanai plānoti EUR 125 275, kas ir par 4% vairāk nekā pagājušajā gadā, pilsētas dekorēšanai svētkos paredzēts par 28,1% mazāks nekā pagājušajā gadā un ir EUR 22 870. Dalībai skolēnu dziesmu un deju svētkos atvēlēti EUR 46 241, vidējās paaudzes deju kolektīvu deju svētkiem Jelgavā – EUR 4 000, estrādes būvniecībai Ķeipenē – EUR 2000 un kultūras, sporta un izglītības projektu konkursiem – EUR 47 000.

Televīzijai 2015. gada budžetā plānotais finansējums ir EUR 42 598, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada finansējumu, nav palielinājies.

Sadaļā “Izdevniecība” 2015. gadā plānotais finansējums ir EUR 101 348 – par 11% vairāk nekā pagājušajā gadā. Šajā finansējumā iekļauti izdevumi pašvaldības informatīvo izdevumu izdošanai un piegādei, pašvaldības portāla uzturēšanai, sabiedrisko attiecību pasākumiem, t.sk. konkursa “Sakoptākais namīpašums” rīkošanai Ogres pilsētā, Ogresgalā un Ciemupē un konkursa “Sakoptākā lauku sēta” organizēšanai novada pagastos, kā arī finansējums pašvaldības apbalvojumu nolikumā noteiktajām naudas balvām.

Izglītība

Izglītībai plānotais finansējums 2015. gada budžetā izdevumu kopapjomā ir vislielākais – 31,2% jeb EUR 15 056 997 – par 1,2% mazāks pret izpildi 2014.gadā. Tāpat kā iepriekšējos gados, finanšu apjoma samazinājums saistīts ar valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai piešķiršanas kārtību – budžetā tās plānotas tikai 8 mēnešiem.

Pirmsskolas izglītībai budžetā plānoti EUR 4 139 294 – par 4,4 % vairāk nekā 2014. gadā, palielinājums saistīts galvenokārt ar valstī noteikto minimālās algas pieaugumu. Kapitālie remonti paredzēti pirmsskolas izglītības iestādēs “Zelta sietiņš”, “Sprīdītis” un “Ābelīte”. Madlienas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” paredzēts peldbaseina un grupiņu remonti. Budžeta izdevumos iekļauts finansējums norēķiniem ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm atbilstoši pašvaldības domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem – šāgada budžetā tie ir EUR 35 000.

Vispārējai izglītībai (Ogres novada 11 vispārējās izglītības iestādes) pašvaldības budžetā 2015. gadā plānots finansējums EUR 7 699 519 apjomā, t.sk. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un 1. – 3. klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības finansējums palīgpersonāla algošanai, saimnieciskiem izdevumiem, remontiem, mācību materiālās bāzes nodrošināšanai. 2015.gadā visās vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēti remontdarbi. Madlienas vidusskolā paredzēta ēku pārejas starp jauno skolu un veco skolu siltināšana un apkures ierīkošana; Ogres 1. vidusskolā paredzēts realizēt teritorijas labiekārtošanas projekta 1.kārtu, Ogres valsts ģimnāzijā veikt aukstā ūdens cauruļu nomaiņu.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai 2015. gada budžetā plānoti EUR 2 546 292, pieaugums pret izpildi 2014. gadā ir 20%. Ogres mākslas skolas budžetā iekļauti arī izdevumi ēkas Brīvības ielā 20, Ogrē (“Pie zelta liepas”) iegādei pulciņu darba organizēšanai. Šogad paredzēta Ogres mūzikas skolas fasādes siltināšana.

Arī 2015.gada budžetā paredzēts finansējums skolēnu bezmaksas pārvadājumu nodrošināšanai sabiedriskā transporta maršrutos Ogres novadā.Izglītības un sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai budžetā plānoti EUR 248 108.

2015. gada budžeta izdevumos iekļauts finansējums Šveices projekta un sociālās drošības tīkla projekta ietvaros iegādāto skolēnu autobusu uzturēšanai, un tas ir EUR 115 418.

Comenius Regio apakšprogrammas projekta “Outdoor Learning 4 All” īstenošanai šā gada budzētā finansējums ir 8 419 un Comenius projekta Ogres sākumskolā – EUR 6 737.

Projektā “Sporta inventāra iegāde Ogres vispārējās izglītības iestādēm” atvēlēti EUR 6 000 un vasaras nometņu organizēšanai Suntažos– EUR 4 635. Ogres Valsts ģimnāzija realizē projektu “Fiziskās audzināšanas loma skolēnu veselības stiprināšanā”, finansējums EUR 15 940, savukārt Ogres sākumskolas projekta “Vides izglītības dienas nometne “3 D- domājošs dabas draugs” līdzfinansēšanai – EUR 1968.

Sociālajai aizsardzībai 2015. gada budžetā paredzēts finansējums EUR 3 305 231 apjomā – par 10,6% lielāks nekā 2014. gadā.

Novadā no 2015. gada 1. janvāra darbojas divas bāriņtiesas – Ogres bāriņtiesa un Ogres novada pagastu bāriņtiesa. Bāriņtiesu darbības nodrošināšanai budžetā plānoti EUR 174 195.

Izdevumi atbalstam bezdarba gadījumā plānoti EUR 19 332 apjomā un mājokļa atbalstam – EUR 34 001 apjomā.

Novadā sociālo darbu organizē sociālais dienests, tā darbības nodrošināšanai 2015. gada budžetā plānots finansējums EUR 1 037 378.

Pabalstu apjoms maznodrošinātām ģimenēm šāgada budžetā palielināts par 14 % un ir EUR 1 214 146.

Bērnunama “Laubere” darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 267 766 un vispārējā tipa pansionāta “Madliena” uzturēšanai plānotais finansējums ir EUR 505 581.

Arī 2015. gada budžetā plānots finansējums nevalstisko organizāciju atbalstam: Ogres pensionāru biedrībai EUR 1300, Ogres invalīdu biedrībai EUR 5000, neredzīgo biedrībai EUR 570, Ogres politiski represēto klubam EUR 13 750, Latvijas nacionālo karavīru biedrībai EUR 400, sabiedriskajām organizācijām Madlienas pagastā EUR 3 544 un Ķeipenes pagastā EUR 550, Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejai EUR 1 800.

Kredītsaistības

Uz 2015. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 68 aizņēmumu līgumi. Kredītu neatmaksātā daļa ir EUR 22 749 098.

2015. gadā budžetā kredītu atmaksai ieplānots finansējums EUR 1 431 653apmērā, t.sk.:

 • Eiropas investīciju bankas kredīts EUR 160 698 izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;

Valsts Kases kredīti:

 • EUR 17 787 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām;
 • EUR 45 788 – Brīvības ielas rekonstrukcijai no Pļavas līdz Tīnūžu ielai;
 • EUR 23 648 – Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai;
 • EUR 49 835 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • EUR 56 534 – Meža prospekta rekonstrukcijai;
 • EUR 57 064 – sporta centra stadiona rekonstrukcijai;
 • EUR 3 356 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • EUR 108 138 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • EUR 4 040 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tautas namu rekonstrukcijas projekts” realizācijai;
 • EUR 2 500 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Protolab network” realizācijai;
 • EUR 31 568 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Jaunas PII ”Riekstiņš” būvniecība Ogres novadā” realizācijai;
 • EUR 1 364 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 14 rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 20 557 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Mednieku ielas rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 81 701 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās 1” realizācijai;
 • EUR 5 585 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Materiālās bāzes uzlabošana dabas zinību apguvei” realizācijai;
 • EUR 142 212 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārta” realizācijai;
 • EUR 2 357 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi rekonstruējot veloceliņu Rīgas ielā” realizācijai;
 • EUR 3 236 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17 rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 2 096 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogresgala stadiona rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 17 348 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijai;
 • EUR 77 145 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās 2” realizācijai;
 • EUR 5 748 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārta” realizācijai;
 • EUR 77 145 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās 2” realizācijai;
 • EUR 2 812 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai;
 • EUR 7 826 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “ Krapes tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 48 258 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
 • EUR 2 357 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Satiksmes drošības uzlabojumi rekonstruējot veloceliņu Rīgas ielā” realizācijai
 • EUR 3 236 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17 rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 2 096 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogresgala stadiona rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 17 348 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijai;
 • EUR 5 748 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārta” realizācijai;
 • EUR 36 418 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 2 812 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai;
 • EUR 48 258 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
 • EUR 21 153 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta Sadzīves atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācija” realizācijai;
 • EUR 57 688 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 20 313 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja pastiprināšana” realizācijai
 • EUR 73 918 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja pastiprināšana” realizācijai;
 • EUR 13 855 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība III kārta” realizācijai;
 • EUR 10 988 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
 • EUR 33 920 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja rekonstrukcijas 4. kārta” realizācijai;
 • EUR 645 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā” realizācijai;
 • EUR 2 552 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “PA Kultūras centra vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 4 269 Mazozolu pagastam finanšu stabilitātes aizdevums;
 • EUR 2 036 – Mazozolu pagasta ūdenssaimniecības attīstības investīciju programmas līdzfinansējums;
 • EUR 11 423 – Ogres novada Mazozolu pagasta Līčupes ciema ūdenssaimniecības attīstības līdzfinansējums;
 • EUR 5 691 – Taurupes siltumapgādes rekonstrukcijas 1. kārta;
 • EUR 4 048 – Taurupes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija;
 • EUR 6 532 – projektam Taurupes energoapgādes sistēmas būvniecība;
 • EUR 9 215 – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā;
 • EUR 8 645 – projektam Lauberes pagasta Lauberes ciema ūdenssaimniecības attīstība;
 • EUR 8 770 – Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • EUR 5 524 – projektam Ūdenssaimniecības attīstība Suntažu pagasta Suntažu ciemā;
 • EUR 19 717 – līdzfinansējums projektam Ūdenssaimniecības attīstība Suntažu pagasta Suntažu ciemā, II kārta;
 • EUR 8 770 – Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • EUR 18 615 – Madlienas centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • EUR 15 340 – Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija;
 • EUR 1 915 – Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas apkures katla iegāde un uzstādīšana;
 • EUR 5 200 – Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas siltumtrase;
 • EUR 2 920 – Ķeipenes centrālās katlu mājas modernizācija;
 • EUR 8 537 – Ķeipenes pagasta autogreidera iegāde;
 • EUR 3 905 – līdzfinansējums projektam “Akas ielas rekonstrukcija Ķeipenes pagastā”;
 • EUR 8 156 – līdzfinansējums projektam “Ķeipenes ūdenssaimniecības attīstība”;
 • EUR 10 343 – līdzfinansējums projektam “Meņģeles pamatskolas un sporta zāles siltināšana un logu nomaiņa”;
 • EUR 10 936 – līdzfinansējums projektam “Meņģeles tautas nama rekonstrukcija”;
 • EUR 1 637 – līdzfinansējums projektam “Meņģeles tautas nama labiekārtošana”;
 • EUR 8 241 – līdzfinansējums projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā”.

Uz 2015. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 6 galvojumi privātpersonām studiju kredītiem. Galvoto aizņēmumu līguma summas neatmaksātā daļa ir EUR 19 626.

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido: dabas resursu nodoklis, autoceļu (ielu) fonds un pārējais speciālais budžets.

Lielāko speciālā budžeta izdevumu daļu (86,2%) veido autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta, un šogad pieejamais finansējuma apjoms ir EUR 819 242, kas tiks izlietots pašvaldības ceļu un ielu periodiskai uzturēšanai.

Dabas resursu nodokļa īpatsvars speciālajā budžetā ir 12,3%, ieņēmumu apjoms EUR 80 000, finansējumu paredzēts izlietot ūdensanalīžu veikšanai, ūdens līmeņa svārstību novērošanai, dendroloģisko stādījumu inventarizācijai Špakovska parkā, pilsētas mežu vides stāvokļa kontrolei (inventarizācija, kokaudzes atjaunošana), ģeodēziskiem darbiem Ogres upes plūdu riska savlaicīgai konstatēšanai un novēršanai, Norupītes gultnes padziļināšanai un malu nostiprināšanai Brīvības ielā, novadgrāvju atjaunošanai Riņķa ielā, slēgtās sistēmas izbūve ūdens novadīšanai Raiņa prospektā, grāvju tīrīšanai un caurteku atjaunošanai Liepu ielā Ogresgalā.

Speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi, kuru izdevumi plānoti EUR 38 514 apjomā, tiks izlietoti atbilstoši ziedotāja vai dāvinātāja norādītajam mērķim.

*****

Izstrādājot Ogres novada budžeta plānu 2015. gadam, tika veikta rūpīga visu iestāžu, aģentūru un struktūrvienību iesniegto pieprasījumu izvērtēšana, lai sabalansētu ieņēmumus ar izdevumiem un, ņemot vērā prioritāras vajadzības, kā arī domājot par attīstības nodrošināšanu, sagatavotu reāli izpildāmu budžeta plānu pieejamā finansējuma ietvaros.

Kā katru gadu, arī šā gada budžeta plānā netika iekļauts finansējums daudzu darbu izpildei novadā – finansējums izpalika pieprasījumiem kopsummā par vairāk nekā 9 milj. EUR.

Ogres novada domes priekšsēdētājs A. Mangulis