Vispārējs raksturojums

Ogres novadam ir raksturīga dažādu jomu attīstība, kas nodrošina lielāku ekonomisko stabilitāti un daudzveidīgāku vidi uzņēmējiem. Arī nākotnē ir plānots pilnveidot jau esošās un attīstīt jaunas ekonomikas nozares. Tāpēc kā viens no Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas punktiem ir jaunu darbavietu radīšana.

Ogres pilsētas un piepilsētas zonā ir attīstījušās dažādas jomas, piemēram, apstrādes rūpniecība, pārtikas produktu ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana, koksnes izstrādājumu ražošana, mēbeļu ražošana, gatavo metālizstrādājumu ražošana un elektronisko iekārtu ražošana. Par jaunattīstāmās Ogres novada ekonomikas nozarēm tiek uzskatītas elektropiedziņas transporta līdzekļu un to detaļu projektēšana, izmēģinājumi un to ražošana,  industriālā dizaina produktu ražošana un dizaina pakalpojumu attīstība, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, tūrisma pakalpojumu attīstība, kā arī kravu loģistikas un glabāšanas pakalpojumu attīstība.

Pēc apgrozījuma lielākie un nozīmīgākie novada uzņēmumi darbojas pārtikas rūpniecībā, metālapstrādē, elektroniskajā rūpniecībā un tekstilizstrādājumu ražošanā un atrodas galvenokārt Ogres pilsētā. Novada lauku teritorijā attīstās lauksaimnieciskās produkcijas ražošana – graudkopība, kartupeļu un dārzeņu audzēšana, augļkopība un lopkopība (galvenokārt piena lopkopība), kā arī mežsaimniecība un mežizstrāde.

Pēc apgrozījuma lielākais uzņēmums Ogres novadā 2012. gadā bija SIA „Fazer Latvija”, kura darbības nozare ir maizes ražošana. Nākamie lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2012. gadā bija SIA „TMMetal Baltic”, kura darbības nozare ir metālapstrāde, un SIA „OGRES PRESTIŽS”, kura darbības nozare ir mazumtirdzniecība. Savukārt visvairāk strādājošo bija SIA „Ogres rajona slimnīcā” - 272,  SIA „Fazer Latvija” -257 un SIA „Aurora Baltika”- 248.

Jaunajiem potenciālajiem uzņēmējiem, biznesa attīstīšana Ogres novadā var šķist pievilcīga, jo cauri pilsētas teritorijai iet optimāls autoceļu tīkls- teritoriju šķērso valsts nozīmes kā arī reģionālie autoceļi un elektrificēta dzelzceļa līnija, izdevīgs ekonomiski ģeogrāfiskais stāvoklis- pilsēta atrodas Rīgas tuvumā, ir liels darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits, nemitīgi notiek infrastruktūras attīstība, ir uzkrāta pozitīva pieredze ES finansējumu apgūšanā, strauji attīstās komunikāciju tehnoloģijas, pašvaldībā izveidota speciāla uzņēmēju biedrība un ir izveidots biznesa un inovāciju centrs.

Ogres novadā atrodas 14 izmantojamas derīgo izrakteņu atradnes, 2012. gadā neviena no tām nebija iekļauta valsts nozīmes derīgo izrakteņu sarakstā. Apzinātas 60 kūdras atradnes, taču daļa no apzinātajiem kūdras resursiem nav izmantojama, jo uz atradnēm atrodas vērtīgas mežaudzes vai tās atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Novadā atrodas dolomīta, smilts- grants, būvsmilts un sapropeļa atradnes. Sapropelis (galvenokārt Lobes un Pečoru ezerā) ir uzskatāms par novada stratēģisko resursu.

Ogres novads ir bagāts ar dzeramā ūdens resursiem, t.sk. ar ārstnieciskajiem un maz mineralizētiem dzeramajiem galda ūdeņiem. Ogres novadā ir ārstniecisko minerālo bromūdeņu atradne, kuru var izmantot rehabilitācijas pakalpojumiem. Nozīmīgākās upes novadā ir Daugava, Ogre, Mazā Jugla, Abza, Lobe, Aviekste un Līčupe.

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) aizņem aptuveni 6% (6 130 ha) no novada kopējas teritorijas. Lielākā ĪADT ir dabas parks „Ogres ieleja” (4,7% no kopējas teritorijas), savukārt viena no populārākajām un atpazīstamākajām ir dabas parks „Ogres Zilie kalni”. Novadā ir piecas Natura 2000 teritorijas: dabas liegums „Lielie Kangari”, dabas parks „Ogres ieleja”, dabas parks „Ogres Zilie kalni”, dabas liegums „Vērenes gobu un vīksnu audze”, dabas liegums „Vērenes purvi” Novadā atrodas aizsargājamais dendroloģiskais stādījums – Ķeipenes parks un aizsargājamās alejas – Vērenes muižas aleja un Vatrānes aleja.

Kopumā Ogres pilsētu var iedalīt vairākās zonās, kuru pamatā ir kāda saimnieciska, administratīva, rekreatīva, sociāla vai cita veida funkcionāla darbība, kas tad arī ir noteikusi attiecīgo teritoriālo specializāciju.

Šis zonas var sagrupēt:

  • rūpnieciskās zonas, no kurām lielākās veiksmīgi atrodas pilsētas nomalēs, rietumdaļā OT Trikotāža, austrumdaļā veidojas tehnoparks SIVA un šeit ir koncentrējušies arī vēl cita veida uzņēmumi;
  • administratīvā, kultūras, izglītības, sporta, tirdzniecības zona, kas atrodas pilsētas centrālajā daļā un no kurienes tiek koordinēta visas pilsētas un arī novada dzīve;
  • rekreatīvās jeb atpūtas zonas, kas izvietojušās pilsētas skaistākajās vietās – mežainās paugurainēs Jaunogrē un Pārogrē un pie Ogres upes un plašās Daugavas ūdeņiem, ar lielām attīstības perspektīvām;
  • medicīniskās aprūpes zona, kas izvietojusies mežu ieskautā pilsētas daļā;
  • dzīvojamās zonas, kas izvietojušās starp pārējām funkcionālajām zonām.

Pievienotie faili