Egļu koku mežs
Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) Agnis Šmits