Pētījumi un plānošanas dokumenti

Apstiprināta Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2034. gadam,

Ogres novada attīstības programma 2022.–2027. gadam un Vides pārskats

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 24.novembra lēmumu “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.1.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam 2.1. redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprināta Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037.gadam (turpmāk – Stratēģija) 2.1. redakcija, Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 2.1. redakcija un Vides pārskata 2.1. redakcija.

Stratēģijas un Attīstības programmu izstrādāja SIA “Ķemers Business and Law Company”, tīmekļa vietne: https://kblc.lv/; tālr. 29285297.

Vides pārskatu izstrādāja SIA “Firma L4”; tīmekļa vietne: www.l4.lv;  tālr. 29545377.

Ar Pašvaldības domes lēmumu un apstiprinātajiem dokumentiem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/ (stratēģija, attīstības programma).

 

 

Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam Investīciju plāns 2022.–2027.gadam aktualizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 12.decembra lēmumu "Par grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam Investīciju plānā 2022.–2027.gadam", Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 22.decembra lēmumu "Par grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam Investīciju plānā 2022.–2027.gadam", Ogres novada pašvaldības domes 2023.gada 27.janvāra lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam Investīciju plānā 2022.–2027.gadam, Ogres novada pašvaldības domes 2023.gada 16.februāra lēmumu "Par grozījumu Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam Investīciju plānā 2022.–2027.gadam, Ogres novada pašvaldības domes 2023.gada 15.jūnija lēmumu "Par grozījumu Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Investīciju plānā 2022.-2027.gadam", Ogres novada pašvaldības 2023.gada 31.augusta lēmumu “Par grozījumu Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam Investīciju plānā 2022.–2027.gadam”, Ogres novada pašvaldības domes 2023.  gada 28. septembra lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības plānā 2022.–2027. gadam un Investīciju plānā 2022.–2027. gadam” (protokola Nr.16; 6); Ogres novada pašvaldības domes 2024.gada 25.janvāra lēmumuPar grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plānā 2022.–2027. gadam” (protokola Nr.2; 8); Ogres novada pašvaldības domes 2024.gada 27.februāra lēmumu  “Par grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plānā 2022.–2027. gadam (protokola Nr.4; 17); Ogres novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plānā 2022.–2027. gadam” (protokola Nr. 6; 25).

 

Citi attīstības plānošanas dokumenti

Pētījumi

Spēku zaudējošie attīstības plānošanas dokumenti 


Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze


Attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam

Atbilstoši Ogres novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumam (protokola Nr.9, 25.§) tika aktualizēta III sadaļa – Noteiktās vidēja termiņa prioritātes sasniegšanas izvērtējuma rādītāji.


Rīcības plāns un investīciju plāns 2014. - 2017. gadam

Ogres novada rīcības plāns 2018.-2020.gadam aktualizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 12.marta lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu un grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Rīcības plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.4, 1.§).

Ogres novada investīciju plāns 2018.-2020. gadam aktualizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 15. novembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr. 17, 6.§), 2018. gada 20. decembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr. 19, 33.§), 2019.gada 18.jūlija lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr.9, 7.§), 2019.gada 19.decembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” (protokola Nr.17, 11.§), 2020.gada 12.marta lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu un grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Rīcības plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.4, 1.§), 2020.gada 16.aprīļa lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanu” (protokola Nr.8, 8.§), 2020.gada 14.maija lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.12, 3.§), 2020.gada 18.jūnija lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.15, 6.§), 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.18, 14.§), 2020. gada 17. decembra lēmumu "Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam" (protokola Nr.25, 2.§), 2021.gada 21.janvāra lēmumu "Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu" (protokola Nr.1, 6.), 2021. gada 18. februāra lēmumu "Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020. gadam investīciju plāna 2018.-2020. gadam apstiprināšanu" (protokola Nr. 3,3.), 2021. gada 15. aprīļa lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr. 7, 8.), 2021. gada 29. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam”(protokola Nr.8, 1), 2021.gada 17.jūnija sēdes lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam  Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.11, 10), 2021.gada 30.septembra ārkārtas sēdes lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam  Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.10, 1); 2021.gada 14.oktobra  sēdes lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam  Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.11, 17), 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par grozījumu Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.2, 7), 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu “Par grozījumu Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un
investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.3, 10), 2022.gada 31.marta lēmumu "Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam" (protokola Nr.6; 20), 2022.gada 28.jūlija lēmumu “Par grozījumu Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam”.

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu” pagarināts Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņš līdz jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam apstiprināšanai.

Ogres novada pašvaldību aģentūru vidējā termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam

Uzraudzība

IKŠĶILES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

LIELVĀRDES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Uzsākta jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”1 tiek uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās.

Šī gada 23. jūnijā spēkā stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (ATAVL), atbilstoši tā pielikuma 28. punktam jaunveidojamā Ogres novada administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas. Likumā tiek noteikts, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, šajā gadījumā tā ir Ogres novada pašvaldība.

Pēc ATAVL stāšanās spēkā Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo nodaļu vadītāji vienojās par jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ogres novada pašvaldības dome nolēma pārtraukt saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākto Attīstības programmas izstrādi faktiskajai Ogres novada administratīvajai teritorijai, to integrējot jaunveidojamā novada attīstības programmas izstrādē.

Ogres novada pašvaldības 2020.gada 17.septembra lēmums paredz uzsākt Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās izstrādi, sadarbojoties ar iesaistīto novadu pašvaldībām, kā arī apstiprināt jaunās attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu.

Par jaunās attīstības programmas izstrādes un vadības grupas vadītāju apstiprināta Ogres novada pašvaldības centrālas administrācijas “Ogres novada pašvaldība” izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.

Attīstības programmas izstrādei tiek izveidota vadības grupa šādā sastāvā – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un to vietnieki, minēto novadu pašvaldību izpilddirektori un to vietnieki, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītājs, Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs, Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs.

Ogres novada pašvaldības 2020.gada 17.septembra lēmums “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18361.

1grozīts ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 30.novembra lēmumu 

Pielikumi

Uzsākta jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrāde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “Par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrāde Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktam viens no vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) 4.panta otro daļu administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā likuma pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”. Atbilstoši minētā pielikuma 28.punktam jaunveidojamā Ogres novada administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas.

Saskaņā ar ATAVL Pārejas noteikumu 9.punktu jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikai 2020.gada 1.jūlijā Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā bija deklarētas 34 519 personas, Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10 322, Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10 045 persona, Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 5 552 personas.

2020.gada 27.oktobrī Pašvaldībā saņemta Ķeguma novada pašvaldības, 28.oktobrī Lielvārdes novada pašvaldības vēstule (reģistrētas Pašvaldībā ar Nr. 2-4.1/6141 un 2-4.1/6194) ar apliecinājumu par sadarbību jaunziveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) izstrādē. 2020.gada 28.oktobrī Ikšķiles novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par dalību jaunizveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē”, kas paredz piedalīties jaunizveidojamā Ogres novada Stratēģijas izstrādē.

Stratēģijas izstrādei tiek izveidota vadības darba grupa šādā sastāvā – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji (to prombūtnes gadījumā viņus aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks), minēto novadu pašvaldību izpilddirektori (to prombūtnes gadījumā viņus aizvieto izpilddirektoru vietnieki), ka arī ne vairāk kā divi citi pārstāvji no katras pašvaldības.

Precizēts izstrādes stadijā esošās Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Ogres novada attīstības programmas darbības termiņš

Ņemot vērā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (turpmāk – Stratēģija) 2021.-2034.gadam un Ogres novada attīstības programmas (turpmāk – Attīstības programma) 2021.-2027.gadam izstrādes laika grafiku, Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 27.janvāra sēdē pieņemts lēmums “Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada
29.jūlija lēmumā “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādi” un “Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādi””, nosakot Stratēģijas darbības termiņu 2022.-2034. gadu periodam, Attīstības programmas darbības termiņu 2022.-2027. gadu periodam.

Minētie Pašvaldības domes lēmumi pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Dokumenti:

 

Nav spēkā

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Minētais lēmums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16253).

Aktuāla informācija par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes aktivitātēm un pasākumiem pieejama izstrādātāja – SIA “Ķemers Business and Law Company” tīmekļa vietnē: https://kblc.lv/ogres-novada-ap-2021-2027-izstrade/

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 1.0.redakcija,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.0. redakcija un Vides pārskata projekts nodots precizēšanai saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 11.novembra lēmumu “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam 1.0.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.0. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”[1] publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam 1.0.redakcija (turpmāk –Stratēģija),  Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.0. redakcija (turpmāk –Attīstības programma)  un Vides pārskata projekts.

Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana norisinājās laika periodā no 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 28.decembrim. Publiskās apspriešana  ietvaros saņemti deviņu institūciju atzinumi un sešu fizisko personu un divu juridisko personu iesniegumi. Minētie atzinumi un priekšlikumi tika izvērtēti, sagatavoti ziņojumi par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) atzinumos (reģistrēti Pašvaldībā 2021.gada 10.decembrī ar Nr. 2-4.1/5296 un 2-4.1/5297) pausto viedokli pēc Stratēģijas un Attīstības programmas papildinājumu/precizējumu veikšanas atbilstoši VPR norādījumiem, VPR atbalsta minēto dokumentu gala redakciju virzīšanu apstiprināšanai Pašvaldības domē. No minētā izriet, ka šo dokumentu redakcijās nav konstatētas būtiskas neatbilstības normatīvo aktu prasībām. Izvērtējot pārējo institūciju un sabiedrības iesniegumus, Pašvaldība secina, ka nolūkā paaugstināt Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata kvalitāti un labāk apmierināt dažādu sabiedrības interešu grupu intereses, minēto dokumentu redakcijas ir jāprecizē.

Ņemot vērā minēto Pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra sēdē pieņemts lēmums “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 1.0.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.0. redakcijas un Vides pārskata projekta precizēšanu” kas paredz precizēt Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projektu Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam projektu un Vides pārskata projektu saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem.

Minētais Pašvaldības domes lēmums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Dokumenti: