Kontakti

kegnovpb [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Keguma prospekts 4, Kegums, Ogres novads, LV 5020
Keguma pensionaru biedriba

Ķeguma pensionāru biedrība (turpmāk tekstā - Biedrība) ir nevalstiska sabiedriska organizācija, dibināta ar 2006. gada 27. decembra Dibinātāju sapulces lēmumu, reģistrēta Uzņēmumu Reģistrā, uzņemta Latvijas pensionāru federācijā. 

Biedru skaits - 113.

Biedrībai ir sava bilance, bankas konts un atribūtika.

Biedrība darbojas saskaņā ar 2003. gada 30. oktobra „Biedrību un nodibinājumu likumu", apstiprinātiem statūtiem un ir iepriekšējās Ķeguma pilsētas pensionāru padomes darbības un tradīciju pārmantotāja. Uz 11.02.2011. Ķeguma novadā bija ap 1000 pensionāru, no tiem 103 biedrības biedri.

Biedrības mērķi ir aizstāvēt visu novada pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās un materiālās labklājības intereses.

Biedrības mērķu sasniegšanai ir sekojoši uzdevumi un darbības formas:

 • organizēt pasākumus nepieciešamās palīdzības sniegšanai vientuļajiem un trūcīgajiem pensionāriem;
 • organizēt kultūras, atpūtas un sadzīves pasākumus pensionāriem;
 • uzturēt sakarus ar novada domi, sociālās palīdzības dienestu, aktīvi līdzdarboties domes organizētajos pasākumos;
 • iesniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību iestādēm likumu un lēmumu izstrādāšanai un pieņemšanai, kā arī likumu un lēmumu atcelšanai, izpildes apturēšanai vai izmaiņām, kas skar pensionāru materiālās, kultūras un citas intereses;
 • atjaunot un kopt tradīcijas, kā arī aktīvi iesaistītie novada kultūras dzīvē;
 • sadarboties ar dažādām valsts un starptautiskajām nevalstiskām organizācijām un iestāties tajās;
 • veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu no fondiem un uzkrāšanu ar ziedojumu palīdzību.
 • organizēt masu akcijas - mītiņus, piketus, kā galējo soli pensionāru ekonomisko interešu aizstāvēšanā.

2008.gadā piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Biedrība ir Latvijas Pensionāru federācijas biedre.

Biedrība ir realizējusi četrus ELFLA konkursiem pieteiktos projektus, no tiem divus 2010. gadā. Izdots biedrības informatīvais prospekts. Biedrībā aktīvi darbojas senioru ansamblis „Kvēlziedi”, deju kopa „Rasa”, nūjotāju pulciņš.

Sadarbības organizācijas:

 • Latvijas Pensionāru federācija,
 • biedrība “sieviešu klubs Ķeguma Saulespuķes”,
 • Starptautiskais soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums”,
 • Olaines novada pensionāru biedrība “Liepas”,
 • Ķekavas novada pensionāru biedrība “Polārblāzma”,
 • Skrīveru pensionāru biedrība,
 • Aizkraukles novada pensionāru biedrība,
 • Birzgales pensionāru biedrība “Viršu laiks”,
 • Ikšķiles novada pensionāru biedrība “Saulgrieži”,
 • Rīgas radošo senioru klubs “Saulstariņš”.

Valdes priekšsēdētāji:

2006. – 2012. gads – Harijs Jaunzems

2013. – 2016. gads – Uldis Ābelis

2017. –  2019.gads Ilze Kantore

2019. - 2022. Uldis Ābelis

2022. - Irēna Apsīte