Kontakti

tomes.biblio [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Tomes pamatskola, Tomes pagasts, Ogres novads, LV-5020

Tomes pagasta bibliotēka lasītājiem piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumus (apmeklējumu; reģistrāciju; iekārtu izmantošanu; iespieddarbus; konsultācijas par krājumu u. c. informācijas resursiem; uzziņu sniegšanu).
• Maksas pakalpojumus: kopēšana; izdrukas; skanēšana; uzziņu sagatavošana.

Abonementā un Interneta lasītavā pieejami

periodiskie izdevumi: Ogres Vēstis Visiem; Latvijas Avīze; Praktiskais Latvietis; Padoms rokā ( LA tematiskā avīze); Dārza Pasaule; Astes; Citāda Pasaule;  Ievas Veselība; Lauku māja; Mūsmājas.

• bezmaksas datu bāzes: www.letonika.lv; www.lursoft.lv.

Kopš 2019. gada lasītājiem pieejams pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Ikvienam lasītājam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā.

E-grāmatu bibliotēku nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”.

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar Ogres Centrālās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (“Mana bibliotēka” lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Ja vēl neesat mūsu lasītājs vai arī iepriekš neesat izmantojis autorizācijas datus, vērsieties Tomes pagasta bibliotēkā.

Svarīgi: e-grāmatu lasīšana nav pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas izsniegtās grāmatas un citi informācijas resursi.

Sociālo tīklu vietnēs pieejama ilustratīva rakstura informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem ( ~200 grāmatas gadā).

Tomes pagasta bibliotēkas darba laiks:

  • Pirmdiena 8:00 - 16:00
  • Otrdiena 8:00 - 17:00
  • Trešdiena 8:00 - 16:00
  • Ceturtdiena 8:00 - 16:00
  • Piektdiena 8:00 - 15:00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Agita Freiberga

Tomes bibliotēkas vadītāja
agita.freiberga [at] ogresnovads.lv
Tomes bibliotekas vesture

Tomes bibliotēka dibināta 1922. gada 13. oktobrī. 

Adreses: deviņos gadu desmitos bijušas Tomes pagasta mājā, Tomes skolā, mājā "Saulītes", Tomes Tautas namā. Pašlaik bibliotēka atrodas Tomes pamatskolā.
Bibliotēkā strādājuši: 16 bibliotekāri, bet no 02.08.1982. bibliotēku vada Agita Freiberga.
2006. gada 12. decembrī Tomes bibliotēka  pirmo reizi tika akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss (apliecība Nr. 42). Bibliotēka atkārtoti akreditēta 2012. gada 16. maijā (apliecība Nr.42 A); 2018.gada 31.oktobrī (apliecība 42B).
2010. gada 18. janvārī iestāde tiek reorganizēta, topot par Ķeguma novada bibliotēkas filiāli.
No 2021.gada 1.jūlija, sakarā ar Administratīvi teritoriālo reformu, iestādes struktūrvienības nosaukums ir Tomes pagasta bibliotēka.

1922. gads – Dzimšana
LVVA, 1632. fonda, 3. apr., 690. lietā lasāms:

“Tomes pagasta valde Bauskas apriņķī 13. oktobrī 1922. gadā Nr. 514 Caur Ogri. Valsts Bibliotēkai Rīgā Jaunā ielā Nr. 26. Tomes pagasta valde uz rakstu Nr. 90 ziņo, ka pie pagasta valdes jau pastāv bibliotēka tikai nedaudzos eksemplāros, jo trūkst līdzekļu viņas ierīkošanai; citu kurtureļu organizāciju nepastāv. Ierīkojam bibliotēku arī pagastā. Valde ir ar mieru turpmāk vadīt.”
Pagagasta priekšsēdētājs: K.Egle.
Darbvedis: (paraksts nesalasāms).
2002. gada 10.jūlijā Tomes bibliotēkas dibināšanas laiku apstiprina LVVA izziņa.
Trūkst informācija par bibliotēkas atrašanās vietu līdz 1924. gadam.
Uz  1924. gada 30. aprīli bibliotēkā atradās 538 sējumi. Uz 1924. gada 1. janvāri bibliotēkai bija 58 lasītāji. Bibliotēka bija atvērta svētdienās no plkst. 14.00 – 17.00 pēcpusdienā. Mēnesī izsniedza apmēram 140 grāmatu.
Zemturi 1924. gadā  izlasīja 257 daiļliteratūras grāmatas, kopā pa nozarēm – 701 eksemplāru.
1926. gadā izlasītas 457 eksemplāru daiļliteratūras grāmatas, mazāk - nozaru literatūra, pavisam 542 eksemplāri.
1927. gadā Tomes pagasta valde (piedalās A. Lote, D. Aurmans, J. Liepa, K. Tošens, I. Virmans, M. Daugavbērziņš, J. Augstkalnis, M. Strige, J. Berkmans, I. Salenieks) nolemj pasūtīt žurnālus - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Ilustrētais žurnāls, Kopdarbība, Latvijas Lauksaimnieks, Nākotnes Spēks.
 

Bibliotēkas adrese no 1924. gada līdz 1935. gadam. Bibliotēkas vadītājs – skolotājs Gustavs Celiņš.
1928. gadā zemturi izlasa 337 eksemplāru grāmatu, bet mācību iestādes audzēkņi - 73 eksemplārus. 1935. gada 10. janvārī Tomes pagasta vecākais D. Aurmans Izglītības ministrijas Kultūras fonda nodaļai ziņoja, ka bibliotēkai dāvina grāmatas. Bibliotekārs A. Balodis sastādījis sarakstu par 142 sējumiem.
 
Pagasta bibliotēkas adrese laika posmā no 1935.- 1950. gadam. Saskaņā ar pagasta valdes 1936. gada 26. septembra lēmumu, protokols Nr.12 p.2, bibliotēka uz nenoteiktu laiku nodota Tomes pagasta aizsargu nodaļas pārzināšanā. Bibliotēku vada skolotāja Zelma Ezerniece, kura ir arī Aizsardžu pulciņa priekšniece. Kultūras fonda nodaļai netiek iesūtīti pārskati par 1936. un 1937.gadu. 1938. gada atskaitēs teikts, ka ”Bibliotēkā ir tikai veci izdevumi, no kuriem visvairāk tiek lasīti Brigaderes un Tolstoja darbi”. 1939. gada 2. oktobrī bibliotēka  saņem 11 sējumus Konversācijas vārdnīcu. 1940. gadā netiek apstiprināta bibliotēkas pārzināšana Tomes aizsargu nodaļā, kuras priekšnieks ir A. Silgailis. 1941. gada 14. aprīlī Tomes pagasta pagaidu izpildu komiteja Kultūras fonda nodaļai paziņo, ka viņas rīcībā ir Kultūras fonda tautas bibliotēka. Seko 40. gadu represijas un kolhozu izveide.
 
Bibliotēkas adrese 20. gs. 50. – 80. gados. Bibliotekāri M. Novikova; S. Drozdecka; R. Vanaga; M. Boževniece; B. Marķīza; M. Kuģeniece; D. Samoilova.
1950. gadā – mazo kolhozu apvienošana, meža talkas, darbojas tautas nams (vadītāja M. Šķipsna), bērnudārzs (vadītāja I. Kruška). Par bibliotēkas darbību informācija nav.
1962. gada 22. novembrī laikrakstā “PADOMJU CEĻŠ” rakstā “Sabiedrība vērtē kultūras darbu” uzzinām, ka tautas nama vadītājs B. Krauklis netiek galā, tāpēc tiek dibināta padome (10 cilvēki), kura plāno un organizē pasākumus. Tomēnieši aģitbrigāžu skatē iegūst 3.vietu!
Par bibliotekāri strādā Ruta Jakuboviča – veiksmīgi apkopo aģitbrigādes materiālus un sacer dzejas rindas! Pēc tam  darbu bibliotēkā turpina M. Kuģeniece un D. Samoilova.
Ļoti aktīva darbība noris 70. gados - tiek izveidoti dambji, asfaltēta šoseja, kolhozu pievieno Rīgas rajona Daugmales ciema kolhozam “Sarkanais Strēlnieks”. Notiek zemju meliorācija, ceļ fermas. 1974. gada 21. decembrī Tomes skola svin ēkas 50 gadu jubileju. 1975. gada 7. maijā Padomju armijas izlūkiem pie Tomes skolas novieto piemiņas akmeni. Septiņdesmito gadu beigās, kad kultūras iestādes apseko Ogres rajona kultūras nodaļas inspektores
R. Galvanovska un A. Jurāne un rajona bibliotēkas vadītāja R. Odziņa, par Tomi  nevar teikt neko labu – ne vēsts par sagatavotību sezonai.

1982 – AUGŠANA, adresē Tomes astoņgadīgās skola, saimniecības ēka (1982 - 1986).

Bibliotēkā ir vakance! Bibliotēku dienesta Valsts sadales komisija nozīmē Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma absolventi Agitu Freibergu par bibliotēkas vadītāju.
Pēc ievērojamās bibliotēkas izlaupīšanas, kā to apliecina Akts Nr.66, 1982: “Sakarā ar bijušās bibliotēkas telpu uzlaušanu un tur esošo grāmatu izlaupīšanu, konstatēts grāmatu iztrūkums 5932 eksemplāru grāmatu”. Pēc inventarizācijas kontroltaloniem, tiek izveidoti alfabētiskais un sistemātiskais katalogs. Pamazām bibliotēka specializējas dažādās tematiskās kartotēkās. Adresē “Saulītes” (1986 – 1993) mainās bibliotēkas inventārs, ko sarūpē Ogres CB direktora vietniece B. Eglāja. Tomes skolā un tautas namā viesojas daudz profesionālu dzejnieku, pēc literatūras skolotāja J. Latkovska iniciatīvas. Bibliotekāre piedalās literāros pasākumos un pati organizē daudzus pasākumus un bibliotekārās stundas bērniem.
1987. gadā Tomes mehāniskajās darbnīcās darbojās grāmatu izsniegšanas punkts.
1988. gadā atjaunotajā Tomes tautas namā sāk strādāt M. Graudiņa. Gadu vēlāk tautas nama 2. stāvā tiek izveidota novadpētniecības istaba.

1991 – ATTĪSTĪBA, adresē Tomes tautas nams

1991. gadā notiek bibliotēku decentralizācija un bibliotēku pārņem Ķeguma pašvaldība.
“Saulītes” – atgūts privātīpašums un pašvaldības vadītājs Ziemeļa kungs bibliotēku pārceļ uz Tomes tautas nama mazo zāli (1993 - 2002). Tiek pārcenots krājums, attīstītas kartotēkas, izveidots foto albūms. Bibliotekāre Latvijas Kultūras skolā apgūst kultūras darba organizatora un svētku režisora specialitāti. Bibliotekārās stundas nomaina lasījumi un skolēnu zīmējumu izstādes. Bibliotēkā ieejot rodas iespaids, ka tomēniešu mīlestība uz grāmatām nekad nebeigsies.
1999. gadā  Ogres CB organizētajā alfabētisko katalogu skatē bibliotēka iegūst visaugstāko vērtējumu.
2000. gads – Latvijas grāmatas 475. jubilejas gads sākas  ar vērienīgu literatūras izstādi
”Latvijas grāmatas vēstures līkločos”. Ievērojami auguši bibliotēkas skaitliskie rādītāji:
lasītāju skaits – 125, apmeklētība – 1918, izsniegums - 5133.
2001. gads – Rīgas 800 gadu jubileja - atzīmēts ar izstāžu ciklu “Rīgas laiks”. 2001. gadā vēsturnieks Imants Jurkons sagatavo pētniecisku materiālu “Grāmata Tomes bibliotēkā (1920 - 1940)”. Bibliotēka piedalās Ogres CB organizētā konkursā “Es gribu būt vēstures liecinieks” ar arhīva kopiju izrakstiem un grāmatu izstādi, kuras izdotas līdz 1940. gadam. Par darbu saņemta Ogres CB pateicība.

2002 – SASNIEGUMI, adresē Tomes tautas nams

Pirmoreiz tiek atzīmēta bibliotēkas 80 gadu jubileja, uzaicinot uz Tomi rajona bibliotekārus izbraukuma seminārā, kurā ir iespēja tuvplānā tikties ar I. Akurateres sirsnīgās balss sniegumu. Ir pirmoreiz saņemtas izremontētas telpas tautas nama labās puses 2. stāvā
(2002 - 2012).
Pirmoreiz tiek saņemtas projektu grāmatas bērniem un pieaugušajiem.
2003. gadā uzsāk darboties lasītāju pulciņš, un 20 skolēni izrāda G. Priedes lugu “Visi prieki vējā”. Balvas saņem čaklākie lasītāji.
2004. gada 28. maijā Ķeguma novada Tomes bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā (Apliecības nr. 1456).
2004. gadā bibliotēka darbību uzsāk informācijas jomā. Jaunieguvumu sarakstus var skatīt novada mājas lapā pie bibliotēkas informācijas. Tiek izveidots “Uzziņu katalogs”. Pamazām bibliotēkā “ienāk” datori. Sākumā tie ir LNB Atbalsta fonda akcijas “Ienes gaismu savā pilsētā – ziedo Gaismas tīklam” datori (2004). Izveidojas maksas pakalpojums – interneta lietojums. Kādu laiku bibliotēka aktīvi izmanto Ogres CB bibliobusa pakalpojumus krieviski lasošiem bibliotēkas lietotājiem, vēlāk arī nedaudz sadarbojas ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (ar Ogres CB starpniecību).
Bibliotēkā no 2004. - 2007. gadam darbojas Bibliotēkas padome (priekšsēdētāja O. Ivanova;  padomes locekļi - A. Zagorska, O. Jēkabsone, S. Amane), lai nodrošinātu sekmīgu sadarbību ar skolu, tautas namu un uzraudzību pār bibliotēkas darba plāna izpildi.
2006. – 2007. gadā tiek publicēti ~ 30 raksti Ogres rajona un vietējā presē.
2006. gadā notiek pirmā bibliotēkas akreditācija (Bibliotēkas Akreditācijas apliecība Nr.42), kurā darbs tiek augsti novērtēts, ieteiktas citas telpas, atbilstošs atalgojums, jauns bibliotēkas aprīkojums.
Joprojām turpinās dažādi kursi bibliotēku darbiniekiem, īpaši atzīmējot projekta “Trešais tēva dēls” organizētos kursus laika posmā no 2008.- 2012. gadam. 2008. gadā Latvijas publiskās bibliotēkas saņem projekta “Trešais tēva dēls” datortehniku un par bezmaksas pakalpojumu kļūst interneta un datortehnikas lietojums.
Tiek izstrādāti pirmie bibliotēkas dokumenti - Krājuma attīstības koncepcija un Attīstības plāns 2004. - 2010. gadam.
18. janvārī 2010. gadā - bibliotēka zaudē pastāvīgas pašvaldības iestādes statusu un kļūst Ķeguma novada bibliotēkas struktūrvienība.

2012 – IZVĒRTĒJUMS, adresē Tomes pamatskola (bijušajā Tomes pamatskolā)

Bibliotēkas 2. akreditācijas gads, kurā pietrūkst pozitīvisma, proti -  bibliotēkas pamatrādītāji samazinājušies. Samazinājies arī finansējums krājumam. Jāizstrādā jauni dokumenti, ņemot vērā iedzīvotāju skaita būtisku samazināšanos, izglītības iestāžu pārvietošanu. Jāturpina attīrīt krājumu no mazpieprasītās un novecojušās literatūras. Krājuma apgrozība ir zema – 0,49.
Kopš 2012. gada 24. jūlija Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiāle uzsākusi darbu citās, bibliotēkas funkcijām atbilstošās telpās, bijušajā Tomes pamatskolas ēkā, 1. stāva labajā pusē. Bibliotēka ir akreditēta (apliecība Nr. 42 A).
2012. gada 12. oktobrī tiek atzīmēta bibliotēkas 90 gadu jubileja. Bibliotēkas misija – starpnieks starp sabiedrību un zināšanām - tiek īstenota. Bibliotēka piedāvā bezmaksas datu bāzes www.lursoft.lv; www.letonika.lv; novadpētniecības un tematiskās mapes. Arvien uzlabojas bibliotēkas tehniskais aprīkojums, iekārtojums, mēbeles. Pamazām realizējas iecere – netradicionāls abonementa iekārtojums – grāmatu plauktu izvietojums gar sienām, atbrīvojot telpu dažādu sabiedrisko aktivitāšu norisei. Lai būtu kur atvērt savu grāmatu novadā dzīvojošiem autoriem!
2013. gada 13. februārī mainās bibliotēkas nosaukums – Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka.
2013. gadā bibliotēka piedalās projektu konkursā “Labie darbi”, kurā gūst tikai virtuālu pieredzi. Domas par bērnu nodaļas estētisku un praktisku izvietojumu liek darboties līdz pat 2021. gadam!
Vietējiem iedzīvotājiem tiek piedāvātas gleznu, foto, keramikas darbu izstādes, iepazīstinot ar Ogres novada autoriem.
2018. gada 31. oktobrī saņemta 3. akreditācijas apliecība Nr. 42 B. Darbs turpinās izremontētās telpās ar uzlabotu tehnoloģisko aprīkojumu. Bibliotēkā saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums novadpētniecības mapēs. Abonementu zāle ir atvērta arī citu pagasta iestāžu pasākumiem.

13.10.2022. – Bibliotēkas simtgade