Atrašanās vieta

Gaismas iela 17, Lielvārde, LV-5070

Darbinieki

Kristīne Balta

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktore
kristine.balta [at] vidusskolalielvarde.lv

Dace Škarste

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sekretāre
skola [at] vidusskolalielvarde.lv

Zanda Ziņģe

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā
zanda.zinge [at] vidusskolalielvarde.lv

Liene Vīksna-Kozule

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora vietniece informātikas darbā
liene.viksna [at] vidusskolalielvarde.lv

Beate Eisāne

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā un ārpusklases darba organizatore
beate.eisane [at] vidusskolalielvarde.lv
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola ēka

Skola latviešu bērniem Lielvārdē izveidota jau 17. gs., t.s. zviedru laikos – 1689. gadā.

Mācības pašreizējā skolas ēkā skolēni uzsāka 1964. gadā.

Skola realizē 4 izglītības programmas, kas ļauj skolēniem apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību atbilstoši spējām un interesēm.

Metodiskais darbs tiek realizēts 7 mācību jomās (Valodas; Sociālā un pilsoniskā; Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; Dabaszinātnes; Matemātika; Tehnoloģijas, Veselība un fiziskās aktivitātes), pedagoģiskajā padomē, zinātniskajā padomē.

Aktīvi darbojas divas skolēnu pašpārvaldes, Skolas Padome. 

Vadība un skolotāji

Skolā strādā 53 pedagogi, tai skaitā 33 maģistri. Visi pedagogi ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību vai iegūst izglītību LU. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas  klašu komplektos mācās 490 izglītojamie. Skolā skolēni var saņemt speciālā pedagoga, logopēda, psihologa, sociālā pedagoga, medicīnas darbinieka, karjeras konsultanta atbalstu. 

Skolā strādā 20 tehniskie darbinieki.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora p.i. Sarmīte Lazdiņa.

Direktora vietnieki: Zanda Ziņģe (izglītības jomā), Liene Vīksna – Kozule (IT jomā), Beate Eisāne (ārpusstundu un audzināšanas jomā), Aigars Mendiks (saimnieciskajā darbā).

Skolas misija: veicināt zinošu, izvērtēt spējīgu, radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu izaugsmi.

Skolas vīzija: ilgtspējīga skola, kurā motivēti pedagogi organizē mācīšanos mērķtiecīgiem, lietpratīgiem un inovatīviem izglītojamajiem, kuri mācās iedziļinoties.  Uz pozitīvu rezultātu, izaugsmi un sadarbību orientēti izglītojamie, pedagogi un vecāki.

Tradīcijas skolā

Zinību diena, Sporta diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, 10. klašu skolēnu iesvētības,  Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Pilsonības nedēļa, Ziemassvētku pasākumi ar pensionētajiem skolas darbiniekiem, Gada balva, skolēnu zinātniskā konference, Gredzenu vakars, Pogu vakars 9. klasēm, Mātes diena, Pēdējā zvana pasākums, Pateicības diena, izlaidumi, skolēnu pašpārvaldes pasākumi.

Skolā darbojas

Skolēni attīsta savus talantus un radoši darbojas teātra, kokapstrādes, jauno satiksmes dalībnieku, rokdarbu, radošās pēcpusdienas, dambretes, latviešu tradicionālo jostu darināšanas pulciņos, vokālajā ansamblī, divās skolēnu pašpārvaldēs.

Jaunāko klašu skolēni pēcpusdienas var pavadīt pagarinātās dienas grupās.

Vidusskolēniem ir iespēja apgūt valsts aizsardzības mācību, iegūt “B” kategorijas autovadītāja tiesības.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

1.Pamatizglītības programma (21011111)

2. Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011)

3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)