Paskaidrojums par 2008. gada budžetu

Jebkuras pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības darbības pamatnosacījumus un kompetenci reglamentē LR likums “Par pašvaldībām”. Budžets ir izstrādāts saskaņā ar ar šo likumu un, pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finašu vadību”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, kā arī Finanšu ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

Sagatavojot budžetu, ir ņemti vērā Ogres novada attīstības programmā izvirzītie mērķi un uzdevumi. Budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanai novada pašvaldības iestādēs, aģentūrās un domes struktūrvienībās tika izmantoti finanšu – ekonomikas nodaļas izstrādātie metodiskie norādījumi un vadlīnijas. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2008. gada budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ietilpst Ogres novada domes un pašvaldības aģentūru budžeti. Budžets iedalās pamatbudžetā un speciālajā budžetā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls 2 438 970 un kredītresursiem Ls 2 168 527 plānotie finanšu resursi ir Ls 32 033 637. Ogres novada domes budžetā (bez aģentūrām) ieņēmumi plānoti Ls 18 414 952 apmērā, pašvaldības aģentūras “Mālkalne” budžetā - Ls 8 754 751 apmērā, pašvaldības aģentūras “Dziednīca” budžetā - Ls 158 187 apmērā un pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” budžetā - Ls 98 250 apmērā.
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”. Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu pašvaldības ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi veido lielāko Ogres novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu – Ls 14 452 611 jeb 52,7%, kas ir par 17,2 % vairāk nekā 2007. gadā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi ir nozīmīgākais nodokļu ieņēmumu veids pašvaldības budžetā. Šo nodokli administrē Valsts kase.
2007. gadā novada pašvaldības budžetā tika ieskaitīti Ls 11 442 323, savukārt 2008. gadā saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pašvaldības budžets saņems 80 % jeb Ls 13 601 929 no novadā deklarēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsummas, par 18,9 % pārsniedzot iepriekšējā gadā saņemto summu.
Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē dome, šajā gadā plānots iekasēt Ls 798 182, kas budžeta ieņēmumos veido 2,9 % un kopsummā ir 2007. gada ieņēmumu līmenī. Šī nodokļa maksājumus veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, kas šajā gadā plānoti Ls 379 916 apjomā, un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām – Ls 418 266 apjomā.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2008. gadā nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts 1 % apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, 2008. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam (2007.) taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25 %.
Azartspēļu nodokļa maksājumi 2007.gada budžetu papildināja par Ls 51 403, šogad plānots iekasēt Ls 50 000. Šā gada budžetā vairs nav plānoti ieņēmumi no patentmaksām, jo ar 2008. gada 1. janvāri pašvaldības vairs neizsniedz individuālā darba atļaujas.
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem. Šo ieņēmumu īpatsvars ir neliels, tikai 0,2% jeb Ls 51 500 no prognozētās ieņēmumu kopsummas. Nenodokļu maksājumu apjoms šajā budžeta gadā ir ievērojami mazāks nekā iepriekšējā gadā, jo nav plānoti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Valsts budžeta transfertos 2008. gadā plānots saņemt Ls 2 916 245 – par 63,4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šajā summā ietilpst ES struktūrfondu finansējums Ls 1 990 715 apjomā aģentūras “Mālkalne” budžetā Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Autrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizēšanai. Pārējos ieņēmumus veido dotācijas pašvaldību budžetiem Ls 925 530 apjomā - no Izglītības un Kultūras ministriju budžetiem saņemtais finansējums profesionālās ievirzes izglītības iestāžu - mūzikas skolas, mākslas skolas, sporta centra un basketbola skolas pedagogu algām.
Budžetu papildina mērķdotācija Ls 200 000 apmērā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai – pašvaldību apvienošana, projektu sagatavošanai un administratīvo (2007. gada 8. novembrī Ogres novada dome pieņēma lēmumu par novada paplašināšanu, apvienojoties ar Suntažu, Lauberes, Madlienas, Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Mazozolu un Krapes pagastiem 2009. gadā), kā arī mērķdotācija Ogresgala pamatskolas sporta zāles remontam – Ls 79 310.
Pašvaldību budžetu transferti jeb maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām, 2008. gadā plānoti Ls 2 845 111 apjomā, kas ir par 14,5 % vairāk nekā 2007. gadā. To īpatsvars budžeta ieņēmumos ir 10,4 %. Lielāko šo ieņēmumu daļu – Ls 2 685 726 – plānots saņemt no rajona padomes kā valsts mērķdotācijas pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (2007. gadā šim mērķim tika saņemti Ls 2 366 712). Pārējos transfertu maksājumus veido ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri mācās Ogres novada vispārizglītojošajās skolās, - Ls 116 000, kā arī rajona padomes maksājumi Ls 43 385 apmērā – biznesa inkubatora, bibliotēkas un atskurbtuves darbības finansēšanai.
Budžeta iestāžu ieņēmumos plānoti Ls 7 163 173, kas ir par 38,3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šos ieņēmumus, kas ir 26,1 % no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem šajā gadā, veido maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: līdzdalības maksa par izglītības pakalpojumiem – Ls 43 500, ieņēmumi par nomu un īri – Ls 235 079, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem – Ls 250 784. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - Ls 6 633 810 - ir prognozēti ar 42,3 % lielu pieaugumu, salīdzinot ar attiecīgajiem ieņēmumiem 2007. gadā.
2008. gadā paredzēts piesaistīt kredītresursus no Valsts kases Ls 2 168 527 apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai, kā arī Meža prospekta rekonstrukcijai posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam un Ogres sporta centra stadiona rekonstrukcijai.

Izdevumi

Budžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās autonomo funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību. Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2008. gadā plānoti Ls 31 331 528 apjomā, kas ir par 41,5 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Ogres novada domes budžetā (bez aģentūrām) izdevumi plānoti Ls 22 216 723 apmērā, pašvaldības aģentūras “Mālkalne” saimnieciskās darbības izdevumi – Ls 8 828 994, pašvaldības aģentūras “Dziednīca” saimnieciskie izdevumi - Ls 182 660 un pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” saimnieciskie izdevumi - Ls 103 660 apmērā.

Izpildvaras, t.i. domes (ieskaitot būvvaldi un centralizēto grāmatvedību, kas apkalpo visas pašvaldības iestādes un konsolidē pašvaldības aģentūru budžeta izpildi) darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls 1 781 865 apjomā, kas ir par 31,5 % lielāks nekā iepriekšējā gadā, šo izdevumu īpatsvars ir 5,7 % no konsolidētā budžeta izdevumu kopsummas. Palielinājums saistīts ar darba algas un komunālo izdevumu pieaugumu. Šajā gadā ir paredzēts remontēt domes zāli, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, garāžas u.c. objektus. Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti Ls 268 534, šajā summā ietilpst kredītu procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā nododamo līdzekļu apjoms attiecīgi pieaug, palielinoties ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Ogres novada pašvaldībai šogad tas ir noteikts Ls 2 332 109 apjomā (7,4% budžeta izdevumu kopsummas), kas ir par 3.29 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām par skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, izdevumi plānoti iepriekšējā gada līmenī - Ls 85 000 apjomā. Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondā paredzēti Ls 300 000.
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā ieplānoti Ls 451 604, kas ir par 61,7 % lielāks finansējums nekā 2007. gadā. Šajos izdevumos ietilpst:

 • pašvaldības policijai paredzētais finansējums – Ls 382 794 - tā pieaugums (54,5 %) saistīts ar darbalgas un uzturdevas kompensācijas apjoma palielināšanu policijas darbiniekiem, kā arī sakarā ar to, ka pašvaldības policija pārņem atskurbtuves uzturēšanas funkcijas – šo funkciju nodrošināšanai budžetā paredzēti Ls 28 950;
 • video novērošanas sistēmas ieviešanai paredzēts izlietot Ls 22 200, kas ir 10,6 reizes lielāka summa iepriekšējā gadā šim nolūkam izlietotā finansējuma vietā;
 • Ogres un Ogresgala bāriņtiesu darbības un šo institūciju funkciju izpildes nodrošināšanai budžetā paredzēti Ls 46 610, kas ir par 58,7 % vairāk nekā 2007. gadā, palielinājums saistīts ar darbalgas pieaugumu un datortehnikas iegādi.

Ekonomiskā darbības izdevumu daļā iekļauts finansējums Ogres mazo un vidējo uzņēmumu apvienībai (OMVUA) – Ls 3 000, kā arī līdzfinansējums Ogres biznesa inkubatora darbības nodrošināšanai – Ls 149 617; lauksaimniecības konsultanta un veterinārārsta algošanai Ogresgala pagastā – Ls 5 496; izdevumi meža cirsmu sagatavošanai izsolei, kā arī meiju un eglīšu iegādei – Ls 1 350.
Apjomīgākais finansējums šajā izdevumu daļā ir paredzēts ceļu būvniecībai, remontiem un transportam. Šim mērķim budžetā paredzēti Ls 2 455 460, kas ir par 37,4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.

2008. gadā prioritārajos darbos iekļauta ielu ar grunts segumu sakārtošana. Ceļu, grunts seguma, stāvlaukumu un trotuāru remontiem plānotā summa ir Ls 497 635, Brīvības ielas rekonstrukcijas projekta 3. kārtas realizēšanai (līdz Tīnūžu ielai) – Ls 312 010, Akmeņu ielas izbūvei – Ls 558 992, Meža prospekta rekonstrukcija posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam - Ls 951 436, gājēju ceļa izbūvei Ogresgala ciematā – Ls 39 000.

Ls 8 000 paredzēti domes līdzfinansējumam ielu remontdarbiem saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 74 “Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielu rekonstrukcijas un remonta darbu līdzfinansēšanai”. Zaudējumu kompensācijai SIA “Ogres autobuss” par pasažieru pārvadāšanu maršrutos Ogre – Ciemupe, Ogre – Ogresgals un Ogre – Ulbroka – Rīga paredzēti Ls 5 400, savukārt Ls 42 987 plānots izlietot SIA “Ogres autobuss” kapitāldaļu palielināšanai autoparka pilnveides nolūkā – jauna pasažieru autobusa iegādei.

Šogad plānots uzstādīt Ogres pilsētas zīmi (2 gab.), kas tiek izveidota saskaņā ar iepriekšējā gada konkursa rezultātiem, šo darbu veikšanai paredzēts Ls 40 000 liels finansējums. Šajā izdevumu daļā ietilpst arī domes finansējums projektam “Biznesa matrjoška” (uzņēmējdarbības attīstībai, sadarbojoties ar Sanktpēterburgu) – Ls 4 5000, investīciju projektu pieteikumu izstrādei – Ls 5 000, projekta “E-pakalpojumi” – Ls 10 000, projekta “Publiskās pieejas interneta punkti” – Ls 10 134.

Ar vides aizsardzību saistītais finansējums plānots Ls 2 307 925 apjomā – par 297,7 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Atkritumu apsaimniekošanai, ielu tīrīšanai un atkritumu savākšanai pašvaldības budžetā paredzēti Ls 129 736, jo šogad daļu darbu organizēs domes komunālā nodaļa. Šajos izdevumos ietilpst arī finansējums mazvērtīgā inventāra un atkritumu urnu un konteineru iegādei, atkritumu, t.sk. lapu izvešanai, koku zāģēšanai un stādījumu atjaunošanai, neparedzētiem labiekārtošanas darbiem, līgumdarbinieku algošanai labiekārtošanas darbu veikšanai, autobusu pieturu stiklu nomaiņai.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad pilsētas teritorijas sanitārās apkopes un labiekārtošanas darbi ir deleģēti pašvaldības aģentūrai “Mālkalne”, attiecīgi nodrošinot finansējumu (Ls 254 307) šo darbu veikšanai. Vides aizsardzības budžeta sadaļā plānotajā finansējumā ietilpst arī līdzekļi notekūdeņu apsaimniekošanai – Ls 1 951 267 (šos darbus veic aģentūra “Mālkalne”). Ls 54 374 paredzēti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai un remontam, Ls 385 583 – notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, Ls 1 461 350 – kanalizācijas tīklu rekonstrukcija saskaņā ar ES Kohēzijas fonda projektu (1. kārta), Ls 5 000 - šā projekta vadībai un koordinēšanai. Ls 44 960 ieplānoti, lai norēķinātos par 2007. gadā pasūtīto tehniku – cieto frakciju smalcinātājiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ieplānots finansējums Ls 8 846 337 apjomā un ir par 46,2 % lielāks nekā iepriekšējā gadā. Mājokļu attīstībai budžetā šogad atvēlēts par 53,4 % vairāk līdzekļu nekā 2007. gadā - Ls 104 650. Ir paredzēts domes līdzfinansējums divu dzīvojamo māju siltināšanai - Ls 5 000 DZĪB “Mūsmājas 23” Mālkalnes pr. 23 un Ls 2 000 - Bērzu alejā 1 (šīs mājas nav aģentūras “Mālkalne” apsaimniekošanā), savukārt aģentūras “Mālkalne” apsaimniekojamo māju siltināšanas darbu līdzfinansēšanai ieplānoti Ls 27 000. Mājokļu attīstībai paredzētajos izdevumos ir iekļauts arī finansējums dzīvojamās mājas "Cerības 2" pašvaldības dzīvokļu gazifikācijai, ēkas Mālkalnes pr. 38 rekonstrukcijas projekta izstrādei, mājas Brīvības 28 nojaukšanai, kā arī pašvaldības dzīvokļu remontam un remontdarbiem sociālajās mājās Indrānu ielā.

Pagājušā gada budžetā pirmo reizi bija ieplānots domes līdzfinansējums dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanai, lai motivētu dzīvokļu īpašniekus un dzīvojamo māju apsaimniekotāju kopīgi risināt pilsētā samilzušo problēmu ar automašīnu novietošanu. Arī šā gada budžetā šim nolūkam paredzēti Ls 10 000.

Teritorijas attīstībai paredzētais finansējums Ls 250 700 apjomā tiks izlietots vairāku darbu izpildei:

 • projektu ekspertīzei, ēkas Brīvības ielā 28 tehniskā projekta izstrādei tās rekonstrukcijai par Ogres Vēstures un mākslas muzeja ēku;
 • ēkas Brīvības ielā 44 rekonstrukcijai pašvaldības pārvaldes vajadzībām;
 • ielu sarkano līniju projektam, ielu nosaukumu un adresu piešķiršanai (detelplānojums) dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā.

Šajos izdevumos ietilpst dzelzceļa tuneļa un tilta priekšizpētes darbu finansēšana, Valsts zemes dienesta datu bāzes abonēšana, topogrāfiskā uzmērīšana, pamatskolas ēkas projektēšana un pirmsskolas izglītības iestādes projekta iegāde, arhitektūras mazo formu (baseins skvērā pilsētas centrā) tehniskā projekta izstrāde, Ogres pilsētas zīmes tehniskā projekta izstrāde ar sadraudzības pilsētu simbolikas izvietošana. Šajā izdevumu summā ir iekļauts finansējums Stacijas ielas projekta izstrādei Ciemupē un gājēju ceļa projektēšanai Ogresgala ciematā, kā arī ielu stāvokļa uzlabošanu saistītiem darbiem Ogrē - Zinību ielas projekta izstrādei, Brīvības ielas un veloceliņa rekonstrukcijai, Meža prospekta rekonstrukcijai, ierīkojot gājēju ietves un stāvvietas posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam, Mednieku ielas rekonstrukcija posmā no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, ierīkojot gājēju ietves.

Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls 1 668 068 apjomā, t.sk. ūdensvada tīklu rekonstrukcijai ES Kohēzijas fonda projekta 1. kārtā Ls 1 461 351 un dotācija šā projekta vadībai un koordinēšanai Ls 5 000, ūdenstorņa nojaukšanai Ogrē, Austrumu ielā – Ls 9 000, ūdensapgādes nodrošināšanai – Ls 192 717.

Ielu apgaismošanai budžeta izdevumos ieplānoti Ls 240 526, t.sk. Ls 229 306 ielu apgaismojumam, kā arī Ls 11 220 aģentūrai “Mālkalne” deleģētās pagalmu apgaismošanas funkcijas nodrošināšanai. Pamatojoties uz iepirkuma konkursa rezultātiem, šogad pilsētas teritorijā ielu apgaismojuma sistēmu apkalpo SIA “EdAn Elektro”, bet pagalmu apgaismojumu – SIA “Elektromontāža”.

Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” apsaimniekojamā dzīvojamā fonda uzturēšanai paredzēts finansējums Ls 3 384 269 apjomā, savukārt siltumapgādes nodrošināšanai – Ls 3 000 382.

ES projekta “ECOLISH”, kas saistīts ar dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju izzināšanu, budžetā ieplānoti Ls 10 831, savukārt Nīderlandes fonda KNHM un novada domes projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” un norisinās jau trešo gadu un kurā iedzīvotāji aktīvi piedalās, paredzēts Ls 20 137 liels finansējums.

Turpinot teritorijas labiekārtošanu un labvēlīgākas vides radīšanu bērniem, Ls 45 000 tiks izlietoti divu rotaļu laukumu ierīkošanai (Ogresgala pagasta Kārļos un Ogrē, Indrānu ielā 14).

Novada kapu saimniecībai paredzēti Ls 57 574. Līdztekus ikdienas uzturēšanas darbiem, 2008. gadā plānots veikt Ciemupes kapličas jumta remontu, galvenās ieejas ceļa bruģēšanu Ogres kapos, kā arī Brāļu kapu (strēlnieku kapi) labiekārtošanu Ogres kapos.

Dome turpina pašvaldības īpašumu uzmērīšanu un īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā, šogad šiem darbiem paredzētais finansējums ir Ls 35 000.

Veselības aprūpei budžetā ieplānoti Ls 464 053, kas ir par 28,9 % lielāks nekā 2007. gadā. Šajos izdevumos ietilpst pašvaldības budžeta dotācija aģentūrai “Dziednīca” Ls 279 193 (baseina izmantošana skolām Ls 1181 193), aģentūras “Dziednīca” budžets Ls 182 660 (medicīnas pakalpojumi, baseins), kā arī Ls 1 500 ģimenes ārsta praksei Ogresgalā un Ls 700 Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejai.

Sporta pasākumu rīkošanai šogad atvēlēts 2,6 reizes lielāks finansējums nekā 2007. gadā - mērķim paredzēti Ls 17 510, savukārt komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam tiks izlietoti Ls 12 457, kas ir par 63% vairāk nekā līdz šim.
Kultūrai paredzētais finansējums ir Ls 1 290 338 – par 24,4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šajos izdevumos ietilpst:

 •  finansējums Ogres centrālās bibliotēkas (ieskaitot Ogresgala un Ciemupes bibliotēkas) darbības nodrošināšanai – Ls 304 453;
 • Gaidu un skautu muzejam – Ls 8 180;
 •  pašvaldības aģentūrai “Ogres novada Kultūras centrs” (aģentūrā ietilpst Ogres Kultūras centrs, Ogresgala un Ciemupes tautas nams) – Ls 103 151 (pašas aģentūras budžeta izdevumi) un Ls 647 152 (Kultūras ministrijas – Ls 12 840 un pašvaldības budžeta – Ls 634 312 liela dotācija).

Kultūras pasākumu (valsts svētki, Ogres pilsētas 80 gadu jubilejas pasākumi, tradīciju pasākumi) rīkošanai domes budžetā ieplānoti Ls 72 400. Pilsētas dekorēšanai svētkos tiks izlietoti Ls 20 000, novada kultūras kolektīvu dalībai Latvijas Dziesmu un deju svētkos – Ls 25 360. Ir ieplānots finansējums trīs starptautisku kultūras projektu norisei – “Europe for Citizens”, sadarbībai ar Čehiju un Moldovu kultūras jomā.

Ik gadu novada pašvaldība piešķir finansējumu SIA “Ogres Televīzija”, lai nodrošinātu informāciju par domes un pašvaldības iestāžu darbu, kā arī citu aktuālu informāciju novadā. Šogad šim nolūkam piešķirts finsansējums Ls 13 200.

Pašvaldības informatīvajiem izdevumiem paredzēts izlietot Ls 41 140, ieskaitot finansējumu domes informatīvā laikraksta “Ogrēnietis” izdošanai un piegādei, tematiskām publikācijām par Ogres novadu laikrakstos, tematiskiem raidījumiem Latvijas televīzijā, prezentācijas diska izdošanai un grāmatas par Ogres novadu pabeigšanai.
Izglītībai paredzēts lielākais konsolidētā budžeta izdevumu īpatsvars – 29,8 % (pašvaldības budžetā bez aģentūru budžetiem izglītībai piešķirtā finansējuma īpatsvars ir 42%). Kopējais šai nozarei plānotais finansējums ir Ls 9 321 901, kas par 34,7 % pārsniedz iepriekšējā gada finansējuma apjomu 2007./2008. mācību gadā novadā darbojas 7 pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošajās skolas un 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Pirmsskolas izglītībai (ieskaitot 5 un 6 gadīgu bērnu obligāto apmācību) ieplānoti Ls 2 602 274, kas ir par 23,8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt vispārējās izglītības nodrošināšanai paredzētais finansējums palielināts par 33,3 % un ieplānots Ls 4 569 783 apmērā.
Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai atvēlētais finansējums ir Ls 2 111 947 – par 57 % lielāks nekā 2007. gadā. Izglītības iestādes ir iesaistījušās dažādos projektos, to realizēšanai paredzēts Ls 37 905 liels finansējums, t.sk. projektam kvalitatīvas materiālās bāzes nodrošināšanai dabas zinību apguvei Ogres 1. vidusskolā, projektam “Comenius” mākslas skolā un Jaunogres vidusskolā un Ogres ģimnāzijā, kā arī projektam “Jaunatne darbībā” Ogres ģimnāzijā.
2008. gadā paredzēts finansējums remontdarbiem visās izglītības iestādēs. Apjomīgākie darbi:

 • Ogres novada sporta centra stadiona rekonstrukcija par pašvaldības budžeta līdzekļiem – Ls 732 463 (finansējuma nodrošināšanai dome ņems kredītu Valsts kasē);
 • Ogresgala pamatskolas sporta zāles remonts (šim objektam piešķirta valsts budžeta dotācija Ls 79 310 apjomā):
 • PII “Strautiņš” rotaļu laukuma ierīkošana – Ls 25 000 (pašvaldības budžeta finansējums). Vispārizglītojošo skolu budžetos kapitālajam remontam piešķirts Ls 790 074 liels finansējums, t.sk. Ogres 1. vidusskolai Ls 110 214, Ogres ģimnāzijai Ls 320 682, Jaunogres vidusskolai Ls 165 558, Ogres vakara vidusskolai Ls 35 000 un Ogresgala pamatskolai Ls 158 620 (ieskaitot dotāciju sporta zāles remontam). Sociālajai aizsardzībai šogad paredzētais finansējums ir Ls 1 062 182 - par 13,6 % lielāks nekā iepriekšējā gadā. Izdevumos ietilpst:
 • finansējums novada sociālā dienesta darbības norošināšanai – Ls 327 872;
 • pabalsti maznodrošinātajām personām – Ls 406 600, kas piešķirti, lai segtu īres un komunālos maksājumus, ēdināšanas izmaksas, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma izmaksas, kompensācija SIA “Ogres autobuss” par pensionāru (no 75 gadu vecuma) pārvadāšanu pilsētas maršrutu autobusos bez maksas u.c. veida sociālo palīdzību mazaizsargātiem iedzīvotājiem;
 •  aprūpētājiem – Ls 8 479;
 •  pensionāru biedrības atbalstam - Ls 1 000;
 •  invalīdu biedrībai – Ls 5 443;
 • neredzīgo biedrības Ogres nodaļai – Ls 350;
 • politiski represēto klubam – Ls 6 330;
 • Latvijas multiplās sklerozes asociācijai – Ls 300;
 •  SIA “Duksis” – Ls 7 000 – darbam ar riska grupas pusaudžiem.

Sociālā budžeta izdevumos iekļauts arī sociālā projekta “Standartcare” finansējums Ls 11 984, motivācijas programma sociāli atstumtajām personām – Ls 36 000, kā arī ēkas Indrānu ielā 19 rekonstrukcijai un sociālo dzīvojamo māju energoaudita veikšanai paredzētie līdzekļi – Ls 156 000.

Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā. 2008. gada budžetā ir iekļauts finansējums kredītu atmaksai Ls 415 861 apjomā, tai skaitā:

 • Valsts Kases kredīts Ls 110 053 – siltumsaimniecības sakārtošanai (pēdējais maksājums);
 • Valsts Kases kredīts Ls 40 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai (kredīts ņemts 2003. gadā);
 • Eiropas investīciju bankas kredīts Ls 112 940 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
 • Valsts Kases kredīts Ls 40 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
 • Valsts Kases kredīts Ls 50 000 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām (ēkas Ogrē, Lapu ielā 9 iegāde, PII “Strautiņš”);
 • Valsts Kases kredīts Ls 24 135 – Brīvības ielas rekonstrukcijai posmā no Pļavas līdz Tīnūžu ielai (pirmais maksājums 2007. gadā ņemtajam kredītam);
 • Valsts Kases kredīts Ls 12 465 – Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai (pirmais maksājums 2007. gadā ņemtajam kredītam);
 • Valsts Kases kredīts Ls 26 268 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās (kredīts ņemts 2007. gadā).

Speciālais budžets

Speciālo budžetu veido: privatizācijas fonda, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi un pārējie ieņēmumi.
Privatizācijas fonda ieņēmumi plānoti Ls 231 210 apjomā, bet kopā ar budžeta atlikumu uz 01.01.2008. – Ls 729 502. 2008. gadā paredzēts nodot privatizācijai pašvaldības īpašumus Ogrē, Grīvas pr. 11a, Meža pr. 5, Lapu ielā 17, Akmeņu ielā 43b, kā arī katlumāju Ogresgalā. Ēkas Ogrē, Grīvas pr. 4a privatizācija pabeigta 2007. gadā, maksājumus privatizācijas fonda budžetā pircējs veiks sešu gadu laikā, daļa summas (Ls 15 710) budžetā tiks ieskaitīta 2008. gadā.
Privatizācijas fonda izdevumi plānoti Ls 557 220 apjomā. Izdevumos iekļauts finansējums darba algām un sociālajam nodoklim Ls 29 161, privatizācijas procesa tiesiskajam nodrošinājumam Ls 48 121, kapu rekonstrukcijas 2. kārtai Ls 60 000, skatu torņa izbūvei Lazdukalnu denndroloģiskajā parkā Ls 45 000, maģistrālo grāvju tīrīšanai Loka ielas rajonā Ls 28 000, lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūvei posmā no Rīgas ielas 6 līdz Grīvas pr. 8 - Ls 35 000, šķiroto atkritumu vākšanas laukumu ierīkošanai Ls 47 000, Kalna prospekta posma no Rīgas ielas līdz Tirgoņu ielai rekonstrukcijai Ls 195 938, autogarāžas celtniecībai Ogresgalā - Ls 29 000, sociālo māju tehnniskajiem projektiem Ls 40 000. Plānotais līdzekļu atlikums gada beigās privatizācijas fondā paredzēts Ls 172 282 apmērā. Ieņēmumi autoceļu (ielu) fondā 2008. gadā plānoti Ls 569 451 apmērā, kas praktiski ir iepriekšējā gada finansējuma līmenī. Ar Ls 17 900 lielu atlikumu uz 01.01.2008. ieņēmumu apjoms ir Ls 587 351.

Izdevumos plānots izlietot visu finansējumu, atlikums uz gada beigām nav paredzēts. Līdzekļi tiks izlietoti autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanai - Ls 335 559, t.sk. ceļu un ielu remontam Ls 265 559, brauktuvju kaisīšanai un tīrīšanai Ls 70 000; autoceļu (ielu) periodiskai uzturēšanai Ls 251 792.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti Ls 21 500 apmērā, bet kopā ar Ls 4 794 lielu budžeta atlikumu gada sākumā - Ls 26 294. Izdevumi paredzēti Ls 22 087 apmērā, t.sk. ūdens analīžu veikšanai Ls 250, Lazdukalnu dendroloģiskā parka labiekārtošanai Ls 3 600, grāvju tīrīšanai un caurteku sakārtošanai Ls 12 500, apsaimniekošanas pasākumu realizācija dabas parkā “Ogres Zilie kalni” Ls 2 200, vides stāvokļa novērojumiem monitoringa parauglaukumos Ls 10 00, kompostēšanas laukuma ierīkošanai Ls 2 477, kā arī bankas pakalpojumiem Ls 60. Ziedojumu un dāvinājumu plānotais ieņēmumu apjoms kopā ar atlikumu uz šā gada sākumu ir Ls 41 294, to paredzēts izlietot atbilstoši ziedojumā vai dāvinājumā norādītajam mērķim, t.sk. Ls 15 000 izglītībai, Ls 428 sociālajai nodrošināšanai un Ls 25 400 kultūrai.

Pārējie ieņēmumi un izdevumi speciālajā budžetā ir saistīti ar Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulatora darbību. Plānotais ieņēmumu apjoms – Ls 4 245, tikpat lieli ir arī plānotie izdevumi.

Veidojot budžeta plānu kārtējam gadam, ir ievērots pēctecības un attīstības princips. Budžeta projekta veidošanas procesā tika iesaistīta domes vadība, finanšu – ekonomikas nodaļas un pārējo domes nodaļu speciālisti, pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītāji un speciālisti. Tika rūpīgi analizēta situācija katrā nozarē un iestādē, lai spētu sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem un rast optimālāko variantu finanšu izlietojumā.

Pēdējos gados novada budžeta ieņēmumi ir bijuši stabili un pat pārsnieguši prognozēto ieņēmumu apjomu, līdz ar to pašvaldība spēj nodrošināt savu funkciju izpildi, pašvaldības iestāžu vienmērīgu darbu, taču, ņemot vērā straujo augošo inflāciju un līdz ar to arī visu izdevumu pieaugumu, finansējuma reālais apjoms ir nepietiekams. Dome apzinās, ka budžetā nepieciešami daudz lielāki finanšu resursi, lai varētu ne tikai nodrošināt pašvaldības autonomu funkciju izpildi, bet arī ieguldīt līdzekļus novada infrastruktūras objektu uzlabošanai. Sevišķi tas attiecas uz pašvaldības ielām un ceļiem, kuru stāvoklis pasliktinās gan to remontam un rekonstrukcijai nepieciešamo ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ, gan arī nemitīgi pieaugošās noslodzes dēļ sakarā ar automašīnu skaita straujo pieaugumu.

2007. gadā dome ir izstrādājusi grozījumus novada perspektīvās attīstības programmā līdz 2013. gadam, kā arī novada ielu un ceļu attīstības koncepciju. Sastādot budžetu kārtējam gadam, ir ievēroti šajos dokumentos izvirzītie prioritārie uzdevumi. Pamatojoties uz novada attīstības programmu, dome plāno novada infrastruktūras attīstību, esošās bāzes modernizēšanu, šim nolūkam cenšas piesaistīt gan Eiropas Savienības fondu, gan nacionālo investīciju programmu finansējumu un savlaicīgi paredzot nepieciešamo līdzfinansējumu akceptēto projektu realizācijai.

Katra gada budžets nav tikai finanšu tēriņu plāns vienam gadam - tas ir ikdienas izdevumu saraksts ar nelielu rezervi rītdienai. Tā ir ieņēmumu un izdevumu sabalansētība, lai skaidri zinātu, cik daudz varam izlietot paši savas naudas, cik un kur iegūt papildu finanses, cik daudz aizņemties, lai pēc tam bez liekām grūtībām varētu parādu atdot.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs