Veidojot Ogres novada pašvaldības 2024. gada budžetu, ievērotas visu pašvaldības darbības jomu intereses un pieejamie finanšu līdzekļi sabalansējot tā, lai pašvaldības iestādes spētu nodrošināt ikdienas funkcijas un pašvaldība, rūpējoties par novada attīstību, varētu gan turpināt iesāktos projektus, gan iespēju robežās uzsākt jaunus, meklējot veidus, kā piesaistīt to realizēšanai nepieciešamo finansējumu.

Izstrādājot budžeta plānu kārtējam gadam, ir noteikti prioritāri veicamie darbi un ievērots pēctecības princips visā novadā kopumā.

Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir:

  • pašvaldības teritoriju attīstība un kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visās novada pilsētās un pagastos;
  • izglītības iestāžu darbības nodrošināšana un pilnveidošana;
  • sociālo pakalpojumu pieejamības un sociālās palīdzības nodrošināšana.

Ogres novada pašvaldības ieņēmumi - 99 330 293 eiro apjomā, salīdzinot ar 2023. gada faktisko izpildi, tas ir par 3,9% jeb 4 056 001 eiro mazāk.

Ogres novada pašvaldības izdevumi plānoti 111 739 361 eiro apjomā – par 3,1 % jeb 3 317 319 eiro vairāk, salīdzinot ar izpildes faktu 2023. gadā.

 

2024. gada 14. februāra Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2024 “Par Ogres novada pašvaldības 2024.gada konsolidēto budžetu” 

Saistošie noteikumi Nr.3/2024

Pielikums Nr.1 un Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta pielikums Nr.1

Paskaidrojuma raksta pielikums Nr.2

Ogres novada pašvaldības 14.02.2024. domes sēdes deputāti
Egils Helmanis