Iznomā zemi Lauberē
Nr.p.k. Zemes vienības nosaukums Kadastra apzī-
mējums
Nomas zemes
platība (ha)
Zemes vienības statuss
1. “Dambinieki” 7460 005 0007 7,6 Pašvaldības nekustamais īpašums

Plašāka informācija pieejama Lauberes pagasta pārvaldē: