Kontakti

Ogres jauniešu klubs, Projektu darbnīca

Biedrības "Projektu darbnīca kopienām" sākums ir Ogres Jauniešu klubs „Projektu darbnīca”  – 2005. gada sākumā izveidota organizācija, kurā apvienojās jaunieši, kas bija ieguvuši pieredzi un zināšanas citās organizācijās: Klubā „Māja”, LATO, Invalīdu un viņu draugu apvienībā “Apeirons” u.c.

Galvenā ideja bija un ir radīt Ogres novada jauniešiem telpu, kur viņi var realizēt savas idejas, un mācīt jauniešus apieties ar to īstenošanai nepieciešamajiem instrumentiem. Līdz šim esam īstenojuši dažādus projektus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

2014.gadā biedrības biedri nolēma pārveidot biedrību par kopienu organizāciju un paplašināt ģeogrāfisko pārklājumu.

Mērķis un uzdevumi

Biedrības mērķis ir Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu iedzīvotāju, īpaši jauniešu, dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot to savstarpēju sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu vietējo kopienu attīstību un demokrātiskas, atbildīgas un atvērtas sabiedrības veidošanos novados un Latvijā.

Biedrības uzdevumi ir:

  • Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu iedzīvotāju, īpaši jauniešu, interešu pārstāvēšana un brīvā laika organizēšana;
  • Neformālās izglītības un mūžizglītības veicināšana un attīstīšana, lai uzlabotu vietējo kopienu iedzīvotāju prasmes un iemaņas;
  • Kopienu attīstības procesu pētīšana un veicināšana gan atsevišķos sektoros, gan starpsektorāli;
  • Visu kopienas locekļu politiskās un sabiedriskās līdzdalības veicināšana.
Ogres jauniešu klubs, Projektu darbnīca

Biedrība brīvprātīgi veido jauniešu projektus vai sniedz atbalstu citiem kopienas iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem un jauniešu grupām, viņu ideju īstenošanai.

Projekti

Biedrības projekti ir guvuši atbalstu no dažādiem finansētājiem – Sabiedrības integrācijas fonda, Sorosa fonda Latvijā, Ogres novada domes, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Lielbritānijas vēstniecības, ES programmas „Jaunatne darbībā”, Kopienas iniciatīvu fonda, Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programmas, Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta.

Projektu tēmas līdz šim bijušas saistītas ar pilsonisko līdzdalību, ekoloģiju, dabas izpēti, mākslu, apkārtējās vides labiekārtošanu, IT un informācijas izplatīšanu u.c.tēmām. Pēdējos gados projekti galvenokārt saistīti ar pilsoniskās līdzdalības un/vai sociālās iekļaušanas jautājumiem. Vairāk par īstenotajiem projektiem lasiet sadaļā "Darbnīcas".

“Projektu darbnīca kopienām” piedāvā arī starptautisku pieredzi – iespēju piedalīties gan starptautiskos apmaiņas projektos, gan apmācību semināros.

Kontakinformācija: Evija Rudzīte +371 29149533

Mājaslapa: http://www.zobrats.lv/

Facebook: https://www.facebook.com/ProjektuDarbnica