SATURS TIKS LABOTS UN PAPILDINĀTS.. 

Ogres novads

Ogres novada vīzija - Pierīgas uzņēmējdarbības, inovāciju, izglītības un sporta attīstības centrs. Konkurētspējīga, radoša un kvalitatīva pārvalde Latvijas centrā. Harmoniska, sociāli stabila un videi draudzīga dzīves vide cilvēkam laukos un pilsētā. Moderna un attīstīta novada satiksmes un komunikāciju infrastruktūra. Aktīva un pasākumiem bagāta novada kultūras un tūrisma dzīve. Unikālās dabas vērtības – Daugava un Ogres upe, Zilie kalni un meži – cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Novada devīze - „Cilvēka un dabas harmonija”.

Novadā var iegūt pirmsskolas, pamata, vispārējo vidējo, profesionālo un profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā izglītību. Interesentiem iespējams apgūt šādas profesionālās izglītības programmas: elektronika, kokapstrāde, būvniecība, mežizstrāde un radošās industrijas.

Novadu raksturo senas kultūras un vēstures tradīcijas, brīvo laiku var pavadīt, izmantojot plašo sporta un kultūras infrastruktūru.

Novadā attīstās dažādas nozares, koncentrējoties uz zināšanām bāzētas produkcijas ražošanu un pakalpojumiem. Daudzi novada uzņēmumi produkciju eksportē, no tiem lielākie ir TMMetal Baltic,  PrometālsHanzas elektronikaFazer maiznīcas un Mūsmāju dārzeņi.

Lauku teritorija ir atvērta lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei.

Ogres novada teritoriālā struktūra 

Ogres novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, tās sastāvā ietilpst:

Novada administratīvais centrs ir Ogres pilsēta.

Ogres novada domes un pagastu pieņemtie lēmumi par Ogres novada izveidošanu un apvienošanu

1) 2007.gada 8.novembra Ogres novada domes lēmums "Par Ogres novada izveidošanu atbilstoši MK 04.09.2007. noteikumiem Nr.596".

2) 2008.gada 18.decembra Ogres novada domes lēmums "Par Krapes pagasta, Ķeipenes pagasta, Lauberes pagasta, Madlienas pagasta, Mazozolu pagasta, Meņģeles pagasta, Ogres novada, Suntažu pagasta, Taurupes pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu.".

3) Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagasta lēmums par Ogres novada izveidošanu.

Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 8.pantu, ir sagatavots Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogres, Suntažu un Taurupes pašvaldību apvienošanās projekts, nodrošinot:

  • pamatotu un optimālu novada organizatoriskās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju,
  • pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu veidojamajā novadā,
  • atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu.