Nr.p.k. Zemes vienības nosaukums Zemes vienības kadastra numurs Kopējā platība (ha) Zemes vienības statuss
1.  “Mazdārziņi” (dārziņi) 7468 001 0199 22,27 pašvaldībai piekritīgā zeme
2.  “Plātere” (dārziņi) 7468 004 0047 12,7 pašvaldībai piekritīgā zeme
3.  “Zādzene” (dārziņi) 7468 008 0079 3,8 pašvaldībai piekritīgā zeme
4. “Skalavas kalns” (dārziņi) 7468 001 0201 1,27 pašvaldībai piekritīgā zeme
5. “Medņi” (l/s zeme) 7468 002 0027 2,5 pašvaldības nekustamais īpašums

Plašāka informācija pieejama Madlienas pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Madlienas pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānoto zemes izmantošanas mērķi.