Paziņojums par kafejnīcas telpu Lielvārdes kultūras namā  nomas tiesību izsoli
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 003 0096 Krapes pagastā, nomas tiesību izsole
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 006 0011, Krapes pagastā, nomas tiesību izsoles noslēgums
Nekustamā īpašumā “Lakstīgalas”, Krapes pagastā, izsoles noslēgums
Paziņojums par kafejnīcas telpu Lielvārdes Kultūras namā  nomas tiesību izsoli
Tiek rīkota mutiska izsole par nekustamā īpašuma “Jaunā muiža 2”, Birzgales pag., Ogres nov. nomas tiesībām
Tiek rīkota nomas tiesību mutiska izsole par elektrouzlādes stacijas (iekārta) un zemes vienības Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu
Tiek rīkota nomas tiesību mutiska izsole par elektrouzlādes stacijas (iekārta) un zemes vienības Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu
Nekustamā īpašuma “Pie Liepkalniem”, Suntažu pagastā, Ogres novadā nomas tiesību izsole
  Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē
Madlienas autoosta
Krapes skola
Izsole, Malkalnes pr.34
Tiek rīkota nomas tiesību atkārtota rakstiska izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā „Autoosta” Madlienā
Skābeņu lauks
Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību rakstiska izsole par telpu nomu ēkā ar kadastra apzīmējumu 7452 004 006 0001, “Skola”, Krape, Krapes pag., Ogres novadā
Krapes skola_2.bez rez
Krapes skola_1.bez rez.
Madliena_autoosta_bez rez
M34_rez