Izsoles Ziņas, jaunumi
Tiek rīkota nomas tiesību mutiska izsole par elektrouzlādes stacijas (iekārta) un zemes vienības Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu

Paziņojums par nomas tiesību mutisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piederošām divām elektroautomobīļu ārējās uzlādes sistēmām un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0013 Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres nov. daļu 64,64 m2 platībā.

Elektroautomobīļu ārējās uzlādes sistēmas uz paziņojuma izsludināšanas brīdi ir darba kārtībā.

Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa 146 EUR (viens simts četrdesmit seši euro) mēnesī, neietverot apsaimniekošanas izdevumus, nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības nodokli.

Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā, ieskaitot to Ogres novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000024455, kontā Valsts kasē, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, norādot – elektroautombīļu ārējās uzlādes sistēmas un zemes vienības nomas tiesību izsolē Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā.

Pretendentam līdz 2023.gada 1.februārim, plkst.17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu jānosūta ogredome@ogresnovads.lv.

Izsole notiks 2023.gada 3.februārī, plkst.10.30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Mazajā zālē.

Informācija par Nomas objektu jautāt Ogres Centrālās bibliotēkas Saimniecības pārzinim, tālr. (+371) 28355338  un par izsoles norisi Komisijas loceklei, tālr. (+371) 65020910.