Paskaidrojums par Ogres novada pašvaldības 2014. gada budžetu

Likums “Par Valsts budžetu 2014. gadam” tika izsludināts 2013. gada 27. novembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15. pantu katrai pašvaldībai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas irjāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai domē pašvaldības budžets, kas pēc apstiprināšanas iesniedzams Finanšu ministrijai, lai nodrošinātu konsolidētā kopbudžeta kopsavilkuma sagatavošanu.

Ogres novada pašvaldības budžets ik gadus tiek pieņemts likumā noteiktajos termiņos. Budžeta plāns izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un, pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju. Novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ir iekļauti arī visu pašvaldības aģentūru (“Mālkalne”, “Dziednīca”, “Ogres novada kultūras centrs”, “Rosme”) budžeti.

Plānojot budžetu ir svarīgi konkrēti definēt pašvaldības darbības prioritāros jautājumus un ar atbildību izstrādāt pašvaldības budžetu, kas ir instruments veiksmīgai funkciju un uzdevumu īstenošanai.

Ogres novada pašvaldības 2014. gada budžeta prioritātes ir:

 • turpināt uzsākto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu un, piesaistot investīcijas, uzsākt jaunus projektus novada infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai;
 • saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;
 • nodrošināt sociālos pabalstus maznodrošinātajai sabiedrības daļai.

Lai gan ekonomikas stāvoklis valstī kopumā ir stabilizējies, tomēr nav priekšnoteikumu straujai izaugsmei, tāpēc pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti piesardzīgi un atbildīgi. Pašvaldības kontrolē ir neliela daļa no tās ieņēmumu bāzes, tādēļ pašvaldību finanšu stabilitāte Latvijā ir lielā mērā atkarīga no valsts īstenotās nodokļu politikas.

Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmējušas Ogres novada pašvaldības budžetu 2014. gadam:

 • šis gads ir pirmais Ogres novada vēsturē, kad Ogres novada pašvaldība saņem dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Kaut gan tās apmērs ir neliels – EUR 60 727, tomēr šis fakts norāda, ka pašvaldība ar saviem ieņēmumiem vairs nevar nodrošināt finanšu nepieciešamību, un, lai palielinātu ieņēmumus, ir nopietni jādomā par uzņēmējdarbības attīstību novadā;
 • algu fondu pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā, jo ir mainījusies minimālā alga no EUR 284,57 uz EUR 320; saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto darbaspēka nodokļu mazināšanas modeli, kas paredz samazināt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (VSAOI) likmi darba ņēmēju pusē no 11% uz 10,5% un VSAOI likmi darba devēju pusē no 24,09% uz 23,59%, vienlaicīgi saglabājot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 24% apmērā, 2014.gada budžetā tas ir ņemts vērā, aprēķinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 • budžetā paredzēts darba algas pieaugums profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem (no EUR 398 uz EUR 427), lai tuvinātos atalgojumam pārējās izglītības iestādēs;
 • visu pašvaldības iestāžu darbiniekiem, tāpat kā iepriekšējā gadā, tiek plānota 50% piemaksa, ejot atvaļinājumā, un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei.
 • budžetā ir plānots pieaugums deputātu darba samaksai par 40%.
 • kapitālie darbi Ogrē un visās pagastu pārvaldēs pamatā tiek veikti no projektu finansējuma, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai piesaistot kredītu resursus, t.sk. 19 jaunus kredītus.

Pamatbudžeta ieņēmumi

2014. gada budžetā ieņēmumi plānoti EUR 43 180 024 apmērā, kas ir par 7% jeb EUR 3 273 957 mazāk nekā 2013. gadā, jo valsts budžeta transferti pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām plānotas tikai 8 mēnešiem, kā arī 2013. gadā Ogres novada pašvaldība saņēma finansējumu Ogres upes plūdu radīto zaudējumu novēršanai.

Lielākais 2014.gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – 47.5% jeb EUR 20 504 045. Budžeta iestāžu ieņēmumi ar EUR 13 937 301 veido 32.3% ieņēmumu kopējā apjoma, valsts budžeta transferti attiecīgi EUR 8 092 569 jeb 18,7%, pašvaldību budžeta transferti – EUR 507253 jeb 1,2% un nenodokļu ieņēmumi EUR 138 856 jeb 0.3% no ieņēmuma kopējā apjoma.

Kopā ar Valsts kases kredītu EUR 11 611 593 un budžeta atlikumu uz 2014. gada 1. janvāri pieejamais finanšu resursu apjoms pašvaldības budžetā 2014. gadā ir EUR 62 021 463.

NODOKĻU IEŅĒMUMI 2014.gadā tiek prognozēti par 1.7% mazāki salīdzinājumā ar 2013.gada izpildi, bet pret 2013.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 8 % lielāki, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 18 797 719 apjomā, kas ir 91,7% no nodokļu ieņēmumiem; nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – EUR 1 649 411 jeb 8%, azartspēļu nodokļa ieņēmumi –EUR 56 915 jeb 0.3% no nodokļu ieņēmumu kopējā apjoma.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. 2014.gadā IIN ietekmē minimālās algas palielināšanās par 12,5%. Šogad IIN likme valstī nemainās, un tā ir 24%, savukārt ar šā gada 1.janvāri IIN nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums ir EUR 75 un IIN atvieglojums apmērs par apgādājamiem mēnesī – EUR 165.

Arī 2014. gada valsts budžetā noteikts, ka IIN ieņēmumu sadalījumā starp valsti un pašvaldībām saglabājas līdzšinējās proporcijas – valsts daļa ir 20% un pašvaldības saņems 80%.

Ogres novada pašvaldības budžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa Finanšu ministrija 2014. gadam ir prognozējusi pēc šādas iedzīvotāju struktūras: iedzīvotāju skaits – 37 951, t.sk. bērni līdz 6 gadiem – 2 371, bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem – 4 276, iedzīvotāji virs darbspējas vecuma – 7 857.

IIN ieņēmumi novada pašvaldības šāgada budžetā plānoti EUR 18 797 719 apmērā, kas ir par EUR 40618 jeb 0.2 % mazāk nekā 2013.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” administrē pašvaldība, tā ieņēmumos saskaņā ar aprēķināto NĪN ieņēmumu prognozi 2014. gadam tiek plānoti EUR 1 649 411, kas ir par EUR 306 708 jeb 15.7 % mazāk nekā 2013. gada faktiskā izpilde, jo 2013.gadā ir iekasēti iepriekšējo gadu NĪN parādi EUR 312 724 apmērā. Novada pašvaldība nav paaugstinājusi NĪN likmes – tās saglabājas līdzšinējā apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti šādi: par zemi – EUR 921 882; par ēkām – EUR 423 362; par mājokļiem – EUR 304 167.

Azartspēļu nodokļa īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir vismazākais – 0.3 % jeb EUR 915.

Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un vērtspapīriem, valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā, pašvaldību nodevas, naudas sodi, soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem un pārējie nenodokļu ieņēmumi, kas 2014. gada budžetā plānoti EUR 138 856 apjomā.

Valsts budžeta transferti novada pašvaldības ieņēmumos 2014. gada veido 18,7%, kas ir EUR 8 092 569. Tas ir finansējums, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta mērķdotācijām vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogu, obligātās 5 – 6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu, pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, 1., 2. klašu skolēnu ēdināšanai izglītības iestādēs, Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, bērnunama “Laubere” un pansionāta “Madliena” darbības nodrošināšanai u.c. Šo ieņēmumu apjoms ir par 26.6 % jeb EUR 2 936 734 mazāks nekā 2013. gada izpilde, jo, kā parasti, finansējums pedagogu darba samaksai un sociālajam nodoklim gada sākumā ieplānots tikai astoņiem mēnešiem.

Pašvaldības budžeta transfertu daļa pašvaldības budžetā ir neliela – tikai 1.2% jeb EUR 507 253, kas ir par 31.8% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Šos ieņēmumus veido citu pašvaldību maksājumi par tajās deklarēto bērnu izglītošanu Ogres novada izglītības iestādēs, kā arī bērnunama “Laubere” sniegtajiem pakalpojumiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumi novada pašvaldības budžeta struktūrā veido 32.3% jeb EUR 13 937 301, kas ir par 3.5% vairāk nekāiepriekšējā gadā. Tie ir ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā katru gadu, arī šāgada budžetā ievērojamāko šo ieņēmumu daļu – EUR 11 929 761 – veido pašvaldības aģentūras “Mālkalne” ieņēmumi no maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un mājokļu apsaimniekošanu.

Izdevumi

Ogres novada pašvaldības konsolidētajā budžetā 2014. gadā plānotais izdevumu kopapjoms ir EUR 57 246 321 – par 23.3% jeb EUR 10 824 010 lielāks nekā 2013. gadā, jo 2014. gadā ir plānots realizēt 11 jaunus projektus, piesaistot kredītresursus.

Raksturojot pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 26.6%, nākamais lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai – 23.7%, tad seko vides aizsardzība ar 20.0%, vispārējie vadības dienestiar 8.1%, ekonomiskā darbība ar 6.1%, sociālā aizsardzība ar 5.5%, atpūta, kultūra, reliģija ar 5.3%, sabiedriskā kārtība un drošība ar 3.7% un veselība ar1.0% no izdevumu kopapjoma.

Vispārējo valdības dienestu kategorijā izdevumiem budžetā paredzēti EUR 4 635 726. EUR 3 169 605 paredzēti pārvaldes izdevumiem, pieaugums pret 2013. gadu ir 4.8% jeb EUR 145 066 un Darba algas pašvaldības administrācijas darbiniekiem netiek palielinātas. Tāpat kā visu iestāžu darbiniekiem, arī pārvaldei tiek plānota līdz 50% piemaksa ejot atvaļinājumā un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei. 2014. gadā paredzēti līdzekļi datorprogrammu un licenču iegādei un uzlabojumiem datu apstrādes un uzglabāšanas jomā.

Šajā kategorijā ietilpst arī izdevumi pašvaldības budžeta parāda maksājumiem, un tie ieplānoti EUR 523 334 apmērā, lai nodrošinātu procentu un kredītu apkalpošanas maksājumus par saņemtajiem kredītiem.

Savstarpējiem norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm šāgada budžetā ieplānoti EUR 455 319, lai pašvaldība varētu norēķināties par Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.

Katru gadu budžeta izdevumu plānā novada pašvaldība iekļauj finansējumu izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, un 2014. gadā tie ir EUR 487 468. Tas ir finansējums gadījumiem, ja, piemēram, rodas dažādu apstākļu izraisīti iepriekš neplānoti izdevumi kādās no pašvaldības kompetencē esošajās darbības jomās, t.sk. darbu, preču un pakalpojumu sadārdzinājumu segšanai.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 2014. gada budžetā ieplānoti EUR 2 135 591, par 2% jeb EUR 43 997 mazāk nekā pagājušajā gadā.

Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai pilsētā un pagastos finansējums ir EUR 604 655, kas ir par 5.9% lielāks nekā 2013. gadā. 2014.gadā pašvaldības policija plāno iegādāties 1 automašīnu. Arī šī gada budžetā paredzēts finansējums video novēršanas sistēmas uzturēšanai un uzlabošanai – EUR 8 011, drošības uzturēšanai pagastu pārvaldēs EUR 18 844. Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienestiem paredzēts finansējums EUR 1 504 081 apmērā, galvenokārt, lai nodrošinātu 2013. gadā pēc plūdiem uzsākto Ogres upes dambja rekonstrukciju.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai budžetā ieplānoti EUR 3 465 699 –par 10.4% jeb EUR 326 704 vairāk nekā 2013. gada budžetā. Izdevumu skaitā ir EUR 19 920 uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem, tādiem kā investoru platformas uzturēšanai un papildināšanai, jauniešu biznesa plāna konkursam, atbalsts skolnieku nodarbināšanai vasarā u.c. Projektu pieteikumu un Ogres novada stratēģijas izstrādei paredzēti EUR 13500, lauksaimniecībai EUR 3229, mežsaimniecībai EUR 1 537. Ogres novada būvvalžu darba nodrošināšanai atvēlēti EUR 305 114, t.sk. EUR 261 568 Ogres būvvaldei, kuras pārziņā ir Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts, un EUR 43 546 Madlienas būvvaldei, kuras darbības teritorijā ietilpst Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagasts.

Arī 2014. gada budžetā ekonomiskās darbības sadaļā lielākais finansējuma apjoms iedalīts satiksme infrastruktūras uzlabošanai, un tas ir EUR 2 686 520 – par 5.7% vairāk nekā 2013. gadā. Šajā finansējumā nozīmīgākā summa – EUR 1 384 889 – atvēlēta ceļu remontam, t.sk. EUR 256 117 Tīnūžu – Brīvības ielas rekonstrukcijas pabeigšanai, EUR 653 249 Brīvības ielas rekonstrukcijai posmā no Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai, EUR 853 723 Mālkalnes. Mālkalnes prospekta rekonstrukcijai Ogrē, kā arī EUR 49 801 tilta pār Rankas upi rekonstrukcijai Ogresgala pagastā.

Publisko interneta pieejas punktu attīstībai novadā budžetā ieplānoti EUR 292 022.

Ogres un Ikšķiles pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” budžetā paredzēts finansējums EUR 142 287. Pēc Ogres un Ikšķiles pašvaldību aģentūras “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” reorganizācijas ar 2014. gada janvāri abas pašvaldības kopīgi finansē tikai tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” darbību, bet tūrisma informācijas darbs notiek atsevišķi katrā no abām pašvaldībām ar attiecīgās pašvaldības finansējumu. Ogres novadā tūrisma informācijas centrs ar šā gada 1. janvāri darbojas Ogres Vēstures un mākslas muzeja struktūrā.

Vides aizsardzībai 2014. gadabudžetā piešķirts finansējums EUR 11 429 076, apmērā – par EUR 8 158 949 vairāk nekā 2013. gadā, tā īpatsvars izdevumu kopapjomā ir 20,0%. Pieaugums saistīts ar vērienīgajiem renovācijas darbiem piecās pirmsskolas izglītības iestādēs Ogrē, kā arī Madlienas pirmsskolas izglītības iestādē.

EUR 6 163 703, kas ir 53.9% no vides aizsardzībai paredzētā finansējuma, šā gada budžetā paredzēti vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, realizējot energoefektivitātes paaugstināšana projektus sešās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs: Ogrē – “Cīrulītis” EUR 964 482, “Saulīte” EUR 1 128 576,“Zelta Sietiņš” EUR 1 050 671,“Dzīpariņš” EUR 1 078 399, “Strautiņš” EUR 1 034 957; Madlienā – “Taurenītis” EUR 905 195.

Ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai un teritoriju labiekārtošanai ieplānoti EUR 569 006. Notekūdeņu apsaimniekošanai budžetā paredzēti EUR 4 696 367. Pieaugums saistīts ar jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Ogrē, realizējot Kohēzijas fonda projekta 3. kārtu.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 2014. gada budžetā paredzēts finansējums EUR 15 247 783 apmērā un ir par 14.6% jeb EUR 1 947 709 lielāks nekā pagājušajā gadā. Budžeta izdevumu kopapjomā šo izdevumu īpatsvars ir 26.6%. Šī finansējuma lielākā daļa – EUR 10 949 025 – saistīta ar pašvaldības aģentūras“Mālkalne” izdevumiem siltumapgādes nodrošināšanā, mājokļu apsaimniekošanā un komunālajā saimniecībā Ogrē un Ogresgala pagastā. Suntažu pagastā teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai budžetā ieplānoti EUR 781 126, Lauberes pagastā – EUR 434 527, Ķeipenes pagastā – EUR 148 376, Madlienas pagastā – EUR 398 808, Krapes pagastā – EUR 23 809, Mazozolu un Taurupes pagastos – EUR 168 759, Meņģeles pagastā – EUR 84773.Šajos izdevumos ietilpst arī kapu saimniecībai paredzētais finansējums, kas Ogrē un Ogresgala pagastā ir EUR 53 494, Suntažos – EUR 6 484, Madlienā – EUR 9 075, Krapē EUR 2 573 un Meņģelē EUR 2 301, kā arī ūdenssaimniecības attīstības projektu realizēšanai Suntažu pagastā – EUR 536 576, Lauberes pagastā – EUR 250 415 un Madlienas pagastā EUR 2 846.

2014. gadā tiks realizēti divi Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstītie projekti siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Viena projekta ietvaros, finansējums EUR 1 014 168,paredzēta ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Ogrē, savukārt otrs projekts ar finansējumu EUR 554 920 saistīts ar atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanu novadā.

Projekta Europe for Citizens ietvaros ir plānots finansējums EUR 99 026 politiski represēto piemiņas vietas rekonstrukcijai Ogrē.

Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, arī 2014. gadā pašvaldība rīkos projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums”, konkursā apstiprināto projektu finansēšanai budžetā iedalīti EUR 42 686.

Projektu izstrādāšanai paredzēti EUR 38 253, tai skaitā finansējums diviem 2013. gadā uzsāktiem projektiem: kapu jaunās teritorijasceļa projektēšana – EUR 4 976 un Parka ielas rekonstrukcijas projekta pabeigšanai EUR 10 357. Plānoti arī nelieli vides projekti, tādi kā: domes autostāvvietas rekonstrukcijas tehniskais projekts EUR 1 423; autostāvvietas un laukuma rekonstrukcija pie dzelzceļa stacijas EUR 1 423; Stuģu dambis – tilta rekonstrukcijas projekts EUR 4 980 u.c.

Arī šogad turpināsies pašvaldības īpašumu uzmērīšana un īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā, šo darbu veikšanai budžetā ieplānoti EUR 43 496.

Veselībai šā gada budžetā iedalīti EUR 600 834. Šajā finansējumā ietilpst pašvaldības aģentūrai “Dziednīca” piešķirtie budžeta līdzekļi EUR 229 146 – peldbaseina izmantošanai skolām un veselības veicināšanas pasākumiem, remontiem (pasažieru lifta rekonstrukcijai; gaisa mitrināšanas sistēmas izveidei; kanalizācijas sistēmas pārbūvei; autonomās ventilācijas sistēmas ierīkošanai; lielā baseina pārklājam) u.c. EUR 28839 paredzēti ģimenes ārstu prakšu atbalstam Ogresgala, Suntažu, Krapes, Mazozolu, Taurupes un Meņģeles pagastos.

Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumugrupā 2014. gadā ieplānots EUR 3 013 558 liels finansējums, kas ir par 17,4% jeb EUR 449 138 vairāk nekā iepriekšējā periodā.

Sporta pasākumu rīkošanai iedalīti EUR 69 342, par 22.6% vairāk nekā 2013. gadā, – komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam EUR 157 867 par 3% vairāk nekā 2013. gadā.

Kultūrai budžetā atvēlēti EUR 2 658 959, pieaugums pret 2013. gada finansējumu ir 19.1%, un tajā ietilpst finansējums bibliotēkām EUR 494 692, muzejiem un izstādēm EUR 59 034, t.sk. Gaidu un skautu muzejam Ogrē EUR 1 592 (tai skaitā EUR 880 dalības maksa dalībai Latviešu skautu un gaidu lielajā nometnē “Mantojums”, kas notiks ASV), Sudrabu Edžus memoriālās istabas uzturēšanai Meņģelē EUR 2 387 un izstāžu zāles izveidošanai Ķeipenē EUR 56 647. Ogres Vēstures un mākslas muzejam piešķirti EUR 217 994, kas ir par 57.3% vairāk nekā 2013. gadā. Finansējuma piegums muzejam saistīts ar to, ka no 2014. gada 1. janvāra muzeja struktūrā darbojas Ogres tūrisma informācijas centrs.

Kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai plānotais finansējums EUR 558 830, kas ir par 3.5% mazāk nekā pagājušajā gadā, savukārt pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” finansējums pašvaldības konsolidētajā 2014.gada budžetā ir EUR 1 205 578 – pieaugums pret 2013. gada izpildi ir 44.9%, jo ir paredzēts veikt kultūras centra renovācijas darbus un izstrādāt kāpņu rekonstrukcijas projektu.

Kultūras pasākumu organizēšanai šāgada budžetā iedalīts par 8.8% mazāks finansējums nekā pagājušajā gadā, un tas ir EUR 89 551, savukārt pilsētas dekorēšanai svētkos šogad finansējums ir palielināts par 34.5%, atvēlot EUR 28 415. Ķeipenes estrādes būvniecībai budžetā piešķirti EUR 2 846.

Pašvaldības informatīvo pakalpojumu nodrošināšanai televīzijā šogad finansējums ieplānots pagājuša gada apmērā, un tas ir EUR 44 820. Pašvaldības informatīvajiem izdevumiem budžetā iedalīti EUR 92 570, finansējums palielināts par 6.7% galvenokārt sakarā ar pasta piegādes pakalpojumu izmaksu pieaugumu. Šajos izdevumos ietilpst arī tradicionālā konkursa “Sakoptākais namīpašums 2014” rīkošanai Ogres un Ogresgala pagasta individuālās apbūves rajonos – EUR 2 134, kā arī EUR 2 846 konkursa “Sakoptākā lauku sēta 2014” organizēšanai novada pagastos.

Izglītībai 2014. gada izdevumos paredzēts finansējums EUR 13 569 489 apmērā, kas ir par 1 149 949 jeb 7.8% mazāks pret izpildi 2013.gadā. Finanšu apjoma samazinājums, tāpat kā iepriekšējos gados, saistīts ar to, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai budžetā plānotas tikai 8 mēnešiem, nevis visam gadam.

Pirmsskolas izglītībai budžetā iedalīti EUR 3 897 739, kas ir par 2.2% jeb 84 958 vairāk nekā 2013. gadā, palielinājums saistīts ar valstī noteikto minimālās algas pieaugumu. Arī šāgada budžetā paredzēts finansējums izdevumu kompensēšanai vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes (EUR 80 mēnesī par katru bērnu) vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, šim mērķim piešķirti EUR 28 800, kas ir ievērojami vairāk nekā 2013. gadā.

Ogres sākumskolas audzēkņu apmācības nodrošināšanai paredzētais finansējums ir EUR 676 840, savukārt vispārējās pamata un vidējai izglītībai novada skolās tas ir EUR 6 078 807. Šajā finansējumā ietilpst ne tikai valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālā nodokļa nomaksai, bet arī pašvaldības finansējums palīgpersonāla algošanai, izglītības iestāžu ikdienas uzturēšanai, remontiem, mācību materiālās bāzes nodrošināšanai.

EUR 2 156 589 iedalīti interešu un profesionālās ievirzes izglītībai, finansējums palielināts par 18.7% saistībā ar minimālās darba algas pieaugumu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu.

Arī 2014. gadā ir paredzēts nodrošināt skolēnu bezmaksas pārvadājumus sabiedriskā transporta maršrutos Ogres novadā.

Izglītības un sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai budžetā iedalīti EUR 235 919, kas ir par 13.8% mazāk nekā 2013. gadā, samazinājums saistīts ar to, ka 2013. gada budžetā bija piešķirts finansējums šīs iestādes ēkas renovācijai.

Šogad turpinās Comenius Regio projekts, piešķirts finansējums EUR 36 862, un Comenius projekts Ogres sākumskolā – finansējums EUR 11 447, projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” izpildei atvēlēti EUR 71 144, projekta “Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai paredzēts finansējums EUR 38 799 apmērā, vasara nometņu organizēšanai iedalīti – EUR 8 600. Tāpat kā 2013. gadā, arī šī gada budžeta izdevumos paredzēts finansējums Šveices projekta unsociālās drošības tīkla projekta ietvaros iegādāto skolēnu autobusu uzturēšanai, un tas ir EUR 103 218.

Pagājušajā gadā tika īstenots novada pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības projekts, Jaunogres vidusskolas sākumskolas ēkā ierīkojot telpas PII “Saulīte” paplašināšanai (2 grupas, 50 bērni). Darbu pabeigšanai 2014. gada budžetā iedalīti EUR 10 183.

Sociālajai aizsardzībai 2014.gada budžetā paredzētais finansējuma apjoms ir par 12.9% lielāks nekā 2013. gadā, un tas ir EUR 3 138 565.

Bāriņtiesu darbības nodrošināšanai piešķirti EUR 158 220 – pieaugums par 16% jeb EUR 21 861 saistīts ar darba samaksas palielināšanu Ogres bāriņtiesas darbiniekiem. Finansējums EUR 93 994 apmērā paredzēts atbalstam bezdarba gadījumā un mājokļa atbalstam – EUR 42 686.

Novadā sociālo darbu nodrošina sociālais dienests, tā darbības nodrošināšanai 2014. gada budžetā paredzēts finansējums EUR 902562, kas ir par 209485 jeb 30.2% lielāks nekā 2013. gadā, izdevumu pieaugums saistīts galvenokārt ar asistenta pakalpojumu nodrošināšanas apjoma palielināšanos.

Pabalstu apjoms maznodrošinātām ģimenēm šā gada budžetā palielināts par 10.2% jeb EUR 107 474 un ir EUR 1162 896.

Arī 2014. gadā novada pašvaldība turpina maksāt 2012. gadā ieviesto vienreizējo pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu. Ar šo gadu pabalsta apmērs ir EUR 100.

Bērnunama “Laubere” darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 250 394, kas ir iepriekšējā gada izdevumu apmērā, pansionāta “Madliena” uzturēšanai finansējums ir EUR 482 287 – tikai par 1.4% lielāks nekā 2013. gadā.

Katru gadu pašvaldības budžetā tiek piešķirts finansējums nevalstisko organizāciju atbalstam, tā tas ir arī šogad. Pensionāru biedrības darbības atbalstam ieplānoti EUR 1 281, invalīdu biedrībai – EUR 11 750, neredzīgo biedrībai EUR 569, politiski represēto klubam EUR 13 922, Latvijas nacionālo karavīru biedrībai EUR 427, sabiedriskajām organizācijām Madlienas pagastā EUR 1 400, Ķeipenes pagastā EUR 285, Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejai EUR 1779.

Runājot par izdevumiem un to sabalansēšanu ar ieņēmumiem, gribu uzsvērt, ka šā gada budžeta projekta sagatavošana sākās jau pagājuša gada oktobrī, visas pašvaldības iestādes un aģentūras savus pieprasījumus iesniedza novembrī, pēc tam tie tika rūpīgi izanalizēti un izskatīti vairākās kārtās. Šajā procesā piedalījās ne tikai domes vadība, finanšu-ekonomikas nodaļas vadītāja, iestāžu un aģentūru vadītāji,bet arī atsevišķi novada domes deputāti, lai jau pirms budžeta projekta nodošanas izskatīšanai domē būtu iegūts reāls priekšstats, ko pašvaldība var vai nevar atļauties paveikt ar šāgada budžetā pieejamo finansējumu, un vienotos par prioritāri veicamajiem darbiem. Jāatzīst, ka 2014. gada budžetā netika iekļauti pieprasījumi par kopējo summu EUR 4 393 788.

Kredītresursi

Norēķiniem par kredītsaistībām investīciju projektu realizēšanai novadā un vēl pirms novada izveides ņemtajiem kredītiem pagastos un pilsētā pašvaldības budžetā katru gadu tiek paredzēts nepieciešamais finansējums. 2014. gadā kredītu atmaksai ieplānots finansējums EUR 1 318 730 apmērā, divreiz mazāk nekā 2013. gadā, jo tika atmaksāts ņemtais kredīts projektu priekšfinansējuma nodrošināšanai.

Pašvaldība turpina norēķināties par šādiem kredītiem:

 • Eiropas investīciju bankas kredīts EUR 160 698 izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai un Valsts Kases kredīti:
 • EUR 28 457 izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
 • EUR 71 144 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām;
 • EUR 45 788 Brīvības ielas rekonstrukcijai no Pļavas līdz Tīnūžu ielai;
 • EUR 23 648 Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtai;
 • EUR 49 835 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • EUR 56 534Meža prospekta rekonstrukcijai;
 • EUR 57 064 sporta centra stadiona rekonstrukcijai;
 • EUR 3 356 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • EUR 108 138 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācijai;
 • EUR 4 040 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tautas namu rekonstrukcijas projekts” realizācijai;
 • EUR 2 500 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Protolab network” realizācijai;
 • EUR 31 568 – līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Jaunas PII ”Riekstiņš” būvniecība Ogres novadā” realizācijai;
 • EUR 1 364 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 14 rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 41 112 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Mednieku ielas rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 163 432 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās 1” realizācijai;
 • EUR 11 168 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Materiālās bāzes uzlabošana dabas zinību apguvei” realizācijai;
 • EUR 142 212 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība II kārta” realizācijai;
 • EUR 2 096 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogresgala stadiona rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 17 348 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijai;
 • EUR 5 748 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība , II kārta” realizācijai;
 • EUR 2 812 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai;
 • EUR 7 826 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Krapes tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 48 258 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” realizācijai;
 • EUR 7 219l īdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Krapes pagasta izgāztuves “Pinkas” Nr.74528/3671/PPV rekultivācija” realizācijai;
 • EUR 43 235 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” realizācijai;
 • EUR 3 441 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VPII “Saulīte” jaunu grupu izveidei” realizācijai;
 • EUR 10 117 līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Ogres upes dambja pastiprināšana” realizācijai;
 • EUR 4 269 Mazozolu pagastam finanšu stabilitātes aizdevums;
 • EUR 6 870 Mazozolu pagasta ūdenssaimniecības attīstības investīciju programmas līdzfinansējums;
 • EUR 11 412 Ogres novada Mazozolu pagasta Līčupesciema ūdenssaimniecības attīstības līdzfinansējums;
 • EUR 5 691 Taurupes siltumapgādes rekonstrukcijas 1. kārta;
 • EUR 4 047 Taurupes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija;
 • EUR 6 532 projektam Taurupes energoapgādes sistēmas būvniecība;
 • EUR 8 725 projektam Ogres novada Lauberes pagasta Lauberesciema ūdenssaimniecības attīstība;
 • EUR 8 770 Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • EUR 18 615 Madlienas centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
 • EUR 15 340 Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija;
 • EUR 2 564 Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas apkures katla iegāde un uzstādīšana;
 • EUR 5 200 Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas siltumtrase;
 • EUR 2 920 Ķeipenes centrālās katlu mājas modernizācija;
 • EUR 8 537 Ķeipenes pagasta autogreidera iegāde;
 • EUR 9 096 projekta līdzfinansējums “Akas ielas rekonstrukcija Ķeipenes pagastā”;
 • EUR 8 157 projekta līdzfinansējums “Ķeipenes ūdenssaimniecības attīstība”;
 • EUR 13 780 projekta līdzfinansējums “Meņģeles pamatskolas un sporta zāles siltināšana un logu nomaiņa”;
 • EUR 10 936 projekta līdzfinansējums “Meņģeles tautas nama rekonstrukcija”;
 • EUR 7 691 projekta līdzfinansējums “Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve”;
 • EUR 3 304 projekta līdzfinansējums “Meņģeles tautas nama labiekārtošana”;
 • EUR 6 116 projekta līdzfinansējums “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā”.
 • dabas resursu nodoklis;
 • autoceļu (ielu) fonds;
 • pārējais speciālais budžets.

Speciālais budžets

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus veido:

Lielāko speciālā budžeta ieņēmumu daļu (82.1%) veido autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta, un šogad pieejamais finansējuma apjoms ir EUR 780 022, kas tiks izlietots pašvaldības ceļu un ielu periodiskai uzturēšanai.

Dabas resursu nodokļa īpatsvars speciālajā budžetā ir 16.2%, ieņēmumu apjoms EUR 96 197, finansējumu paredzēts izlietot grāvju renovācijai Ciedru ielā, Bērzu ielā, Raiņa prospekta posmā Jaunogres pr. – Kļavu iela, grāvja tīrīšanai Suntažu ielā, grāvju ierīkošanai Kaļķu ielā, virsējo notekūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošana A.Pumpura ielā.

*****

Pašvaldībām mūsu valstī ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem uzdots veikt ļoti plašu funkciju un pienākumu loku, diemžēl finansējuma apjoms šo uzdevumu izpildei ir nepietiekošs. Tas attiecas arī uz Ogres novada pašvaldību, taču mēs cenšamies pieejamos finanšu resursus plānot tā, lai varētu nodrošināt ritmisku, nepārtrauktu visu iestāžu un dienestu darbu pašvaldībām noteikto funkciju izpildē.

Līdztekus ikdienas darbības nodrošināšanai mums ir jāuzņemas atbildība par attīstības iespējām gan pilsētā, gan pagastos. Šobrīd attīstība reāli var notikt, tikai piesaistot Eiropas Savienības fondu investīcijas un valsts programmu finansējumu, ko mūsu pašvaldība arī dara, rūpīgi sekojot informācijai un sagatavojot pieteikumus projektu konkursiem, uzņemoties atbildību par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšu apstiprināto projektu realizēšanai. Katru gadu pašvaldība realizē vairākus apjomīgus projektus. Šogad turpināsim iesāktos un uzsāksim 11 jaunus projektus, tādējādi uzlabojot mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ir svarīgi, lai iedzīvotāji paši iesaistītos novada attīstībā, un par iedzīvotāju ieinteresētību liecina aktīvā dalība pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums”. Esmu pārliecināts, ka arī šogad atsaucība būs liela.

Ir sākusies Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam Rīcības plāna aktualizēšana, un aicinu gan domes deputātus un pašvaldības speciālistus, visus iedzīvotājus iesaistīties novada plānošanas dokumenta aktualizēšanas procesā ar savām idejām un ierosinājumiem. Kvalitatīvi izstrādāts plānošanas dokuments ir ļoti svarīgs, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, kas ir būtiski nepieciešams visa novada attīstībai un izaugsmei.

Domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs